Có Và Không: Con Đường Trung Đạo

CÓ VÀ KHÔNG: CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO

(Như thế nào là chánh kiến?)

– “Chánh kiến, chánh kiến”, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là chánh kiến?

– Này Kaccàyana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan này: CÓ và KHÔNG CÓ.

⚀ Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới TẬP KHỞI, vị ấy KHÔNG CHẤP NHẬN THẾ GIỚI LÀ KHÔNG CÓ.

⚁ Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới ĐOẠN DIỆT, vị ấy KHÔNG CHẤP NHẬN THẾ GIỚI LÀ CÓ.

Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy.

Và ai với tâm không trú trước, chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vị ấy không có nghĩ: “Đây là tự ngã của tôi”.

Khi khổ sanh thời xem là sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào ai khác, trí ở đây là của vị ấy.

Cho đến như vậy, này Kaccàyana là CHÁNH TRI KIẾN.

⚀ “Tất cả là có”, này Kaccàyana, là một cực đoan.

⚁ “Tất cả là không có” là cực đoan thứ hai.

🔴 Xa lìa hai cực đoan ấy, này Kaccàyana, Như Lai thuyết pháp theo TRUNG ĐẠO.

⚀ Vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên sanh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các Tỷ–kheo, như vậy gọi là TẬP KHỞI.

⚁ Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các Tỷ–kheo, như vậy gọi là ĐOẠN DIỆT.

Bài viết liên quan

 • Who Am I? Ta Là Ai, Web, FB
 • Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát , Web, FB
 • Phật Giáo (Buddhasasana) Là Gì?, Web, FB
 • Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành , Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Danh Mục Audio Các Bài Giảng “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy” – By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube

Audio Pháp Thoại Chánh Kiến – By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

 • 55 – Tu Tập Chánh Kiến Đạo, Youtube
 • 56 – Kinh Chánh Tri Kiến, Youtube
 • 57 – Chánh Tri Kiến Hiểu Đúng Và Thấy Đúng, Youtube
 • 58 – Thế Nào Là Tri Kiến Chánh Trực, Youtube
 • 59 – Chánh Tri Kiến Về Thiện Và Bất Thiện, Youtube
 • 60 – Chánh Tri Kiến Về Bốn Loại Thức Ăn, Youtube
 • 61- Chánh Tri Kiến Về Vô Minh, Youtube
 • 62 – Trí Về Khổ Đế, Youtube
 • 63 – Chánh Tri Kiến Về Sinh, Youtube
 • 64 – Chánh Tri Kiến Về Già Và Chết, Youtube
 • 65 – Khổ Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube
 • 66 – Trí Về Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế, Youtube
 • 67 – Tứ Thánh Đế Theo Thanh Tịnh Đạo, Youtube