Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ

[lwptoc]

Như Thế Nào Là Lộ Trình Tu Tập Thánh Đạo Giác Ngộ?

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Pháp thoại ngày 29/7/2019

Thiền viện Tharmanaykyaw

Yangon, Myanmar,  youtu.be

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

… nay ở đời, Như Lai xuất hiện là bậc A–la–hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.

Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa–môn, Bà–la–môn, Thiên Nhơn, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ.

Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh.

[XUẤT GIA]

41. Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe pháp ấy.

Sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai.

Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ:

“Ðời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Ðời sống xuất gia phóng khoáng như hư không.

Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc.

Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình”.

Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.

[GIỚI HẠNH CỤ TÚC, HỘ TRÌ CÁC CĂN, CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC, TRI TÚC ]

42. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh.

Sanh hoạt trong sạch ① giới hạnh cụ túc, ② thủ hộ các căn, ③ chánh niệm tỉnh giác, và ④ biết tri túc.

Vị ấy,

⚀ với giới uẩn cao quý này,

⚁ với sự hộ trì các căn cao quý này,

⚂ với chánh niệm tỉnh giác cao quý này,

⚃ với hạnh biết đủ cao quý này,

lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt.

[ĐOẠN DIỆT NĂM TRÓI BUỘC TỨC 5 TRIỀN CÁI]

68. Vị ấy ❶ TỪ BỎ THAM ÁI ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái.

❷ TỪ BỎ SÂN HẬN, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận.

❸ TỪ BỎ HÔN TRẦM, THỤY MIÊN, vị ấy sống thoát ly hôn trầm và thụy miên; với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, thụy miên.

❹ TỪ BỎ TRẠO CỬ HỐI TIẾC, vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc.

❺ TỪ BỎ NGHI NGỜ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp.

74. Như vậy, này Ðại vương, Tỷ–kheo tự mình quán năm triền cái chưa xả ly,

① như món nợ,

② như bệnh hoạn,

③ như ngục tù,

④ như cảnh nô lệ,

⑤ như con đường sa mạc.

Này Ðại vương,

① như không mắc nợ,

② như không bệnh tật,

③ như được khỏi tù tội,

④ như được tự do,

⑤ như đất lành yên ổn,

Tỷ–kheo quán năm triền cái khi diệt trừ chúng.

[Chứng Đạt Tứ Thiền]

75. Khi quán tự thân

① do xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh;

② do hân hoan nên hỷ sanh;

③ do tâm hoan hỷ, thân được khinh an;

④ do thân khinh an, lạc thọ sanh;

⑤ do lạc thọ, tâm được định tĩnh.

Tỷ–kheo ly dục, ly ác pháp, CHỨNG VÀ TRÚ THIỀN THỨ NHẤT, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ.

Tỷ–kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần.

77. Lại nữa, này Ðại vương, Tỷ–kheo ấy diệt tầm và tứ, CHỨNG VÀ TRÚ THIỀN THỨ HAI, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm.

Tỷ–kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần.

79. Lại nữa, này Ðại vương, Tỷ–kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là “Xả niệm lạc trú”, CHỨNG VÀ TRÚ THIỀN THỨ BA.

Tỷ–kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần.

81. Lại nữa, này Ðại vương, Tỷ–kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, CHỨNG VÀ TRÚ THIỀN THỨ TƯ, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh.

Tỷ–kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần.

[CHÁNH TRI KIẾN VỀ THÂN]

83. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN CHÁNH TRÍ, CHÁNH KIẾN.

Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta lại nương tựa và bị trói buộc.

[THẮNG TRÍ: HÓA HIỆN THẦN THÔNG ]

85. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo chú tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN SỰ HÓA HIỆN MỘT THÂN DO Ý LÀM RA.

Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chi tiết lớn nhỏ, không thiếu một căn nào.

[THẦN TÚC THÔNG]

87. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN CÁC THẦN THÔNG.

Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên.

[THIÊN NHĨ THÔNG]

89. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN THIÊN NHĨ THÔNG.

Tỷ–kheo với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và Người, xa và gần.

[THA TÂM THÔNG]

91. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN THA TÂM THÔNG.

Tỷ–kheo sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài người với tâm của mình, vị ấy biết được tâm chúng sanh.

[TÚC MẠNG MINH]

93. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN TÚC MẠNG MINH.

Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.

Vị ấy nhớ rằng: “Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này.

Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này.

Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy Tỷ–kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết.

[THIÊN NHÃN THÔNG]

95. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN TRÍ HUỆ VỀ SANH TỬ CỦA CHÚNG SANH.

Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh.

Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng: “Này các Hiền giả, những Tôn giả này làm những điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến.

Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này.

Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng.

[LẬU TẬN THÔNG]

97. “Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, Tỷ–kheo dẫn tâm, HƯỚNG TÂM ĐẾN LẬU TẬN TRÍ.

Vị ấy

① biết như thật “đây là khổ”,

② biết như thật “đây là nguyên nhân của khổ”,

③ biết như thật “đây là khổ diệt”,

④ biết như thật “đây là con đường đưa đến khổ diệt”,

⑤ biết như thật “đây là những lậu hoặc”,

⑥ biết như thật “đây là nguyên nhân của lậu hoặc”,

⑦ biết như thật “đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”,

⑧ biết như thật “đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”.

Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu.

Ðối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: Ta đã giải thoát.

Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh -Digha Nikaya, 2. Kinh Sa-môn quả – Sàmannaphala sutta

 

Bài Viết Liên Quan

 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Các Bài Pháp Thoại Tại Thiền Viện Ta Ma Nê Chô (Tharmanaykyaw), Yangon, Myanmar – 2019 By Sumangala Bhikkhu Viên Phúc:
 • “Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy ” Youtube:, Youtube
 • Bốn Khả Năng Ðắc Ðạo, Ba Loại Bệnh Nhân, FB
 • Sự Chứng Đắc Rốt Ráo Là Gì?, Web, FB
 • Nibbāna – Niết Bàn Thiết Thực Hiện Tại Là Gì?, Web, FB
 • Thế Nào Là Vô Vi – Niết Bàn – Đến Bờ Bên Kia?, Web, FB
 • Dukkha Nirodha – Khổ Đoạn Diệt, Web, FB
 • Xưa Cũng Như Nay Như Lai Chỉ Nói Nên Sự Khổ Và Sự Diệt Khổ, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế, Web, FB
 • Con Đường Nào Dẫn Đến Vô Vi, Niết Bàn
 • Không Định – Vô Tướng Định – Vô Nguyện Định, Web, FB
 • Đường Tới Niết Bàn – Tu Tập Tâm: Quán Tưởng Bất Tịnh Thức Ăn, Web, FB
 • Quán Thọ Như Thế Nào Để Đạt Tới Ái Tận Giải Thoát, Cứu Cánh Viên Mãn, Chứng Đạt Niết Bàn?, Web, FB
 • Có Thể Sờ Thấy Niết Bàn, Web, FB
 • Như Thế Nào Là Thế Giới Quan Theo Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy?, Web, FB
 • Pháp Thượng Nhân – Uttarimanussadhammo, Web, FB
 • Kinh 7 Trạm Xe, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • 969 Là Gì, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Học Từ Từ, Tập Từ Từ, Thực Hành Từ Từ, Web, FB
 • Trong Pháp Và Luật Này Có Một Tuần Tự Học Tập, Một Tuần Tự Công Trình, Một Tuần Tự Đạo Lộ?, Web, FB
 • Quí Vị Thiền Vì Mục Đích Gì, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • 969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh Dẫn Chúng Ta Tới Đâu?, Web, FB
 • Vesak 2020 – Cùng Ôn Lại Con Đường Giác Ngộ Giải Thoát
 • Vị Thầy Tâm Linh Trên Hành Trình Tới Giác Ngộ Giải Thoát, Web, FB
 • Vị Thầy Hộ Trì, Web, FB
 • Theo Thầy, Web, FB
 • Thầy & Trò, Web, FB
 • Vị Thầy Chân Chính: Một Trợ Duyên Tối Quan Trọng Không Thể Thiếu, Web, FB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Web, FB
 • Hiềm Hận Cần Được Trừ Khử Như Thế Nào?, Web, FB
 • Như Đứa Bé Đeo Bầu Vú, Web, FB
 • Năm Tính Chất Của Hư Không Nên Được Hành Trì Là Gì?, Web, FB
 • Tôn Giả Nhất Cú Và Tôn Giả Cùla-Panthaka, Web, FB