Mỗi Một Hạt Cơm Bởi Trăm Công Sức

Photo: Trong ảnh có 6 tỳ khưu Việt Nam + 1 tỳ khưu Thái lan + 1 tỳ khưu Miến, Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar đi khất thực.

MỖI MỘT HẠT CƠM

BỞI TRĂM CÔNG SỨC

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. Nhiều hột cơm đã bị rơi vãi trong phòng ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:

– Tại sao các sa–môn Thích tử khi được dâng cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo nên bởi trăm công sức?

Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai.

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.

Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu:

– Này các tỳ khưu, nghe nói các sa–môn Thích tử khi được dâng cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo nên bởi trăm công sức, có đúng không vậy?

– Bạch Thế Tôn, đúng vậy.

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:

– Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa–môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được dâng cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo nên bởi trăm công sức?

Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin.

Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.

Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:

– Này các tỳ khưu, vật nào bị rơi xuống trong khi được dâng cúng ta cho phép tự thân nhặt lên và thọ dụng vật ấy.

Điều ấy là lý do của điều gì?

Này các tỳ khưu, bởi vì vật ấy đã được các thí chủ bố thí.

Nguồn trích dẫn: TẠNG LUẬT – TIỂU PHẨM, V. CHƯƠNG CÁC TIỂU SỰ (KHUDDAKAVATTHUKKHANDHAKAṂ), Tụng phẩm thứ ba

Các bài viết – links – liên quan đến Khất Thực:

💚💛💙💜♥💚💛💙💜♥💚💛💙💜

 • Khất Thực Hàng Ngày, Web, FB
 • Khất Thực, Web, FB, FB, FB, FB
 • Nắng Và Nóng, Web, FB, FB
 • Video: Khất Thực Mùa Mưa, FB
 • Khất Thực: Truyền Thống Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada 2018, Web, FB
 • Khóa Tu Nhân Dịp Lễ Hội Nước 2017, FB, FB
 • Nhận Đồ Khất Thực Trước Giờ Thọ Thực, FB
 • Các Tiểu Sa Di Khất Thực Hàng Ngày, FB
 • Kham Nhẫn, Web, FB
 • Khất Thực Thanh Tịnh Thế Nào?, FB, FB
 • Ý Nghĩa Hạnh Trì Bình Khất Thực, Web, FB, FB
 • Vì Sao Tỳ Khưu Sinh Sống Bằng Nghề Hèn Hạ Nhất Là Nghề Khất Thực?, Web, FB
 • Đi Khất Thực Là Khổ, Web, FB
 • Khất Thực Có Nghĩa Là Xin Ăn, Web, FB
 • Gia Chủ Tại Gia Và Tu Sĩ Xuất Gia, Web, FB
 • Theo Bước Chân Khất Thực, FB
 • Miếng Ăn Của Tu Sĩ Xuất Gia Không Có Dễ Chút Nào, Web, FB
 • Mỗi Một Hạt Cơm Bởi Trăm Công Sức, Web, FB
 • Video Khóa Tu Văn Hóa Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Nhân Dịp Lễ Hội Nước Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube

Bài viết Facebook, ngày 24 tháng 10, 2019