Gia chủ tại gia và tu sĩ xuất gia

GIA CHỦ TẠI GIA VÀ TU SĨ XUẤT GIA

Photo: Các gia chủ, không kể giàu nghèo, cúng dường thức ăn vật dụng tới chư tăng khất thực hàng ngày dù nắng, mưa, gió bão: Ảnh chụp chư tăng Thiền viện Ta ma nê chô Yangon Myanmar thọ nhận cúng dường khi đi khất thực qua chợ.

Này các Tỷ–kheo, các Bà–la–môn và gia chủ rất có lợi ích cho các Thầy, chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa [trú xứ], dược phẩm trị bệnh cho các Thầy.

Này các Tỷ–kheo, các Thầy cũng rất có lợi ích cho các người Bà–la–môn và gia chủ, vì các Thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, Phạm hạnh này được sống, do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau.

Có nhà và không nhà,

Cả hai nương tựa nhau,

Chứng đạt được diệu pháp,

Ách an ổn, vô thượng,

Từ các vị có nhà,

Vị không nhà nhận được

Y áo, các vật dụng,

Giường nằm và chỗ ngồi,

Nhờ vậy tránh khỏi được,

Các nguy hiểm nhọc nhằn.

Các vị trú gia đình,

Ước mong mến gia đình,

Nương tựa bậc Thiện Thệ,

Lòng tin bậc Ứng Cúng,

Lòng tin Thánh trí tuệ,

Họ tu tập thiền định,

Ở đây, hành trì pháp,

Con đường đến cõi lành,

Hân hoan trong thiên giới,

Họ sống được hoan hỷ,

Như điều họ mong muốn.

Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ), Itivuttaka, Chương Bốn – Bốn Pháp, Phẩm I, (CVII) (Cat. 8) (It. 111)

Bài viết liên quan

  • Miếng ăn của tu sĩ xuất gia không có dễ chút nào, Web, FB
  • Mỗi một hạt cơm bởi trăm công sức, Web, FB
  • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện tharmanaykyaw monastery 2013, Youtube

 

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

This was said by the Lord…

“Bhikkhus, brahmins and householders are very helpful to you. They provide you with the requisites of robes, almsfood, lodgings, and medicine in time of sickness.

And you, bhikkhus, are very helpful to brahmins and householders, as you teach them the Dhamma that is good at the outset, good in the middle, and good at the end, with its correct meaning and wording, and you proclaim the holy life in its fulfilment and complete purity.

Thus, bhikkhus, this holy life is lived with mutual support for the purpose of crossing the flood and making a complete end of suffering.”

Householders and homeless alike,

Each a support for the other,

Both accomplish the true Dhamma—

The unsurpassed security from bondage.

From householders the homeless receive

These basic necessities of life,

Robes to wear and a place to dwell

Dispelling the hardships of the seasons.

And by relying on one of good conduct,

Home–loving layfolk dwelling in a house

Place faith in those worthy ones

Of noble wisdom and meditative.

Practising the Dhamma in this life,

The path leading to a good bourn,

Those wishing for pleasure rejoice

In the delights of the deva world.

Itivuttaka: The Buddha’s Sayings, The Section of the Fours, 107. Very Helpful