Những Phẩm Chất Căn Bản Giúp Việc Thành Tựu 10 Ba-La-Mật Thành Phật Là Gì

Những phẩm chất căn bản giúp việc thành tựu 10 Ba-la-mật thành Phật là gì?

Nhằm tích luỹ đủ các ba–la–mật (pāramīs) để trở thành một vị bồ–tát sẽ thành Phật cần phải tu tập 5 phẩm chất sau đây liên tục trong đời sống hàng ngày. Những phẩm chất đó là:

1. Hoài bảo mãnh liệt;

2. Sống theo Pháp (Dhamma);

3. Như lý tác ý;

4. Từ bỏ tham, sân và si;

5. Khuynh hướng về chứng đắc Niết–bàn (Nibbāna).

1) Trước tiên quý vị phải có một hoài bảo mãnh liệt muốn trở thành một vị Phật. Lúc đầu quý vị nên giữ hoài bảo này trong tâm, không tiết lộ nó cho người khác biết. Quý vị chỉ tiết lộ hoài bảo của mình khi đã hoàn thành tám điều kiện, đó là sanh làm người, là người nam, gặp một vị Phật đang còn tại thế v.v… để làm cho đại nguyện được thành công. Và nhất là hoài bảo lúc đó phải đủ mạnh như tôi đã nói ở trước. Quý vị phải sẵn lòng băng qua toàn cõi thế gian đầy than hồng v.v… không chút do dự, nếu thấy việc băng qua đó là cần thiết.

2) Thứ hai, quý vị phải luôn luôn sống theo Pháp. Điều này có nghĩa là quý vị phải hoàn thành mười pháp ba–la–mật (pāramīs) trong từng giây phút của cuộc đời, trong nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều đại kiếp (kappa)… Quý vị cứ hành theo cách này cho tới nào khi quý vị trở thành sự thể hiện của các ba–la–mật mới thôi.

3) Để làm được như vậy quý vị phải áp dụng như lý tác ý trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, vì như lý tác ý là nhân gần của thiện Pháp, và phi lý tác ý là nhân gần của bất thiện Pháp vậy.

4) Sau khi nhìn thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, quý vị lúc nào cũng phải chuyên cần trong việc từ bỏ tham, sân và si. Đừng bao giờ nghĩ rằng lỗi nhỏ không đáng kể, vì một hành vi bất thiện nhỏ cũng có thể đủ làm cho quý vị đi trệch ra ngoài con đường bồ–tát (bồ–tát đạo).

Chẳng hạn, trong một tiền kiếp, Đề–bà–đạt–đa (Devadatta) tương lai là bạn của đức bồ–tát của chúng ta. Cả hai người cùng phát nguyện thành Phật. Nhưng sau đó, trong một tiền kiếp khác, Đề–bà–đạt–đa (Devadatta) vì một cái chén vàng đã ôm mối hiềm thù với đức bồ tát của chúng ta. Sự hiềm thù ấy đã làm cho ông đi trệch ra khỏi con đường thực hành bồ tát đạo, và ông đã được Đức Phật xác nhận là cuối cùng sẽ chỉ trở thành một vị Phật Độc Giác (Paccekabuddha) mà thôi.

5) Cuối cùng, quý vị phải luôn luôn khuynh hướng tâm về sự giải thoát, để đạt đến Niết–bàn là mục tiêu tối hậu của quý vị. Chỉ khi tâm được hướng về Phật quả một cách chân chánh, những thiện nghiệp quý vị làm mới được xem là các ba–la–mật (pāramīs), và tất cả năng lực quý vị đầu tư trong sự phấn đấu của mình mới có thể dẫn quý vị đến Phật quả.

Nguồn trích dẫn: Cổ Xe Đại Giác – Pa Auk Sayadaw Việt dịch: Tỳ khưu Pháp Thông

Ghi chú

Có bao nhiêu pháp ba–la–mật (pāramīs)?

Có lần Tôn–giả Xá–lợi–phất (Sāriputta) hỏi Đức Phật:

‘Bạch Đức Thế Tôn có bao nhiêu pháp đưa đến Phật–quả?’

Đức Phật trả lời:

‘Này Xá–lợi–phất, có mười pháp đưa đến Phật–quả.’ Thế nào là mười?

1) Bố thí (dāna), này Xá–lợi–phất (Sāriputta), là một pháp đưa đến Phật–quả,

2) trì giới (sīla),

3) xuất gia (nekkhamma),

4) trí tuệ (paññā),

5) tinh tấn (vīriya),

6) kham nhẫn (khanti),

7) chân thật (sacca),

8) quyết định (adhiṭṭhāna),

9) tâm từ (mettā), và

10) xả (upekkhā)

là các pháp đưa đến Phật–quả.’

Tám tiêu chuẩn giúp cho sự phát nguyện được thành công là

1. Sanh làm người;

2. Là người nam;

3. Nhân

4. Gặp Đức Phật;

5. Xuất gia;

6. Thành tựu những đức cao quý;

7. Hiến dâng thân mạng; và

8. Có hoài bảo mãnh liệt.

ĐẠI LỄ VESAK: ĐẢN SANH – GIÁC NGỘ – NIẾT BÀN (Ngày Rằm Tháng Vesak Phật Lịch – 15 Tháng 4 Âm Lịch)

 1. Câu Chuyện Đản Sanh, Web, FB
 2. Câu Chuyện Giác Ngộ, Web, FB
 3. Câu Chuyện Nhập Niết Bàn., Web, FB

Bài viết liên quan

 • Ý Nghĩa Kỷ Niệm Đại Lễ Tam Hợp Vesak, Web, FB
 • Bồ Tát Đạo Là Gì, Web, FB
 • “Giải Thoát Đạo” Khác “Bồ Tát Đạo” Như Thế Nào?, Web, FB
 • Những Phẩm Chất Căn Bản Giúp Việc Thành Tựu 10 Ba-La-Mật Thành Phật Là Gì?, Web, FB
 • Thư Tổng Thống Obama Chúc Mừng Vesak 2016, FB
 • Thông Điệp Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Về Lễ Vesak 2018, FB
 • Vesak 2019 At Tamchuc, Vietnam, FB
 • Happy Vesak Day!, FB
 • Audio Pháp Thoại Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar
 • Bài Pháp Thoại 1: Các Thông Lệ Khi Bồ Tát Đản Sinh Kiếp Cuối Cùng, Archive
 • Bài Pháp Thoại 2: Câu Chuyện Về Bồ Tát Giác Ngộ Thành Phật Chánh Đẳng Giác, Archive
 • Bài Pháp Thoại 3: Bồ Tát Tu Tập Khổ Hạnh – Chuyển Pháp Luân – Kinh Vô Ngã Tướng, Archive
 • Bài Pháp Thoại 4: Những Câu Chuyện Trước Khi Đức Phật Nhập Niết Bàn, Archive