Theo Thầy

THEO THẦY

Muốn hành thiền tiến bộ, bạn phải có một vị Thầy để dạy dỗ và hướng dẫn bạn.

Có nhiều hiểu biết sai lầm về sự tập trung tâm ý, nhiều hiện tượng bất thường sẽ xảy ra trong lúc bạn hành thiền.

Lúc chúng xảy ra, vị Thầy sẽ kịp thời hướng dẫn và đặc biệt điều chỉnh những sai lầm của bạn.

Những điểm Thầy sửa chữa thường là những điểm mà bạn đinh ninh là mình đúng.

Trong những tư tưởng phức tạp của bạn, một quan điểm phát sinh có thể đối nghịch với những quan điểm khác làm bạn bối rối.

Kính trọng Thầy và tuân theo những quy định và hệ thống mà Thầy đã đưa ra.

Thầy dạy làm gì phải làm theo.

Thầy khuyên không nên làm điều gì, phải nghe theo lời Thầy.

Những lời Thầy dạy thường giúp bạn tinh tấn khiến tri kiến phát khởi trong tâm bạn.

Nếu bạn làm đúng theo lời khuyên của tôi, bạn sẽ thấy và hiểu rõ.

Vị Chân Sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã.

Dầu có gì xảy ra cũng đừng bỏ Thầy. Hãy để Thầy hướng dẫn vì bạn rất dễ quên đường thực hành.

Than ôi, rất ít người nghiên cứu Phật giáo thật sự muốn hành thiền. Tôi khẩn khoản khuyên họ hành thiền, nhưng họ chỉ có thể học hỏi nghiên cứu theo lối thuần lý thuyết mà thôi.

~ Thiền sư Ajahn Chah theravada.vn

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

Bài viết liên quan

 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, WebFB
 • Vị Thầy Hộ Trì, WebFB
 • Thầy & Trò, WebFB
 • Tìm Gặp Thiện Tri Thức, WebFB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. , WebFB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, WebFB
 • Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?, WebFB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, WebFB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, WebFB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, WebFB
 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, WebFB
 • Phân biệt Tà với Chánh, WebFB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, WebFB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, WebFB
 • 7 Trạm Xe = 7 Giai Đoạn Thanh Tịnh Dẫn Đến Thành Tựu Vô Thủ Trước Bát Niết Bàn Là Gì?, WebFB
 • Những Ai Không Thể Chứng Được Pháp Thậm Thâm – Vi Diệu – Cao Thượng?, WebFB
 • Vì Những Nhân Duyên Gì Đức Phật Ban Hành Pháp Hành Sự: “Xua Đuổi Khỏi Trú Xứ”?, WebFB

❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

ĐIỀU KIỆN ĐỂ VỊ TỲ KHƯU SỐNG NƯƠNG NHỜ HOẶC ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ THẦY TẾ ĐỘ, HOẶC THẦY Y CHỈ

Vị Tỳ khưu nên sống nương nhờ thầy tế độ, hoặc thầy y chỉ (thầy dạy) ít nhất là 5 năm nếu là người có kinh nghiệm, nếu không có kinh nghiệm thì phải trọn đời sống nương tựa nơi bậc thầy tế độ hoặc thầy y chỉ, nếu không thì phạm Tác ác Dukkata.

✦✦✦✦✦

– Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu kinh nghiệm đủ khả năng sống nương nhờ năm năm, VỊ KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM THÌ TRỌN ĐỜI.

[116] Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không thành tựu vô học giới uẩn,

không thành tựu vô học định uẩn,

không thành tựu vô học tuệ uẩn,

không thành tựu vô học giải thoát uẩn,

không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị thành tựu vô học giới uẩn,

thành tựu vô học định uẩn,

thành tựu vô học tuệ uẩn,

thành tựu vô học giải thoát uẩn,

thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không có đức tin,

không có sự hổ thẹn (tội lỗi),

không có sự ghê sợ (tội lỗi),

biếng nhác,

niệm bị quên lãng.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị có đức tin,

có sự hổ thẹn (tội lỗi),

có sự ghê sợ (tội lỗi),

nỗ lực tinh tấn,

niệm được thiết lập.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới,

bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh,

bị hư hỏng về bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy,

ít học hỏi,

trí kém.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới,

không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh,

không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy,

nghe nhiều,

có trí tuệ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không biết về sự phạm tội,

không biết về sự không phạm tội,

không biết về sự phạm tội nhẹ,

không biết về sự phạm tội nặng,

không được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Pātimokkha một cách chi tiết, không khéo phân tích, không khéo thực hành, không khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị biết về sự phạm tội,

biết về sự không phạm tội,

biết về sự phạm tội nhẹ,

biết về sự phạm tội nặng,

được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Pātimokkha một cách chi tiết, khéo phân tích, khéo thực hành, khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không biết về sự phạm tội,

không biết về sự không phạm tội,

không biết về sự phạm tội nhẹ,

không biết về sự phạm tội nặng, chưa đủ năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị biết về sự phạm tội,

biết về sự không phạm tội,

biết về sự phạm tội nhẹ,

biết về sự phạm tội nặng,

được năm năm hoặc hơn năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện này được sống không nương nhờ.

[117] Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không thành tựu vô học giới uẩn,

không thành tựu vô học định uẩn,

không thành tựu vô học tuệ uẩn,

không thành tựu vô học giải thoát uẩn,

không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn, chưa đủ năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị thành tựu vô học giới uẩn,

thành tựu vô học định uẩn,

thành tựu vô học tuệ uẩn,

thành tựu vô học giải thoát uẩn,

thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn,

được năm năm hoặc hơn năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không có đức tin,

không có sự hổ thẹn (tội lỗi),

không có sự ghê sợ (tội lỗi),

biếng nhác,

niệm bị quên lãng, chưa đủ năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị có đức tin,

có sự hổ thẹn (tội lỗi),

có sự ghê sợ (tội lỗi),

nỗ lực tinh tấn,

niệm được thiết lập,

được năm năm hoặc hơn năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới,

bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh,

bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy,

ít học hỏi,

trí kém,

chưa đủ năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới,

không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh,

không bị hư hỏng về tri kiến thuộc tri kiến sái quấy,

nghe nhiều,

có trí tuệ,

được năm năm hoặc hơn năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này được sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị không biết về sự phạm tội,

không biết về sự không phạm tội,

không biết về sự phạm tội nhẹ,

không biết về sự phạm tội nặng,

không được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Pātimokkha một cách chi tiết, không khéo phân tích, không khéo thực hành, không khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc, chưa đủ năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này không nên sống không nương nhờ.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện khác nữa ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

Là vị biết về sự phạm tội,

biết về sự không phạm tội,

biết về sự phạm tội nhẹ,

biết về sự phạm tội nặng,

được khéo truyền thừa hai bộ giới bổn Pātimokkha một cách chi tiết, khéo phân tích, khéo thực hành, khéo xác định theo từng điều hoặc từng phần phụ thuộc, được năm năm hoặc hơn năm năm.

Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hội đủ sáu điều kiện này được sống không nương nhờ.

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật – Vinaya Pitaka, Đại Phẩm – Mahāvagga, Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch, I. CHƯƠNG TRỌNG YẾU (MAHĀKHANDHAKAṂ) (tt), Tụng phẩm thứ tám

Vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

vị không biết về lễ Uposatha,

vị không biết về hành sự của lễ Uposatha,

vị không biết về giới bổn Pātimokkha,

vị không biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha, vị chưa đủ năm năm.

[124] Vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

vị biết về lễ Uposatha,

vị biết về hành sự của lễ Uposatha,

vị biết về giới bổn Pātimokkha,

vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha,

vị năm năm hoặc hơn năm năm.

Vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

vị không biết về lễ Pavāraṇā,

vị không biết về hành sự của lễ Pavāraṇā,

vị không biết về giới bổn Pātimokkha,

vị không biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha,

vị chưa đủ năm năm.

Vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện (khác nữa) ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

vị biết về lễ Pavāraṇā,

vị biết về hành sự của lễ Pavāraṇā,

vị biết về giới bổn Pātimokkha,

vị biết về cách đọc tụng của giới bổn Pātimokkha,

vị năm năm hoặc hơn năm năm.

Vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện khác nữa KHÔNG NÊN SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội,

vị không biết tội nhẹ hay nặng,

vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót,

vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa,

vị chưa đủ năm năm.

Vị tỳ khưu hội đủ năm điều kiện (khác nữa) ĐƯỢC SỐNG KHÔNG NƯƠNG NHỜ:

vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội,

vị biết tội nhẹ hay nặng,

vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót,

vị biết tội xấu xa hay không xấu xa,

vị năm năm hoặc hơn năm năm.

Nguồn trích dẫn: Tạng Luật – Vinayapitaka, Bộ Tập Yếu – Parivāra, Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch 2004 VI. TĂNG THEO TỪNG BẬC

Audio Bài Giảng

Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 1: Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Giới Bổn Patimokkha – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(01) Phạm Tội Apatti, Youtube
(02) Bậc Sa Môn Chân Chánh, Youtube
(03) Vatta 14 Pháp Hành, Youtube
(04) Giới Bổn Patimokkha 227 Điều, Youtube
(05) Bất Cộng Trụ Pārājika, Youtube

(06) Bất Cộng Trụ Pārājika P2, Youtube
(07) Tăng Tàn P1 Di Tinh, Youtube
(08) Tăng Tàn P2 Xúc Chạm Phụ Nữ, Youtube
(09) Tăng Tàn P3, Youtube
(10) Bất Định, Ưng Xả Đối Trị 10, Youtube

(11) Ưng Xả (Nissaggiya) 20, Youtube
(12) Ưng Xả (Nissaggiya) 30, Youtube
(13) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 1 Nói Dối, Youtube
(14) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 2 Thảo Mộc, Youtube
(15) Ưng Đối Trị (Pācittiya) 3, Youtube

(16) Ưng Đối Trị (Pācittiya) : Phẩm Lõa Thể, Uống Rượu, Youtube
(17) Ưng Đối Trị (Pācittiya) Ba Phẩm Cuối, Youtube
(18) Ưng Phát Lộ (Pāṭidesanīya) & Ưng Học Pháp (Sekhiya), Youtube
(19) Pháp Diệt Tranh (Adhikaraṇasamathādhammā), Youtube
(20) Tứ Thanh Tịnh Giới, Youtube
(21) Các Bổn Phận Khác Của Tỳ Khưu, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 2: Giới Theo Thanh Tịnh Đạo – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Giới Theo Thanh Tịnh Đạo – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(22) 01-Dẫn Nhập: Giới Trong Tam Học, Youtube
(23) 02-Giới Phân Loại 1, 2, 3, Youtube
(24) 03-Giới Phân Loại 4, Youtube
(25) 04-Giới Phân Loại 4, 5, Youtube
(26) 05-Thế Nào Là Giới Ô Nhiễm, Giới Thanh Tịnh?, Youtube
(27) 06-Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 1, Youtube
(28) 07-Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 2, Youtube

Audio Bài Giảng – Phần 3: Tăng Sự – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.” – Thiền Sư Viên Phúc Sumangala , Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề Tăng Sự – “Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada.”:
(29) 00 – Lễ Xuất Gia Sa Di, Tỳ Khưu, Youtube
(30) 01 – Hành Sự Lễ Bố Tát Uposatha, Lễ Tự Tứ Pavāraṇā, Youtube
(31) 02 – Giao Y Kathina, Kết Giới Sima, Youtube
(32) 03 – Gián Nghị, Xây Cất, Lìa Tam Y, Youtube
(33) 04 – Xử Lý Tăng Tàn, Sám Hối, Nhập Hạ, Y Bát, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 3 – Đại Phẩm – Mahāvagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 3 – Đại – Phẩm – Mahāvagga Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V01:-Giác-Ngộ,-Chuyển-Pháp-Luân, Youtube
V02:-Vô-Ngã-Tướng, Youtube
V03:-Tất-Cả-Đều-Bốc-Cháy, Youtube
V04:-Thầy-Tế-Độ-Và-Đệ-Tử, Youtube
V05:-Tiêu-Chuẩn-Thầy-Tế-Độ-&-Thầy-Nương-Nhờ, Youtube

V06:-Sống-Nương-Nhờ,-Không-Nên-Cho-Tu-Nên-Bậc-Trên, Youtube
V07:-Phép-Tu-Nên-Bậc-Trên, Youtube
V08:-Phép-Hành-Sự-Uposatha,-Định-Ranh-Giới, Youtube
V09:-Tiền-Phận-Sự,-Hành-Sự-Uposatha, Youtube
V10:-Hành-Sự-Uposatha,-Các-Chế-Định-Khác, Youtube

V11Tạng-Luật—Đại-Phẩm:-An-Cư-Mùa-Mưa, Youtube
V12:-Lễ-Tự-Tứ-Pavarana-P1, Youtube
V13:-Lễ-Tự-Tứ-Pavarana-P2, Youtube
V14:-Da-Thú,-Giày-Dép,-Vùng-Biên-Địa, Youtube
V15:-Dược-Phẩm-7-Ngày-&-Suốtđời,-10-Loại-Thịt, Youtube

V16:-Ba-Loại-Thịt,-Lợi-Ích-Giữ-Giới,-Bất-Động-Hành, Youtube
V17:-Bốn-Pháp-Dung-Hòa,-Thời-Hạn-Vật-Thực, Youtube
V18:-Kathina, Youtube
V19:-Y-Phục-P1, Youtube
V20:-Y-Phục-P2, Youtube

V21:-Campa,-Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V22:-Campa-2—Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V23:-Kosambi-1–Hội-Chúng-Chia-Rẽ, Youtube
V24:-Kosambi-2—Hợp-Nhất-Hội-Chúng, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V25: Khiển Trách, Chỉ Dạy, Xua Đuổi, Youtube
V26: Hành Sự Án Treo, Youtube
V27: Chương Parivasa – Phận S, Youtube
V28: Chương Tích Lũy Tộ, Youtube
V29: Hình Phạt Parivasa, Youtube
V30: Hình Phạt Manata, Youtube

