Hỷ lạc thế gian không thể so bì

 

HỶ LẠC THẾ GIAN KHÔNG THỂ SO BÌ

Đã đi khất thực về. Sáng nay mưa to suốt cả buổi – hơn cả trận mưa như ảnh chụp bên dưới, an cư mùa mưa 2014.

Trong nhà, khoanh chân nhắm mắt thiền tọa hành giả sẽ có hỷ lạc nhẹ bổng phát sinh khi tâm tĩnh lặng lìa xa các ác pháp, các bất thiện pháp.

Ngoài đường, chánh niệm thiền hành từng bước chân khi đi khất thực trong mưa lạnh hành giả sẽ có hỷ lạc rơi lệ phát sinh khi tâm tinh tấn, kham nhẫn có cơ hội phát triển tròn đủ.

Hỷ lạc thế gian không thể so bì.

Các bài viết – links – liên quan đến Khất Thực:

💚💛💙💜♥💚💛💙💜♥💚💛💙💜

 • Khất thực hàng ngày, Web, FB
 • Khất thực, Web, FB, Web Link, Web Link, Web Link
 • Nắng và nóng, Web, FB, Web Link
 • Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy theravada 2018, Web Link
 • Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link, Web Link
 • Nhận đồ khất thực trước giờ thọ thực, Web Link
 • Các tiểu sa di khất thực hàng ngày, Web Link
 • Kham nhẫn, Web, FB
 • Khất thực thanh tịnh thế nào?, Web Link, Web Link
 • Ý nghĩa hạnh trì-bình khất-thực, Web, FB, Web Link
 • Vì sao tỳ kheo sinh sống bằng nghề …, Web, FB
 • Đi khất thực là khổ, Web, FB
 • Gia chủ tại gia và tu sĩ xuất gia, Web, FB
 • Theo bước chân khất thực, Web Link
 • Video khóa tu văn hóa Phật giáo nguyên thủy Theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube

Bài viết trên Facebook, 28 Tháng 8, 2018