Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức

💙💛💚💙💛💚💙💛💚💙💛💚 HÀNG NGÀY KHÔNG QUÊN: SÁM HỐI – RẢI TÂM TỪ – PHÁT NGUYỆN – HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC Video: https://youtu.be/K0ZQj4DS46g 💙💛💚💙💛💚💙💛💚💙💛💚 – TK Viên Phúc Sumangala: Hàng ngày sám hối và rải tâm từ thì có được lợi ích không