V31: Chương Dàn Xếp, Youtube
V32: Cách Giải Quyết Tranh Tụng, Youtube
V33: Chương Tiểu Sự, Youtube
V34: Chương Tiểu Sự P2, Youtube
V35: Chương Sàng Tọa, Youtube

V36: Chương Sàng Tọa P2, Youtube
V37: Chương Chia Rẽ Hội Chúng, Youtube
V38: Chương Phận Sự, Youtube
V39: Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha, Youtube
V40: Chương Tỳ Kheo Ni, Youtube
V41: Chương 500 Vị Và Chương 700 Vị, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V42: Đại Phân Tích – Qui Định Tại Đâu, Youtube
V43: Chương Pacittiya, Youtube
V44: Chương Patidesaniya, Youtube
V45: Phần Bao Nhiêu Tội, Youtube

V46: Sự Trùng Lặp Liên Tục, Youtube
V47: Phân Tích Cách Dàn Xếp, Youtube
V48: Các Câu Hỏi Tăng Dần 1 3, Youtube
V49: Tăng Dần Nhóm 4 Và 5, Youtube
V50: Tăng Dần Nhóm 6 Đến 11, Youtube

V51 Tạng Luật -Tập Yếu: Uposatha Cho Đến Hết Chương, Youtube
V52 Tạng Luật -Tập Yếu: Xung Đột, Youtube
V53 Tạng Luật -Tập Yếu: Nhóm Năm Về Upali, Youtube
V54: Nhóm Năm Về Upali, Trình Bày Quan Điểm, Youtube
V55: Nhóm Năm Về Upali Nguồn Sanh Khởi, Youtube

V56: Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi, Youtube
V57: Chương Năm Phẩm, Youtube
V22:-Campa-2—Các-Hành-Sự-Đúng-Pháp-Luật, Youtube
V23:-Kosambi-1–Hội-Chúng-Chia-Rẽ, Youtube
V24:-Kosambi-2—Hợp-Nhất-Hội-Chúng, Youtube

Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga, Youtube

Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 4 – Tiểu Phẩm Cullavagga’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V25: Khiển Trách, Chỉ Dạy, Xua Đuổi, Youtube
V26: Hành Sự Án Treo, Youtube
V27: Chương Parivasa – Phận S, Youtube
V28: Chương Tích Lũy Tộ, Youtube
V29: Hình Phạt Parivasa, Youtube
V30: Hình Phạt Manata, Youtube

V31: Chương Dàn Xếp, Youtube
V32: Cách Giải Quyết Tranh Tụng, Youtube
V33: Chương Tiểu Sự, Youtube
V34: Chương Tiểu Sự P2, Youtube
V35: Chương Sàng Tọa, Youtube

V36: Chương Sàng Tọa P2, Youtube
V37: Chương Chia Rẽ Hội Chúng, Youtube
V38: Chương Phận Sự, Youtube
V39: Chương Đình Chỉ Giới Bổn Patimokkha, Youtube
V40: Chương Tỳ Kheo Ni, Youtube
V41: Chương 500 Vị Và Chương 700 Vị, Youtube
Audio Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra, Youtube
Danh Sách Các Bài Pháp Thoại Chủ Đề ‘Giới Thiệu Chi Tiết Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Phần 5 Tập Yếu – Parivāra’ Do Thiền Sư Viên Phúc Giảng Tại Thiền Viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar:
V42: Đại Phân Tích – Qui Định Tại Đâu, Youtube
V43: Chương Pacittiya, Youtube
V44: Chương Patidesaniya, Youtube
V45: Phần Bao Nhiêu Tội, Youtube

V46: Sự Trùng Lặp Liên Tục, Youtube
V47: Phân Tích Cách Dàn Xếp, Youtube
V48: Các Câu Hỏi Tăng Dần 1 3, Youtube
V49: Tăng Dần Nhóm 4 Và 5, Youtube
V50: Tăng Dần Nhóm 6 Đến 11, Youtube

V51 Tạng Luật -Tập Yếu: Uposatha Cho Đến Hết Chương, Youtube
V52 Tạng Luật -Tập Yếu: Xung Đột, Youtube
V53 Tạng Luật -Tập Yếu: Nhóm Năm Về Upali, Youtube
V54: Nhóm Năm Về Upali, Trình Bày Quan Điểm, Youtube
V55: Nhóm Năm Về Upali Nguồn Sanh Khởi, Youtube
V56: Bài Kệ Làm Xuất Mồ Hôi, Youtube
V57: Chương Năm Phẩm, Youtube