Lộn Ngược Là Thế Nào

LỘN NGƯỢC LÀ THẾ NÀO?

👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎

– Này các Tỷ–kheo, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. Thế nào là bốn?

⚀ Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

⚁ Trong khổ nghĩ là không khổ, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

⚂ Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

⚃ Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

Này các Tỷ–kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này.

Này các Tỷ–kheo có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này. Thế nào là bốn?

⚀ Trong vô thường, nghĩ là vô thường, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo.

⚁ Trong khổ, nghĩ là khổ,…

⚂ Trong vô ngã, nghĩ là vô ngã,…

⚃ Trong không thanh tịnh nghĩ là không thanh tịnh, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo.

Này các Tỷ–kheo, có bốn tưởng không điên đảo, tâm không điên đảo, kiến không điên đảo này.

Trong vô thường, tưởng thường.

Trong khổ, tưởng là lạc,

Trong vô ngã, tưởng ngã,

Trong bất tịnh, tưởng tịnh,

Chúng sanh đến tà kiến,

Tâm động, tưởng tà vọng,

Bị ma trói buộc chặt,

Không thoát khỏi ách nạn,

Chúng sanh bị luân chuyển,

Trong sanh tử luân hồi.

Khi chư Phật xuất hiện,

Ở đời chói hào quang,

Tuyên thuyết diệu pháp này,

Ðưa đến khổ lắng dịu.

Nghe pháp, được trí tuệ,

Trở lại được tự tâm,

Thấy vô thường, không thường,

Thấy đau khổ, là khổ,

Thấy vô ngã, không ngã,

Thấy bất tịnh, không tịnh,

Do hành chánh tri kiến,

Vượt qua mọi đau khổ.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – Aṅguttara nikāya, V. Phẩm rohitassa – (IX) (49) Tưởng Ðiên Ðảo

Bài Viết Liên Quan

  • Thế Nào Là Tưởng Điên Đảo, Tâm Điên Đảo, Kiến Điên Đảo, Web, FB
  • Cuộc Đời Là Đau Khổ Hay Không Đau Khổ?, Web, FB
  • Có Lối Thoát Hay Không Có Lối Thoát?, Web, FB
  • Thế Nào Là Hão Huyền? Thế Nào Là Vọng Tưởng?, Web, FB
  • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
  • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
  • Thấy Biết Cái Gì Thì Được Coi Là Thấy Biết ‘Như Thật’, ‘Như Nó Đang Là’ Khi Thực Hành Tu Tập Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassnā Satipaṭṭhānā?, Web, FB
  • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube

Bài viết trên Facebook, 12 tháng 4, 2020