Ratana Sutta – Kinh Châu Báu

RATANA SUTTA – KINH CHÂU BÁU

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Nguyện cho nhân loại trên thế giới sớm hoàn toàn thoát khỏi khổ đau và hiểm nguy do dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, và đặc biệt ngay trong lúc này là thoát khỏi thảm họa do virus corona gây ra, có được cuộc sống an ổn, an vui và hạnh phúc.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala.

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Là một trong 3 bài kinh thường được tụng đọc nhiều nhất để hộ trì và phúc chúc (kinh Tâm Từ – Metta Sutta, kinh Châu Báu – Ratana Sutta, kinh Điềm Lành – Mangala Sutta), Ratana Sutta là bài kinh có uy lực tiêu trừ cùng lúc ba nạn tai họa lớn nhất đối với xã hội loài người, nên trong các quốc độ theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada bài kinh được hầu hết các Phật tử thuần thành đọc tụng thuộc lòng.

Các Chú giải đều ghi duyên sự bài kinh từ câu chuyện ở thành Vesali (Tỳ–xá–ly), kinh đô xứ Vajji (Bạt–kỳ) chịu 3 tai ương: nạn đói, ma quỷ quấy phá, và bệnh dịch.

Bộ tộc Licchavi cai trị xứ này, gửi một phái đoàn đến thành Vương–Xá (Rajagaha), xứ Magadha (Ma–kiệt–đà) của vua Bimbisara (Bình–sa, Tần–bà–sa–la) gặp Đức Phật lúc bấy giờ đang ngự tại Tịnh xá Trúc Lâm (Veluvana). Họ thỉnh cầu Ngài đến Vesali để giải trừ các tai ương ấy. Khi Ngài đến nơi cùng với vua trời Đế–thích (Sakka) và chư thiên, phần lớn các loài ma quỷ hoảng sợ bỏ trốn. Trời đổ mưa xối xả rửa sạch thành phố. Đức Phật đọc lên bài kinh Ratana Sutta, bảo ngài Ananda ghi nhớ rồi đi vòng quanh thành phố, vừa đi vừa rải nước chứa trong bình bát và đọc tụng bài kinh nầy.

Khi ngài Ananda tuân lời Đức Phật làm theo như thế, những ma quỷ còn lại đều bỏ chạy và bệnh dịch được tiêu trừ. Dân chúng vui mừng đến gặp Đức Phật và Tăng đoàn để cúng dường và tạ ơn.

Đức Phật giảng lại bài kinh nầy cho tất cả những ai đến gặp Ngài. Hàng ngàn người sau khi nghe xong đã mở Pháp nhãn và đắc thánh quả. Duyên sự nầy cũng được đề cập trong Chú giải Pháp cú, kệ 290.

Do duyên sự đó, Ratana Sutta ngày nay thường được tụng đọc để xua tan dịch bệnh, bệnh tật, rủi ro, và ma quỷ.

Xin quí vị tất cả hãy lắng nghe, tụng theo và phát tâm cùng Tăng đoàn Amarapura Mahāgandhāyon Monastery, Mandalay, Myanmar tụng Kinh Hộ trì – Kinh Châu Báu Ratana sutta để cầu mong cho nhân loại trên thế giới sớm hoàn toàn thoát khỏi khổ đau và hiểm nguy do dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, và đặc biệt ngay trong lúc này là thoát khỏi thảm họa do virus corona gây ra, có được cuộc sống an ổn, an vui và hạnh phúc.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

RATANA–SUTT’ĀRAMBHO

Paṇidhānato patthāya Tathāgatassa

dasa pāramiyo

dasa upapāramiyo

dasa param’attha–pāramiyo,

pañca mahā–pari–ccāge

tisso cariyā pacchima–bbhave gabbh’āvakkantiṃ jātiṃ abhinikkhamanaṃ padhāna–cariyaṃ bodhi–pallaṅ’ke māra vijayaṃ.

Sabb’aññuta–ññāṇa–ppaṭivedhaṃ

nava lok’uttara–dhamme’ti.

Sabbe’pi me Buddha–guṇe āvajjitvā Vesāliyā tīsu pākār’antaresu ti–yāma–rattiṃ parittaṃ karonto āyasmā Ānandā–thera viya kāruñña–cittaṃ upaṭṭhapetvā.

