VIDEO 2a/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường

VIDEO 2a/4

VIDEO 2a/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường

Những Gì Là Ba Căn Bản Tạo Phước Báu?

What are three bases of meritorious activity?

“—Này các Tỷ–kheo, có ba căn bản làm phước. Thế nào là ba?

⚀ Căn bản làm phước do bố thí,

⚁ căn bản làm phước do giới đức,

⚂ căn bản làm phước do tu tập.”

GHI CHÚ:

Trong các bộ chú giải đã giải thích rộng thành mười điều tạo phước, thập hạnh phúc, đó là:

1– Bố thí (Dānamagga), là tạo phước bằng cách bố thí xả tài.

2– Trì giới (Sīlamaya), là tạo phước, bằng cách giữ giới, thọ trì những giới cấm.

3– Tu tiến (Bhāvanāmaya), là tạo phước bằng cách tu tập thiền chỉ và quán.

4– Cung kính (Apacāyanamaya), là tạo phước bằng cách kính lễ bậc trưởng thượng.

5– Phục vụ (Veyyāvaccamaya), là tạo phước bằng cách làm lợi ích cho người khác với công sức của mình.

6– Hồi hướng (Pattidānamaya), là tạo phước bằng cách hướng nguyện công đức đã làm, để tạo điều kiện cho người khác sanh tâm thiện.

7– Tùy hỷ (Pattānumodanāmaya), là tạo phước bằng cách vui thích theo công đức của người khác đã làm.

8– Thính pháp (Dhammassavanamaya), là tạo phước bằng cách nghe pháp của Đức Phật thuyết, hay các đệ tử của Ngài thuyết, thậm chí là nghe những bậc thiện trí dạy bảo.

9– Thuyết pháp (Dhammadesanāmaya), là tạo phước bằng cách nói pháp chân chánh cho người khác nghe, thậm chí chỉ là bàn luận Phật pháp, hoặc nói những lời hay lẽ phải.

10– Cải chánh kiến thức (Diṭṭhujukamma), là tạo phước bằng cách trau dồi kiến thức, làm cho tri kiến được ngay thẳng, chánh kiến.

Trong mười điều tạo phước ấy, điều bố thí, hồi hướng và tùy hỷ là chung một nhóm pháp tạo phước vật; điều trì giới, cung kính và phục vụ là chung một nhóm pháp tạo phưóc đức; điều tu tiến, thính pháp và thuyết pháp là chung một nhóm pháp tạo phước trí; riêng về điều cải chánh kiến thức là pháp hỗ trợ chín pháp kia và tạo được ba loại phước. – D.A. III.999; Comp. 146

Trích dẫn từ: Tăng chi bộ kinh – Aṅguttara Nikāya,
IV. Phẩm Bố Thí – (VI) (36) Phước Nghiệp Sự

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Thế Nào Là Bố Thí có Công Đức Vô Số Vô Lượng?

How is a giving reckoned as a great mass of merit, incalculable, immeasurable?

English text below

Và này các Tỷ–kheo, thế nào là thí vật gồm có sáu phần cho chúng Tỷ–kheo Tăng?

Ở đây, này các Tỷ–kheo, có ba phần thuộc người bố thí và có ba phần thuộc người nhận đồ bố thí.

Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí?

⚀ Ở đây, này các Tỷ–kheo, người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng;

⚁ trong khi bố thí, tâm được tịnh tín;

⚂ sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ.

Ðây là ba phần của người bố thí.

Thế nào là ba phần của người nhận bố thí?

⚀ Ở đây, này các Tỷ–kheo, những người nhận vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham;

⚁ đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân;

⚂ đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si.

Ðây là ba phần của những người nhận vật bố thí.

Như vậy là ba phần của người bố thí và ba phần của những người nhận được vật bố thí.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, là thí vật gồm có sáu phần.

Như vậy, này các Tỷ–kheo, thực không dễ gì nắm được số lượng về công đức một thí vật gồm có sáu phần như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì rằng cả khối công đức lớn được xem là vô số, vô lượng.

Ví như, này các Tỷ–kheo, trong biển lớn, thật không dễ gì nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: “Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước”; vì rằng, cả khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng.

Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, thật không dễ gì để nắm được số lượng về công đức của một thí vật gồm sáu phần như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn lạc. thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc”; vì rằng cả khối công đức lớn được xem là vô số, vô lượng.

Trích dẫn từ: Tăng chi bộ kinh -Aṅguttara Nikāya, IV. Phẩm Chư Thiên – (VII) (37) Bố Thí

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Aṅguttara Nikāya – 6. Book of the Sixes – 37. Giving

“And how is a donation endowed with six factors? There is the case where there are the three factors of the donor, the three factors of the recipients.

“And which are the three factors of the donor?

⚀ There is the case where the donor, before giving, is glad;

⚁ while giving, his/her mind is bright & clear;

⚂ and after giving is gratified. These are the three factors of the donor.

“And which are the three factors of the recipients?

⚀ There is the case where the recipients are free of passion or are practicing for the subduing of passion;

⚁ free of aversion or practicing for the subduing of aversion;

⚂ and free of delusion or practicing for the subduing of delusion. These are the three factors of the recipients.

“Such are the three factors of the donor, the three factors of the recipients. And this is how a donation is endowed with six factors.

“And it is not easy to take the measure of the merit of a donation thus endowed with six factors as ‘just this much a bonanza of merit, a bonanza of what is skillful—a nutriment of bliss, heavenly, resulting in bliss, leading to heaven—that leads to what is desirable, pleasing, charming, beneficial, pleasant.’ It is simply reckoned as a great mass of merit, incalculable, immeasurable.

“Just as it is not easy to take the measure of the great ocean as ‘just this many buckets of water, just this many hundreds of buckets of water, just this many thousands of buckets of water, or just this many hundreds of thousands of buckets of water.’ It is simply reckoned as a great mass of water, incalculable, immeasurable.

In the same way, it is not easy to take the measure of the merit of a donation thus endowed with six factors as ‘just this much a bonanza of merit, a bonanza of what is skillful—a nutriment of bliss, heavenly, resulting in bliss, leading to heaven—that leads to what is desirable, pleasing, charming, beneficial, pleasant.’ It is simply reckoned as a great mass of merit, incalculable, immeasurable.”

☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

Video 1/4: Tisaraṇa Pañcasīla – Tam Qui Y & Thọ Giới, Facebook
Video 2/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường
Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, WebFB
Video 2B/4: Facebook
Video 3/4: Bhāvanā – Practice Vipassana Meditation – Hành Thiền Minh Sát, Facebook
Video 4/4: Pattidāna – Sharing Merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức, Facebook

 

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube