7 Trạm Xe

7 trạm xe = 7 giai đoạn thanh tịnh

dẫn đến thành tựu vô thủ trước Bát Niết Bàn là gì?

🍀🍀🍀🍀🍀

[– Bạch Thế Tôn, Tôn giả Punna Mantaniputta là Tỷ–kheo địa phương được các Tỷ–kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau:

“⑴ Tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các Tỷ–kheo;

⑵ tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các Tỷ–kheo;

⑶ tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các Tỷ–kheo;

⑷ tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các Tỷ–kheo;

⑸ tự mình tinh cần, tinh tấn và giảng về tinh cần, tinh tấn cho các Tỷ–kheo;

⑹ tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các Tỷ–kheo;

⑺ tự mình thành tựu Thiền định và giảng về thành tựu Thiền định cho các Tỷ–kheo;

⑻ tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho các Tỷ–kheo;

⑼ tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các Tỷ–kheo;

⑽ tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các Tỷ–kheo;

❶ vị giáo giới, ❷ vị khai thị, ❸ vị trình bày, ❹ vị khích lệ, ❺ vị làm cho phấn khởi, ❻ vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ.”]

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta thưa với Tôn giả Punna Mantaniputta:

– Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn?

– Thật như vậy, Hiền giả.

– Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích

❶ giới thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

… ❷ tâm thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

… ❸ kiến thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

… ❹ đoạn nghi thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

… ❺ đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

… ❻ đạo tri kiến thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

… ❼ tri kiến thanh tịnh?

– Không phải vậy, Hiền giả.

– Hiền giả, khi hỏi “có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích ❶ giới thanh tịnh?”, Hiền giả trả lời “Không phải vậy”.

Khi hỏi… ❷ tâm thanh tịnh?

… ❸ kiến thanh tịnh?

… ❹ đoạn nghi thanh tịnh?

… ❺ đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh?

… ❻ đạo tri kiến thanh tịnh?

… Khi hỏi “có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích ❼ tri kiến thanh tịnh?”, Hiền giả trả lời “Không phải vậy”.

Như vậy, Hiền giả, với mục đích gì, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn?

– Hiền giả, với mục đích vô thủ trước Bát–niết–bàn, nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn.

– Hiền giả, có phải

❶ giới thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

… ❷ tâm thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

… ❸ kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

… ❹ đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

… ❺ đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

… ❻ đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

… ❼ tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

– Hiền giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước Bát–niết–bàn?

– Hiền giả, không phải vậy.

– Hiền giả, khi hỏi “có phải ❶ giới thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn?”, Hiền giả trả lời: “Không phải vậy.

Khi hỏi “có phải ❷ tâm thanh tịnh…?…

… ❸ “có phải kiến thanh tịnh…?…

… ❹ “có phải đoạn nghi thanh tịnh…?…

… ❺ “có phải đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh…?…

… ❻ “có phải đạo tri kiến thanh tịnh là…?…

… ❼ “có phải tri kiến thanh tịnh…?…

… ❽ “có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước Bát–niết–bàn?”, Hiền giả trả lời: “Không phải vậy.”

Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào?

– Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❶ giới thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước Bát–niết–bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Bát–niết–bàn.

Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❷ tâm thanh tịnh…

Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❸ kiến thanh tịnh…

Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❹ đoạn nghi thanh tịnh…

Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❺ đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh…

Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❻ đạo tri kiến thanh tịnh…

Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố ❼ tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát–niết–bàn thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước Bát–niết–bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Bát–niết–bàn.

Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố ❽ cái gì ngoài các pháp ấy là vô thủ trước Bát–niết–bàn, thì kẻ phàm phu có thể Bát–niết–bàn, vì này Hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy.

Hiền giả, tôi sẽ cho Hiền giả một ví dụ, ở đây, một số kẻ có trí, nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói.

Hiền giả, như vua Pasenadi xứ Kosala trong khi ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa.

Hiền giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala, từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất,

và nhờ trạm thứ nhất đến được trạm xe thứ hai;

từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba;

từ bỏ trạm xe thứ hai… đến được trạm xe thứ tư;

từ bỏ trạm xe thứ ba… đến được trạm xe thứ năm,

từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm đến được trạm xe thứ sáu;

từ bỏ trạm thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy;

từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được Saketa, tại cửa nội thành.

Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau:

“– Tâu Ðại vương có phải với trạm xe này, Bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành?”

Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn?

– Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn:

“– Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho ta, giữa Savatthi và Saketa.

Ta từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất, ta đến được trạm xe thứ hai;

từ bỏ trạm xe thứ nhất, ta leo lên trạm xe thứ hai; và nhờ trạm xe thứ hai, ta đến được trạm xe thứ ba;

từ bỏ trạm xe thứ hai… đến được trạm xe thứ tư;

từ bỏ trạm xe thứ ba… đến được trạm xe thứ năm;

từ bỏ trạm xe thứ tư… đến được trạm xe thứ sáu;

từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy;

từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy, Ta đến được Saketa, tại cửa nội thành”.

Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn.

– Cũng vậy, này Hiền giả,

❶ Giới thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) tâm thanh tịnh;

❷ Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) kiến thanh tịnh;

❸ Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) đoạn nghi thanh tịnh;

❹ Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh;

❺ Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) đạo tri kiến thanh tịnh;

❻ Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) tri kiến thanh tịnh;

❼ Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho được) vô thủ trước Bát–niết–bàn.

Này Hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ trước Bát–niết–bàn.

Nguồn trích dẫn: Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya 24. Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta)

Bài viết liên quan

 • Bài 1/5: Kiến Thanh Tịnh – Ditthivisuddhi, Web, FB
 • Bài 2/5: Đoạn Nghi Thanh Tịnh – Kankhàvitarana-Visuddhi, Web, FB
 • Bài 3/5: Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Maggàmagga – Nanadassana – Visuddhi Phần 1/2, Web, FB
 • Bài 3/5: Đạo Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Maggàmagga – Nanadassana – Visuddhi Phần 2/2, Web, FB
 • Bài 4/5: Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipadà – Nanadassana – Visuddhi Phần 1/3, Web, FB
 • Bài 4/5: Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipadà – Nanadassana – Visuddhi Phần 2/3, Web, FB
 • Bài 4/5: Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Patipadà – Nanadassana – Visuddhi Phần 3/3, Web, FB
 • Bài 5/5: Tri Kiến Thanh Tịnh Nanadassana-Visudhi-Niddesa Phần 1/2, Web, FB
 • Bài 5/5: Tri Kiến Thanh Tịnh Nanadassana-Visudhi-Niddesa Phần 2/2, Web, FB
 • 7 Trạm Xe = 7 Giai Đoạn Thanh Tịnh Dẫn Đến Thành Tựu Vô Thủ Trước Bát Niết Bàn Là Gì?, Web, FB
 • Những Ai Không Thể Chứng Được Pháp Thậm Thâm – Vi Diệu – Cao Thượng?, Web, FB
 • Anata – Vô Ngã Là Gì, Web, FB
 • Who Am I, Ta Là Ai, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Thấy Biết Cái Gì Thì Được Coi Là Thấy Biết ‘Như Thật’, ‘Như Nó Đang Là’ Khi Thực Hành Tu Tập Minh Sát Tứ Niệm Xứ Vipassnā Satipaṭṭhānā?, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB