Xin ngài hãy làm thầy tế độ của con

XIN NGÀI HÃY LÀM THẦY TẾ ĐỘ CỦA CON

Việc đầu tiên là xin Ngài trưởng lão làm Thầy Tế độ bằng cách ngồi chồm hỗm chắp tay trước trán, bạch ba lần rằng:

“Upajjàyo me bhante hohi”

Nghĩa: “Xin Ngài hãy làm Thầy Tế độ của con.”

Bhikkhu Ordination At Buddhism Culture Retreat, Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, Thingyan Water Festival 13/4/2017.

May all the merits of this good deed be shared with all of you. May you all soonly realize the real freedom and the real happiness.

Xuất Gia Gieo Duyên Tỳ Khưu tại Khóa Tu Lễ Té Nước Đón Năm Mới 23/4/2017, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Nguyện hồi hướng mọi công đức phước báu của thiện nghiệp này tới tất cả mọi người, nguyện cho tất cả sớm đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Photo có thể chia sẻ không cần xin phép.