Đời Người Ngắn Ngủi

Time without return is the most valuable asset of every person. The vast majority of people spend this precious time just to eat and sleep, cleanse, win and lose, compliment and criticize, escape suffering and find bullshit fun, so when we die, we must be reborn again and again with a meaningless sequence of suffering, without any accumulation to have a chance to be completely and permanently liberated from the circle of this infinite samsara.

There is enough suffering in samsara, please set out quickly to the goal of liberation.

It’s time to wake up from this coma, please don’t waste time, not even for a second!

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Thời gian một đi không trở lại là tài sản quý báu nhất của mỗi người.Tuyệt đại đa số mọi người đã và đang tiêu hoang quỹ thời gian hiếm hoi này chỉ để phục vụ nhu cầu ăn ngủ, vệ sinh, thắng thua, khen chê, trốn khổ tìm vui nhảm nhí, để rồi khi thân hoại mạng chung lại tái sinh lặp lại trình tự khổ đau vô nghĩa này, mà chẳng tích góp được gì để có cơ hội giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn khỏi vòng sinh tử luân hồi vô tận này.

Đã là quá đủ khổ đau trong luân hồi, xin hãy mau lên đường tiến tới mục đích giác ngộ giải thoát.

Đã đến lúc tỉnh giấc thoát khỏi cơn mê này, xin hãy đừng phí phạm, dù chỉ mỗi một giây!

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB