Pháp Thượng Nhân. Uttarimanussadhammo

PHÁP THƯỢNG NHÂN UTTARIMANUSSADHAMMO –––––––––––––––––––––––––––––– Bài viết chuyên sâu, dài, với những trích dẫn cụ thể, chi tiết, những người sơ cơ có thể bỏ qua. –––––––––––––––––––––––––––––– – DVT: Bạch Sư xin cho con hỏi: Pháp thượng nhân là gì?