8 Lời Nhắn Nhủ Tâm Huyết

8 Lời Nhắn Nhủ Tâm Huyết

❶ “Xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây.”

❷ “Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi. Hãy luôn nhớ theo đuổi mục đích giác ngộ giải thoát.”

❸ “Niềm tin bất thối chuyển vào Tam Bảo Phật – Pháp -Tăng là chỗ nương tựa vững chắc duy nhất. Bát Thánh Đạo Giới – Định – Tuệ là con đường giác ngộ giải thoát rốt ráo duy nhất.”

❹ “Hãy buông xả hoàn toàn một cách không thương tiếc và không sợ hãi tấm thân này một lần ngay bây giờ và mãi mãi.”

❺ “Liên tục và kiên nhẫn nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đoạn trừ Tham – Sân – Si là thước đo sự thành công trên con đường dẫn tới Giác ngộ Giải thoát thực sự.”
❻ “Chánh niệm tỉnh giác liên tục, liên tục, liên tục.”

❼ “Mỗi giây phút chánh niệm tỉnh giác để trực tiếp kinh nghiệm, thực chứng sự sinh diệt tức bản chất vô thường – khổ – vô ngã của ngũ uẩn là mỗi bước tiến gần đến đích Giải Thoát Niết Bàn.”

❽ “Quí vị có thể thành tựu Đạo và Quả giải thoát ngay trong kiếp sống này.”Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, đoạn tận tham sân si không còn dư sót, chấm dứt sinh tử luân hồi trong tam giới, đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,
Sumangala Bhikkhu Viên Phúc


8 Most Sincere Advice

❶ “Please don’t waste time, even for a second.”

❷ “It is enough suffering in samsara. Always remember to pursue the goal of total enlightenment and ultimate liberation.”
❸ “Unshaking faith in the Three Jewels of the Buddha – Dhamma –
Sangha is the only safe refuge. The Eight Noble Path of Morality – Concentration – Wisdom is the only path to total enlightenment and ultimate liberation.”
❹ “Please let go of this body without mercy and fearlessness once now and forever.”
❺ “Continuously and patiently: ardent, fully aware, and mindful are the measure of success on the path to total enlightenment and ultimate liberation.”
❻ “Mindfulness and awareness always nonstop everywhere.”
❼ “Every moment of mindful awareness to directly experience, realize the arising and passing away as impermanent – suffering – non-self nature of the five aggregates is one step closer to the destination of Nibbāna – the total enlightenment and ultimate liberation.”
❽ “You can achieve the Path and Fruition of total liberation right in this very life.”With metta,
Sumangala Bhikkhu Vien Phuc

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB