Thọ Trì Tam Quy Và Ngũ Giới

THỌ TRÌ TAM QUI Y VÀ NGŨ GIỚI

💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam qui và Ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam qui và Ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.

Bạch hóa Đại đức Tăng chúng con xin thọ trì Tam qui và Ngũ giới nơi Tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

TAM QUY Y

🌸🌸🌸🌸

⚀ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Phật.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp.

Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng.

⚁ Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.

Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ nhì.

Dutiyampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ nhì.

⚂ Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba.

Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Pháp lần thứ ba.

Tatiyampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin qui y Tăng lần thứ ba.

Tisaraṇaggahanaṃ paripuṇṇam

Phép qui y Tam bảo đã được thành tựu.

Āma bhante – Dạ, Xin vâng.

NGŨ GIỚI

🌸🌸🌸🌸

⚀ Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

⚁ Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

⚂ Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhā–padaṃ samādiyāmi.

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

⚃ Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

⚄ Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

Imāni pañca sikkhā–padāni sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbaṃ

Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và ngũ giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

Āma bhante – Dạ, Xin vâng.

Sīlena sugatiṃ yanti sīlena bhogasampadā sīlena nibbutiṃ yanti tasmā sīlam visodhaye

Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ.

Sādhu, Sādhu, Sādhu! – Lành thay, Lành thay, Lành tha!

Video Thọ Trì Tam Qui Y Và Ngũ Giới, WebFB

 

Bài viết liên quan

  • Ngày Đầu Năm Mới Canh Tý Tốt Lành, Web, FB
  • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
  • Ý nghĩa Quy Y Tam Bảo là gì, Web, FB
  • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
  • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB
  • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
  • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
  • “Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng” Có Thể Hiện Phật Tính Hay Không? “Ta Là Phật Đã Thành, Các Chúng Sinh Là Phật Sẽ Thành” Có Phải Là Phật Ngôn Không?, Web, FB

Món Quà Pháp Bảo

Pháp thoại tại Thiền viện Ta ma nê chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar 5/2019 by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc.

Xin tặng món quà Pháp bảo này tới quí vị.

Nguyện cho tất cả các quí vị sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự Niết Bàn.

⑴ Vô Thủy Là Luân Hồi, Khổ Đau Là Quá Đủ – Bài 1, Archive
⑵ Vô Thủy Là Luân Hồi, Khổ Đau Là Quá Đủ – Bài 2, Archive
⑶ Vừa Là Nạn Nhân Vừa Là Thủ Phạm, Archive
⑷ Dục Như Than Hừng Đối Với Người Bị Bệnh Cùi, Vô Minh Như Người Mù Sờ Voi, Archive

⑿ Hạnh Phúc Thế Gian Tạm Thời Trong Kiếp Sống Hiện Tại Và Kiếp Sống Mai Sau, Archive
⒀ Giáo Thọ Singalaka (Thi Ca La Việt): Lễ Bái 6 Phương, Archive
⒁ Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Chính Mình Tạo Ra – Ts Sumangala Viên Phúc., Archive
⒂ Mười Thiện Nghiệp Và Mười Phước Nghiệp, Archive

⒃ Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường Và Câu Chuyện Cúng Dường Tấm Áo Duy Nhất, Archive
⒄ Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Archive
⒅ Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Archive
⒆ Phước Thiện Trì Giới, Archive
⒇ Các Chi Pháp Phạm Điều Giới Sát Sinh Và Phạm Điều Giới Trộm Cắp, Archive

(21) Các Chi Pháp Điều Giới Nói Dối, Tà Dâm, Uống Rượi, Archive
(22) Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Giới, Quả Xấu Của Ác Nghiệp Phạm Giới, Các Tích Chuyện, Archive
(23) Ngũ Giới Thông Thường Và Ngũ Giới Phạm Hạnh, Archive
(24) Bát Giới Với Điều Giớ Thứ Tám Chánh Mạng – Thiền Sư Viên Phúc, Archive
(25) Bát Quan Trai Giới: Tám Giới Ngày Lễ Bố Tát (Lễ Phát Lồ), Archive
(26) Cửu Giới Và Thập Giới Người Cư Sĩ Tại Gia, Archive