Vì Lý Do Gì Đức Phật Ban Hành Tám Kính Pháp

Photo: Ảnh chụp các Nữ tu tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar. Theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, tại Myanmar không có Tỳ Khưu Ni, các Nữ tu chỉ thọ trì Tám giới


Vì Lý Do Gì Đức Phật Ban Hành Tám Kính Pháp ?

*************************************

” Này Ananda, nếu nữ nhân không được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, Phạm hạnh được an trú lâu dài, và diệu pháp được tồn tại đến một ngàn năm.

Vì rằng, này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, nay này Ananda, Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài, thời này Ananda, diệu pháp được tồn tại năm trăm năm.

Ví như, này Ananda, những gia đình nào có nhiều phụ nữ, ít đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các đạo tặc, trộm cắp não hại. Cũng vậy, này Ananda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, nên Phạm hạnh sẽ không được an trú lâu dài.

Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là “trắng như xương” rơi vào một ruộng lúa đã chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không có an trú lâu dài.

Ví như, này Ananda, khi nào một chứng bệnh được tên là “đỏ sét” rơi vào một ruộng mía đã chín, thời ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này Ananda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, thời Phạm hạnh này không được an trú lâu dài.

Ví như, này Ananda, một người vì nghĩ đến tương lai xây dựng bờ đê cho một hồ nước lớn để nước không thể chảy qua, cũng vậy, này Ananda, vì nghĩ đến tương lai, Ta mới ban hành kính tám pháp này, cho các Tỷ–kheo–ni cho đến trọn đời không vượt qua.”

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ghi chú: Tám Kính Pháp

1) Dầu cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ–kheo–ni đối với một Tỷ–kheo mới thọ đại giới trong một ngày cũng phải đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, xử sự đúng pháp.

Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

2) Tỷ–kheo–ni không có thể an cư mùa mưa tại chỗ không có Tỷ–kheo.

Pháp này sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

3) Nửa tháng một lần, Tỷ–kheo–ni cần phải thỉnh chúng Tỷ–kheo hỏi ngày trai giới và đến để thuyết giới.

Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

4) Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ–kheo–ni cần phải làm lễ Tự tứ trước hai Tăng chúng về ba vấn đề được thấy, được nghe và nghi.

Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

5) Tỷ–kheo–ni phạm trọng tội phải hành pháp pakkhamànattam (man–na–đọa) cho đến nửa tháng.

Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

6) Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải đến xin thọ cụ túc giới trước hai Tăng chúng.

Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

7) Không vì duyên cớ gì, một Tỷ–kheo–ni có thể mắng nhiếc, chỉ trích một Tỷ–kheo.

Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

8) Có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ–kheo về Tỷ–kheo–ni, không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ–kheo–ni về các Tỷ–kheo.

Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được vượt qua.

 

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương VIII – Tám Pháp – Phẩm Gotami

Bài viết liên quan

  • Cả Tin, Dễ Dãi, Nông Cạn, Hồ Đồ, Web, FB
  • Không Nên Tùy Tiện Sử Dụng Y, Bát Của Tỳ Khưu, Web, FB
  • Tái Lập Ni Đoàn. Tại Sao Không?, Web
  • Tái Lập Tỳ Khưu Ni Sẽ Đưa Theravada Về Đâu, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 22 tháng 5, 2015