Koti–sata–hassasesu, cakkavālesu Devatā

yassānam paṭiggaṇhanti, yañca Vesāliyaṃ pure.

Rog’āmanussa dubbhikkha–sambhūtaṃ tividhaṃ bhayaṃ

khippam’antara–dhāpesi parittaṃ tam bhaṇāmahe.

DUYÊN KHỞI

BỐ CÁO KINH TAM BẢO

Đại đức A–nan–đa

Đã phát tâm bi mẫn

Hộ niệm suốt ba canh

Ba vòng thành Vệ–xá

Niệm tất cả ân đức

Của Như Lai đại nguyện

Là mười Ba–la–mật

Mười thượng Ba–la–mật

Mười thắng Ba–la–mật

Năm pháp Đại thí xả

Ba Đại hạnh độ sinh

Trong kiếp chót xuống trần

Lâm–tỳ–ni giáng hạ

Chí xuất gia bất thối

Tu khổ hạnh bền tâm

Rồi chiến thắng Ma quân

Ngộ Nhất Thiết Liễu Trí

Chứng chín pháp siêu phàm

Chư thiên khắp các cõi

Mười muôn triệu thế giới

Đều thọ lãnh vui mừng

Kinh hộ trì uy lực

Và trong thành Vệ–xá

Những bệnh hoạn, tai ương

Đói khát cùng phi nhơn

Thảy đều mau tan biến

Tất cả đồng hỷ hoan

Uy lực kinh tối thượng

Chúng đệ tử nhất tâm

Xin trì kinh hộ niệm.

RATANA SUTTA – KINH CHÂU BÁU

224. Yānīdha bhūtāni samāgatāni

bhummāni vā yāni va antalikkhe,

sabbeva bhūtā sumanā bhavantu

athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.

Phàm chúng Thiên nhân nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Xin mở lòng hoan hỷ

Lắng nghe lời dạy này.

225. Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe

mettaṃ karotha mānusiyā pajāya,

divā ca ratto ca haranti ye baliṃ

tasmā hi ne rakkhatha appamattā.

Tất cả chúng Thiên nhân

Hãy đồng tâm hoan hỷ

Mở rộng tấm lòng từ

Luôn chuyên cần gia hộ

Những người nam, nữ nào

Ngày đêm thường bố thí.

226. Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā

saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ,

na no samaṃ atthi tathāgatena

idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Phàm những tài sản gì

Đời này hay đời sau

Hoặc châu báu thù thắng

Hiện hữu trên cõi trời

Không gì sánh bằng được

Với Thiện Thệ Như Lai

Như vậy chính Đức Phật

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

227. Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ

yadajjhagā sakyamunī samāhito,

na tena dhammena samatthi kiñci

idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Ly dục diệt phiền não

Pháp bất tử thù diệu

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đã chứng đắc tịch tịnh

Chẳng Pháp nào sánh bằng

Như vậy chính Pháp Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

228. Yaṃ buddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṃ

samādhimānantarikaññamāhu,

samādhinā tena samo na vijjati

idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Bậc Vô Thượng Chánh Giác

Hằng ca ngợi pháp Thiền

Trong sạch, không gián đoạn

Chẳng thiền nào sánh bằng

Như vậy chính Pháp Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

229. Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasatthā

cattāri etāni yugāni honti,

te dakkhiṇeyyā sugatassa sāvakā

etesu dinnāni mahapphalāni,

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Thánh tám vị bốn đôi

Được bậc thiện tán thán

Đệ tử Đấng Thiện Thệ

Xứng đáng được cúng dường

Bố thí các vị ấy

Được kết quả vô thượng

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

230. Ye suppayuttā manasā daḷhena

nikkāmino gotamasāsanamhi,

te pattipattā amataṃ vigayha

laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā,

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Thiện hạnh tâm kiên cố

Ly dục trong Chánh Đạo

Của Phật Gotama

Chứng nhập vị bất tử

Hưởng tịch tịnh dễ dàng

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

231. Yathindakhīlo paṭhaviṃsito siyā

catubbhi vātehi asampakampiyo,

tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi

yo ariyasaccāni avecca passati,

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Ví như cột trụ đá

Khéo y cứ lòng đất

Dầu có gió bốn phương

Cũng không hề lay động

Ta nói bậc chân nhân

Liễu ngộ Tứ Thánh Đế

Cũng tự tại bất động

Trước tám Pháp thế gian

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

232. Ye ariyasaccāni vibhāvayanti

gambhīrapaññena sudesitāni,

kiñcāpi te honti bhusappamattā

na te bhavaṃ aṭṭhamaṃ ādiyanti,

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Bậc thấu triệt Thánh Đế

Đã được khéo thuyết giảng

Bởi trí tuệ uyên thâm

Dù cho có phóng dật

Cũng không thể tái sanh

Nhiều hơn trong bảy kiếp

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

233. Sahāvassa dassanasampadāya

tayassu dhammā jahitā bhavanti

sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañca

sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci,

catūhapāyehi ca vippamutto

cha cābhiṭhānāni abhabbo kātuṃ

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Những bậc kiến cụ túc

Đoạn trừ ba kiết sử

Là thân kiến, hoài nghi

Luôn cả giới cấm thủ

Thoát khỏi bốn đọa xứ

Không làm sáu trọng tội

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

234. Kiñcāpi so kammaṃ karoti pāpakaṃ

kāyena vācā uda cetasā vā,

abhabbo so tassa paṭicchādāya

abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā,

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Dầu có làm tội gì

Bằng thân, khẩu hoặc ý

Các ngài chẳng bao giờ

Che dấu điều đã phạm

Bởi vì đức tánh này

Được gọi là thấy Pháp

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

235. Vanappagumbe yathā phussitagge

gimhānamāse paṭhamasmiṃ gimhe,

tathūpamaṃ dhammavaraṃ adesayi

nibbānagāmiṃ paramaṃ hitāya,

idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Ví như cây trong rừng

Đâm chồi đầu mùa hạ

Cũng vậy Đức Thế Tôn

Thuyết giảng Pháp ưu việt

Dẫn đến ngộ Niết–bàn

Là lợi ích tối thượng

Như vậy chính Đức Phật

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

236. Varo varaññū varado varāharo

anuttaro dhammavaraṃ adesayi,

idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Đức Phật bậc vô thượng

Liễu thông Pháp vô thượng

Ban bố Pháp vô thượng

Chuyển đạt Pháp vô thượng

Như vậy chính Đức Phật

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

237. Khīṇaṃ purāṇaṃ navaṃ natthi sambhavaṃ

virattacittā āyatike bhavasmiṃ,

te khīṇabījā avirūḷhicchandā

nibbanti dhīrā yathāyam padīpo,

idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ

etena saccena suvatthi hotu.

Nghiệp cũ đã tiêu mòn

Nghiệp mới không phát khởi

Nhàm chán kiếp tái sinh

Chủng tử dục đoạn tận

Bậc trí chứng Niết–bàn

Ví như ngọn đèn tắt

Như vậy chính Tăng Bảo

Là châu báu thù diệu

Mong với sự thật này

Hãy có sự hưng thịnh.

238. Yānīdha bhūtāni samāgatāni

bhummāni vā yāni va antalikkhe,

tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ

buddhaṃ namassāma suvatthi hotu.

Phàm chúng Thiên nhân nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Xin đồng tâm hoan hỷ

Thành kính đảnh lễ Phật

Đã như thật xuất hiện

Mà Chư Thiên, loài người

Thường cúng dường tôn trọng

Hãy có sự hưng thịnh.

239. Yānīdha bhūtāni samāgatāni

bhummāni vā yāni va antalikkhe,

tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ

dhammaṃ namassāma suvatthi hotu.

Phàm chúngThiên nhân nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Xin đồng tâm hoan hỷ

Thành kính đảnh lễ Pháp

Đã như thật xuất hiện

Mà Chư Thiên loài người

Thường cúng dường tôn trọng

Hãy có sự hưng thịnh.

240. Yānīdha bhūtāni samāgatāni

bhummāni vā yāni va antalikkhe,

tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ

saṅghaṃ namassāma suvatthi hotu.

