Tu tập Chánh kiến đạo

TU TẬP CHÁNH KIẾN ĐẠO

youtu.be

Pháp thoại tại Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar
Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

“Này các vị tỳ-khưu, thế nào là chánh tri kiến? Đó là sự thông hiểu về khổ, sự thông hiểu về nguyên nhân của khổ, sự thông hiểu về sự diệt khổ, và sự thông hiểu về con đường diệt khổ.”

“Này các Tỷ-kheo, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn Thánh đế mà Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn?

Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh đế về Khổ, này các Tỷ-kheo, nên Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này.

. .. Thánh đế về Khổ tập…
… Thánh đế về Khổ diệt…

Do không giác ngộ, do không thông đạt Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, nên Ta và các Ông lâu ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này.

Nhưng nay, này các Tỷ-kheo, Thánh đế về Khổ này đã được giác ngộ, đã được thông đạt Thánh đế về Khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt Thánh đế về Khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt Thánh đế về Con Ðường đưa đến Khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Ðược chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là những gì đưa đến tái sanh (bhavanetti). Nay không còn tái sanh nữa.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy… bậc Ðạo Sư lại nói thêm:

Do không như thật thấy,
Bốn sự thật bậc Thánh,
Phải lâu ngày luân chuyển,
Trải qua nhiều đời sống.
Khi chúng được thấy rõ,
Mầm tái sanh nhổ sạch,
Gốc khổ được đoạn tận,
Nay không còn tái sanh.

Nguồn trích dẫn: Tương Ưng Bộ Kinh – Tương Ưng Sự Thật

Bài viết liên quan

  • Có và không: con đường trung đạo, Web, FB
  • Who am I? Ta là ai?, Web, FB
  • Tu tập chánh kiến đạo, Web, FB
  • Giác ngộ có nghĩa là là gì, Web, FB
  • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
  • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
  • Phật giáo (Buddhasasana) là gì?, Web, FB
  • Pháp học, pháp hành và pháp thành, Web, FB
  • Bổn phận cư sĩ tại gia là gì? Bổn phận tu sĩ xuất gia là gì?, Web, FB

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

Danh Mục Audio các bài giảng “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật giáo Nguyên thủy” – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube

Audio Pháp Thoại Chánh Kiến – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar.

  • 55 – tu tập chánh kiến đạo, Youtube
  • 56 – kinh chánh tri kiến, Youtube
  • 57 – chánh tri kiến hiểu đúng và thấy đúng, Youtube
  • 58 – thế nào là tri kiến chánh trực, Youtube
  • 59 – chánh tri kiến về thiện và bất thiện, Youtube
  • 60 – chánh tri kiến về bốn loại thức ăn, Youtube
  • 61- chánh tri kiến về vô minh, Youtube
  • 62 – trí về khổ đế, Youtube
  • 63 – chánh tri kiến về sinh, Youtube
  • 64 – chánh tri kiến về già và chết, Youtube
  • 65 – khổ đế theo thanh tịnh đạo, Youtube
  • 66 – trí về tập đế, diệt đế, đạo đế, Youtube
  • 67 – tứ thánh đế theo thanh tịnh đạo, Youtube