Tôi nguyện

TÔI NGUYỆN

💖💚💛💙💜💖💚💛💙💜

Tôi nguyện hồi hướng chia sẻ tất cả công đức phước báu thiện lành của tôi với tất cả chúng sinh. Tôi chia sẻ tất cả công đức phước báu thiện lành của tôi với cha mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, thiên tử hộ trì bảo vệ của tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ nhà tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ làng tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ phố tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ đất nước tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ trái đất này, Ma vương, Nhân vương, Thiên vương, Diêm vương, Phạm thiên, chư thiên và ngạ quỉ.

Nguyện cầu mong cho tất cả mọi chúng sinh đều nhận được mọi công đức mà tôi đã tạo được, nguyện ước cho tất cả luôn bình an và sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau, phiền não, thoát khỏi mọi hiểm nguy, chấm dứt luân hồi sinh tử trong Tam Tạng, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết Bàn.

Nguyện cho mọi công đức phước báu thiện lành của tôi trong vô lượng kiếp từ trước tới nay sẽ là duyên lành giúp tôi kham nhẫn, tinh tấn không ngừng nghỉ để thành tựu Đạo, Quả đoạn tận mọi lậu hoặc, hoàn toàn giác ngộ giải thoát ngay trong kiếp sống này.

Nguyện cầu mong thiên tử hộ trì bảo vệ trái đất hãy chứng thực lời cầu nguyện này của tôi.

Xin cho tất cả các chúng sinh nghe thấy được những lời nguyện cầu mong ước của tôi và cùng hoan hỉ vui mừng với những công đức phước báu thiện lành của tôi.

Sādhu Sādhu Sādhu!

(1) Con xin hết lòng tôn kính cúng dường Đức Phật bằng việc thực hành đúng theo Chánh pháp: Giới – Định – Tuệ tương ưng với chín Pháp siêu thế.

(2) Con xin hết lòng tôn kính cúng dường Pháp bằng việc thực hành đúng theo Chánh pháp: Giới – Định – Tuệ tương ưng với chín Pháp siêu thế.

(3) Con xin hết lòng tôn kính cúng dường Tăng đoàn bằng việc thực hành đúng theo Chánh pháp: Giới – Định – Tuệ tương ưng với chín Pháp siêu thế.

Sādhu Sādhu Sādhu!

Lành thay Lành thay Lành thay!

💖💚💛💙💜💖💚💛💙💜

I share all of my merits with all sentient beings. I share all my merits with my parents, teachers, relatives, my guardian deva, the guardian deva of my home, the guardian deva of my village, the guardian deva of my town, the guardian deva of my country, the guardian deva of the earth, the king of death, the king of men, the king of devas, all devas and all petas.

May they all gain the merits of my meritorious deed as much as I do and may they all be peaceful, and soonly atain enlightenment to be totally free from all sufferings and enmity, achieve true happiness, true freedom.

May all my virtuous merits and blessings in countless lifetimes up to now will be a good condition to help me endure patience, diligent effort for ataining Magga and Phala to totally remove of all defilements, and achieve completely enlightenment and liberation right in this life.

May I call upon the guardian deva of the earth to bear witness.

May they all hear my words and rejoice in my meritorious deed!

Sādhu Sādhu Sādhu!

I respectfully make offerings to the Sangha by practicing in accordance with the Dharma

(1) I pay homage and respectfully make offerings to the Buddha by practicing of Sīla Samādhi Paññā in in accordance with the Nine Supramundane Dhammas.

(2) I pay homage and respectfully make offerings to the Dhamma by the practice of Sīla Samādhi Paññān in in accordance with the Nine Supramundane Dhammas.

(3) I pay homage and respectfully make offerings to the Samgha by the practice of Sīla Samādhi Paññā in in accordance with the Nine Supramundane Dhammas.

Sadhu _ Sadhu _ Sadhu

Well–done, Well–done, Well–done

Tỳ Khưu Viên Phúc – Sumangala Bhikkhu

💖💚💛💙💜💖💚💛💙💜

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB