Thế nào là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo

[lwptoc]

THẾ NÀO LÀ TƯỞNG ĐIÊN ĐẢO, TÂM ĐIÊN ĐẢO, KIẾN ĐIÊN ĐẢO

(TÌM KIẾM NGUỒN VUI BẤT TẬN, HAY TÌM KIẾM KHỔ ĐAU BẤT TẬN?)

– NĐY: “Cái đẹp là nguồn vui bất tận cho ai biết khám phá nó.” (Furstenberg)

– @: Tìm kiếm, mê say, bám víu vào một sự thoảng qua của cái đẹp mê lòng để thỏa mãn con mắt, của cái âm thanh thánh thót để thỏa mãn cái tai, của cái hương thơm ngào ngạt để thỏa mãn cái mũi, của cái vị ngọt ngào đằm thắm để thỏa mãn cái lưỡi, của cái xúc chạm êm ái để thỏa mãn cái thân là NHÂN dẫn đến THAM ÁI (hoặc sân hận bất toại nguyện nếu không như ý), do THAM ÁI nên dẫn đến CHẤP THỦ, do CHẤP THỦ nên dẫn đến HIỆN HỮU, do HIỆN HỮU nên dẫn đến TÁI SINH trong luân hồi bất tận, do TÁI SINH nên phải tiếp tục chịu KHỔ của sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, ái biệt ly, oan gia hội, cầu bất đắc.

Đó là sự tìm kiếm nguồn vui bất tận hay đó là sự tìm kiếm khổ đau bất tận?

Lối thoát nơi đâu?

Trong Phật giáo, Đức Phật gọi việc “coi khổ là lạc” như trên chính là: “tưởng điên đảo”, “tâm điên đảo”, “kiến điên đảo”, mà quả báo của tà kiến này là không thể giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não.

Và Đức Phật đã dạy (Tiểu Bộ – Khuddhaka Nikaya – Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Như Thị Ngữ) Itivuttaka. Chương Chương Một – Một Pháp – Phẩm I (VII) (Ek I, 7) (It. 3):

“Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A–la–hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ–kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tất cả,

⚀ ở đây tâm không ly tham, từ bỏ, không thể diệt được khổ đau.

Này các Tỷ–kheo, ai thắng tri, liễu tri tất cả,

⚁ ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Ai hiểu, rõ biết được,

Tất cả là tất cả,

Ðối với tất cả chỗ,

Không có sự tham đắm,

Vị như vậy chắc chắn,

Liễu tri được tất cả,

Và có thể vượt qua,

Tất cả mọi đau khổ.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.”

TK Viên Phúc Sumangala.

 

Ghi chú: Tà Kiến Tưởng điên đảo có bốn là:

“⚀ Trong vô thường, nghĩ là thường, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

⚁ Trong khổ nghĩ là không khổ, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

⚂ Trong vô ngã, nghĩ là ngã, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

⚃ Trong không thanh tịnh, nghĩ là thanh tịnh, này các Tỷ–kheo, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo.

Này các Tỷ–kheo có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này.”

“Trong vô thường, tưởng thường.

Trong khổ, tưởng là lạc,

Trong vô ngã, tưởng ngã,

Trong bất tịnh, tưởng tịnh,

Chúng sanh đến tà kiến,

Tâm động, tưởng tà vọng,

Bị ma trói buộc chặt,

Không thoát khỏi ách nạn,

Chúng sanh bị luân chuyển,

Trong sanh tử luân hồi.

Khi chư Phật xuất hiện,

Ở đời chói hào quang,

Tuyên thuyết diệu pháp này,

Ðưa đến khổ lắng dịu.

Nghe pháp, được trí tuệ,

Trở lại được tự tâm,

Thấy vô thường, không thường,

Thấy đau khổ, là khổ,

Thấy tự ngã, không ngã,

Thấy bất tịnh, không tịnh,

Do hành chánh tri kiến,

Vượt qua mọi đau khổ.”

Bài viết liên quan

 • Lộn ngược là thế nào, Web, FB
 • Thế nào là hão huyền, thế nào là vọng tưởng, Web, FB
 • Cuộc đời là đau khổ hay không đau khổ, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada , FB, Youtube
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 21 Tháng 6, 2019