Phàm chúng Thiên nhân nào

Cư ngụ trên địa cầu

Hoặc hư không trú xứ

Đã vân tập về đây

Xin đồng tâm hoan hỷ

Thành kính đảnh lễ Tăng

Đã như thật xuất hiện

Mà Chư Thiên, loài người

Thường cúng dường tôn trọng

Hãy có sự hưng thịnh.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

– Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

– Video: Oai lực hùng tráng của Tăng đoàn Amarapura Mahāgandhāyon Monastery, Mandalay, Myanmar tụng Kinh Hộ trì – Kinh Châu Báu Ratana sutta. Nguồn FB Ashin Kavi Nanda.

Phần tụng của Tăng đoàn ở đây bắt đầu từ câu:

Koti–sata–hassasesu, cakkavālesu Devatā

yassānam paṭiggaṇhanti, yañca Vesāliyaṃ pure.

Rog’āmanussa dubbhikkha–sambhūtaṃ tividhaṃ bhayaṃ

khippam’antara–dhāpesi parittaṃ tam bhaṇāmahe.

Sau đó tiếp tục từ câu:

224. Yānīdha bhūtāni samāgatāni

bhummāni vā yāni va antalikkhe,

sabbeva bhūtā sumanā bhavantu

athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.

Tụng tiếng Việt kinh châu báu – ratana sutta:, Youtube

Sayadaw U Silananda tụng, Youtube

Ratana sutta music, Youtube

Bài viết liên quan

Hướng dẫn “Tự học tụng niệm và giải nghĩa pāli 11 bài kinh hộ trì – Paritta sutta”, FB

Cùng tam qui và ngũ giới mọi phật tử phải học thuộc lòng bằng tiếng Pali, Web Link

Mp3: , Archive

Kinh hộ trì , FB

Ratana Sutta – Kinh Châu Báu, FB

= tụng tiếng Việt kinh châu báu – ratana sutta:, Youtube

Sayadaw U Silananda tụng, Youtube

Ratana sutta music, Youtube

Hạnh phúc kinh – mangala sutta, FB

Thai style, Youtube

Lưu ý về tu tập bi – hỷ – xả trong khi tu tập rải tâm từ, FB

Karaniya metta sutta – kinh tâm từ, FB

Paritta metta sutta chanting by Ashin Pandita junior, Youtube

Video tụng kinh rải tâm từ, Youtube

Karaniya metta sutta: pali – việt, Web, Youtube

9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, FB

Tụng buổi tối sau thời thiền: sám hối, tha thứ, rải tâm từ, cúng dường, phát nguyện và hồi hướng công đức, FB

Ehipasiko – đến để thấy

Phóng sự về khóa thiền minh sát vipassnā tại chùa nam tông tp hcm 12 – 18 / 12 /2019, Web Link

Mp4, Web Link

Youtube, Youtube

Có cần học thuộc lòng kinh điển không, FB

Pháp học, pháp hành và pháp thành, FB

Mp3 Pāli Paritta suttas by Mingun Sayadaw, U Silananda Sayadaw. Web Link

Mp3 kinh tụng nam tông – tỳ khưu Đức Hiền (thai tradition), Archive

Audio book: mi tiên vấn đáp – bài 103 – tụng kinh Paritta thật không có lợi ích!, Youtube

Mi tiên vấn đáp (milinda panha)

Dịch giả: hòa thượng Giới Nghiêm

(Maha Thera Thita Silo)

Tỳ kheo Giới Đức hiệu đính, ấn bản 2003

103. tụng kinh Paritta thật không có lợi ích!, Web Link

Virus corona: sars-cov-2, FB

Bài học, Web Link

Stay at home – hãy ở nhà, Web Link

Vệ sinh phòng tránh, Web Link

Dr. huynh wynn tran, md, los angeles, hoa kỳ

Làm sao để tránh lây nhiễm Covid – 19, Web Link

Cách tự chăm sóc ở nhà nếu bị chẩn đoán hay nghi ngờ mắc covid-19, Web Link

Nhà sinh học phân tử: “Coronavirus hành xử rất lạ”, Web Link

Bài viết trên Facebook, 24 tháng 3, 2020

Từ điển
Youtube
Live Stream
Tải app