Xuất gia gieo duyên tỳ khưu tại khóa tu lễ té nước đón năm mới

XUẤT GIA GIEO DUYÊN TỲ KHƯU TẠI KHÓA TU LỄ TÉ NƯỚC ĐÓN NĂM MỚI

Bhikkhu Ordination At Buddhism Culture Retreat, Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar, Thingyan Water Festival 13/4/2017.

May all the merits of this good deed be shared with all of you. May you all soonly realize the real freedom and the real happiness.

Xuất Gia Gieo Duyên Tỳ Khưu tại Khóa Tu Lễ Té Nước Đón Năm Mới 23/4/2017, Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

Nguyện hồi hướng mọi công đức phước báu của thiện nghiệp này tới tất cả mọi người, nguyện cho tất cả sớm đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc: Photo có thể chia sẻ không cần xin phép.
Bài viết trên Facebook, 15 tháng 4, 2017