Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

LÒNG TIN

“Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với LÒNG TIN chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.

CÓ CUNG KÍNH

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí CÓ CUNG KÍNH, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

ĐÚNG THỜI

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí ĐÚNG THỜI, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

VỚI TÂM KHÔNG GƯỢNG ÉP

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí VỚI TÂM KHÔNG GƯỢNG ÉP, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

KHÔNG LÀM THƯƠNG TỔN MÌNH VÀ NGƯỜI

Và này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí KHÔNG LÀM THƯƠNG TỔN MÌNH VÀ NGƯỜI, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.

Này các Tỷ-kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.”

Aṅguttara Nikāya, XV. Phẩm Tikandaki, (VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân

A Person of Integrity’s Gifts

“Having given a gift WITH A SENSE OF CONVICTION, he—wherever the result of that gift ripens—is rich, with much wealth, with many possessions. And he is well-built, handsome, extremely inspiring, endowed with a lotus-like complexion.

“Having given a gift ATTENTIVELY, he—wherever the result of that gift ripens—is rich, with much wealth, with many possessions. And his children, wives, slaves, servants, and workers listen carefully to him, lend him their ears, and serve him with understanding hearts.

“Having given a gift IN SEASON, he—wherever the result of that gift ripens—is rich, with much wealth, with many possessions. And his goals are fulfilled in season.

“Having given a gift WITH AN EMPATHETIC HEART, he—wherever the result of that gift ripens—is rich, with much wealth, with many possessions. And his mind inclines to the enjoyment of the five strings of lavish sensuality.

“Having given a gift WITHOUT ADVERSELY AFFECTING HIMSELF OR OTHERS, he—wherever the result of that gift ripens—is rich, with much wealth, with many possessions. And not from anywhere does destruction come to his property—whether from fire, from water, from kings, from thieves, or from hateful heirs.

“These five are a person of integrity’s gifts.”

Nguồn trích dẫn:  ṅguttara Nikāya, 5. Book of the Fives, 148. A Person of Integrity’s Gifts

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Mọi Việc Rồi Sẽ Qua, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – Cúng Dường – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Nhà Bao Việc, Web, FB
 • 10 Thiện Nghiệp Là Gì, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào? , Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Youtube
 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube

Bài viết trên Facebook, 23 Tháng 3, 2017