Ngày Đầu Năm Mới Canh Tý Tốt Lành

[lwptoc]

NGÀY ĐẦU NĂM MỚI CANH TÝ TỐT LÀNH

🍀🌿🌱🍀🌿🌱🍀🌿🌱🍀🌿🌱🍀🌿🌱

Hôm nay, mùng 1 đầu năm, là một ngày vô cùng tốt lành đối với các thiện nam tín nữ Phật tử đã đến “MBMC – Trung tâm thiền Phật giáo Malaysia” tại Penang để vun bồi các phước nghiệp nhân dịp ngày lễ tết cổ truyền năm mới Canh Tý theo Âm lịch Trung Hoa.

Trong sự hiện diện của Tăng đoàn, các Phật tử đã hoan hỷ và hạnh phúc đã được:

⚀ Thọ trì Tam qui và Ngũ Giới – (video):

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa (3 lần).

Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A–la–hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy (3 lần, lạy).

TAM QUY

Buddhaṃ saranaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

Dhammaṃ saranaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp

Saṅghaṃ saranaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

Dutiyampi… (lần thứ nhì).

Tatiyampi… (lần thứ ba).

NGŨ GIỚI

1. Pāṇ’ātipātā veramaṇī sikkhā–padaṃ samādiyāmi.

2. Adinn’ādānā veramaṇī sikkhā–padaṃ samādiyāmi.

3. Kāmesu–micchācāra veramaṇī sikkhā–padaṃ samādiyāmi.

4. Musā–vādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

5. Surā–meraya–majja–ppamāda–ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

⒈ Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa sát sanh.

⒉ Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa trộm cắp.

⒊ Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa tà dâm.

⒋ Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa nói dối.

5.Con xin vâng giữ điều học, nguyện tránh xa uống rượu và các chất say.

⚁ Cúng dường vật thực và vật dụng tới chư tăng – (Video 1)

⚂ Lắng nghe tụng kinh chúc phúc: Hạnh phúc kinh và Từ bi kinh – (Video 2)

HẠNH PHÚC KINH

(Chính Kinh)

Như vậy tôi nghe / Một thời Thế Tôn /Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá /Của trưởng giả Cấp Cô Độc / Gần thành Xá–vệ / Khi đêm gần mãn /Có một vị trời / Dung sắc thù thắng / Hào quang chiếu diệu / Sáng tỏa Kỳ Viên / Đến nơi Phật ngự / Đảnh lễ Thế Tôn / Rồi đứng một bên / Cung kính bạch Phật / Bằng lời kệ rằng:

“Chư thiên và nhân loại / Suy nghĩ điều hạnh phúc / Hằng tầm cầu mong đợi / Một đời sống an lành / Xin Ngài vì bi mẫn / Hoan hỷ dạy chúng con / Về phúc lành cao thượng.”

Thế Tôn tùy lời hỏi /Rồi giảng giải như vầy:

Không gần gũi kẻ ác

Thân cận bậc trí hiền

Đảnh lễ người đáng lễ

Là phúc lành cao thượng.

Ở trú xứ thích hợp

Công đức trước đã làm

Chơn chánh hướng tự tâm

Là phúc lành cao thượng.

Đa văn, nghề nghiệp giỏi

Khéo huấn luyện, học tập

Nói những lời chơn chất

Là phúc lành cao thượng.

Hiếu thuận bậc sinh thành

Dưỡng dục vợ và con

Sở hành theo nghiệp chánh

Là phúc lành cao thượng.

Bố thí, hành đúng pháp

Giúp ích hàng quyến thuộc

Giữ chánh mạng trong đời

Là phúc lành cao thượng.

Xả ly tâm niệm ác

Chế ngự không say sưa

Trong pháp không phóng dật

Là phúc lành cao thượng.

Biết cung kính, khiêm nhường

Tri túc và tri ân

Đúng thời nghe chánh pháp

Là phúc lành cao thượng.

Nhẫn nhục, lời nhu hoà

Yết kiến bậc Sa–môn

Tùy thời đàm luận pháp

Là phúc lành cao thượng.

Tự chủ, sống phạm hạnh

Thấy rõ lý Thánh Đế

Giác ngộ quả Niết–bàn

Là phúc lành cao thượng.

Khi xúc chạm việc đời

Tâm không động, không sầu

Tự tại và vô nhiễm

Là phúc lành cao thượng.

Những sở hành như vậy

Không chỗ nào thối thất

Khắp nơi được an toàn

Là phúc lành cao thượng.

❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

TỪ BI KINH

Người hằng mong an tịnh

Nên thể hiện pháp lành

Có khả năng, chấc phác

Ngay thẳng và nhu thuận

Hiền hòa, không kiêu mạn.

Sống dễ dàng, tri túc

Thanh đạm, không rộn ràng

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh

Chuyên cần, không quyến niệm.

Không làm việc ác nhỏ

Mà bậc trí hiền chê

Nguyện thái bình an lạc

Nguyện tất cả sinh linh

Tròn đầy muôn phúc hạnh.

Chúng sanh dù yếu mạnh

Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao không đồng đẳng

Hết thảy chúng hữu tình

Lòng từ không phân biệt.

Hữu hình hoặc vô hình

Đã sinh hoặc chưa sinh

Gần xa không kể xiết

Nguyện tất cả sinh linh

Tròn đầy muôn phúc hạnh.

Đừng lừa đảo lẫn nhau

Chớ bất mãn điều gì

Đừng mong ai đau khổ

Vì tâm niệm sân si

Hoặc vì nuôi oán tưởng.

Như mẹ giàu tình thương

Suốt đời lo che chở

Đứa con một của mình

Hãy phát tâm vô lượng

Đến tất cả sinh linh.

Từ bi gieo cùng khắp

Cả thế gian khổ hãi

Trên dưới và quanh mình

Không hẹp hòi oan trái

Không hờn giận oán thù.

Khi đi, đứng, ngồi, nằm

Bao giờ còn thức tỉnh

Giữ niệm từ bi này

Thân tâm thường an lạc

Phạm hạnh chính là đây.

Ai xả ly kiến thủ

Có giới hạnh nghiêm trì

Cùng chánh tri viên mãn

Không ái nhiễm dục trần

Thoát ly đường sinh tử.

⚃ Phát nguyện và hồi hướng công đức – (Video 2)

Bạch Ngài, để có thể thoát khỏi luân hồi khổ đau, để có thể chứng ngộ Niết bàn, để có thể hộ trì Phật pháp, chúng tôi đã thọ trì ngũ giới trong sự minh chứng của chư tăng, và dâng cúng vật thực này tới Tăng đoàn do Đức Phật đứng đầu.

Mong cho phước báu này của chúng tôi sẽ đem lại sự đoạn tận các lậu hoặc phiền não.

Mong cho cúng dường này của chúng tôi sẽ là duyên lành cho sự chứng ngộ Niết bàn.

Mong cho giới hạnh này của chúng tôi sẽ là duyên lành cho sự thành đạt Đạo, Quả.

Chúng tôi xin hồi hướng những phước báu này tới tất cả các chúng sinh, bạn hữu, quyến thuộc, ngạ quỉ và chư thiên.

Mong cho tất cả các chúng sinh được an vui hạnh phúc.

Lành thay Lành thay Lành thay!

Sadhu Sadhu Sadhu!

Bài viết liên quan

 • Ngày Đầu Năm Mới Canh Tý Tốt Lành, Web, FB
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • Ý nghĩa Quy Y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • Món Qùa Pháp Bảo

Pháp Thoại Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 5/2019 By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

Xin Tặng Món Quà Pháp Bảo Này Tới Quí Vị.

Nguyện Cho Tất Cả Các Quí Vị Sớm Giác Ngộ Giải Thoát Hoàn Toàn Khỏi Mọi Khổ Đau Phiền Não Đạt Được Hạnh Phúc Thật Sự Tự Do Thật Sự Niết Bàn.

 • ⑴ Vô Thủy Là Luân Hồi, Khổ Đau Là Quá Đủ – Bài 1, Archive
 • ⑵ Vô Thủy Là Luân Hồi, Khổ Đau Là Quá Đủ – Bài 2, Archive
 • ⑶ Vừa Là Nạn Nhân Vừa Là Thủ Phạm, Archive
 • ⑷ Dục Như Than Hừng Đối Với Người Bị Bệnh Cùi, Vô Minh Như Người Mù Sờ Voi, Archive
 • ⑿ Hạnh Phúc Thế Gian Tạm Thời Trong Kiếp Sống Hiện Tại Và Kiếp Sống Mai Sau, Archive
 • ⒀ Giáo Thọ Singalaka (Thi Ca La Việt): Lễ Bái 6 Phương, Archive
 • ⒁ Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Chính Mình Tạo Ra – Ts Sumangala Viên Phúc., Archive
 • ⒂ Mười Thiện Nghiệp Và Mười Phước Nghiệp, Archive
 • ⒃ Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường Và Câu Chuyện Cúng Dường Tấm Áo Duy Nhất, Archive
 • ⒄ Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Archive
 • ⒅ Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Archive
 • ⒆ Phước Thiện Trì Giới, Archive
 • ⒇ Các Chi Pháp Phạm Điều Giới Sát Sinh Và Phạm Điều Giới Trộm Cắp, Archive
 • (21) Các Chi Pháp Điều Giới Nói Dối, Tà Dâm, Uống Rượi, Archive
 • (22) Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Giới, Quả Xấu Của Ác Nghiệp Phạm Giới, Các Tích Chuyện, Archive
 • (23) Ngũ Giới Thông Thường Và Ngũ Giới Phạm Hạnh, Archive
 • (24) Bát Giới Với Điều Giớ Thứ Tám Chánh Mạng – Thiền Sư Viên Phúc, Archive
 • (25) Bát Quan Trai Giới: Tám Giới Ngày Lễ Bố Tát (Lễ Phát Lồ), Archive
 • (26) Cửu Giới Và Thập Giới Người Cư Sĩ Tại Gia, Archive