Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào

Người hiền trí – Bài 1/4

“…
1. phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí;

2. phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí;

3. phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí.

Như vậy, này các Tỷ-kheo,

kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có sợ hãi.
Kẻ ngu đầy những thất vọng, người hiền trí không có thất vọng.
Kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người hiền trí không có hoạn nạn.

Này các Tỷ-kheo,

không có sợ hãi cho người hiền trí,
không có thất vọng cho người hiền trí,
không có hoạn nạn cho người hiền trí.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, “Chúng tôi sẽ thành người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu”, như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập.

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

–  Ðến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói: “Tỷ-kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu?”

–  Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo 1. thiện xảo về giới, 2. thiện xảo về xứ, 3. thiện xảo về duyên khởi và 4. thiện xảo về xứ phi xứ, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: “Tỷ-kheo là người hiền trí, biết suy tư tìm hiểu”.

– Xin tiếp tục tìm hiểu thế nào là:
1. thiện xảo về giới,
2. thiện xảo về xứ,
3. thiện xảo về duyên khởi và
4. thiện xảo về xứ phi xứ,
tại đây: Trung Bộ Kinh – Majjhima Nikaya, 115. Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta)

Bài Viết Liên Quan

  • Người Hiền Trí – Bài 1/4: Kẻ Ngu & Người Hiền Trí Khác Nhau Thế Nào?, Web, FB
  • Người Hiền Trí – Bài 2/4: Giới (Dhatù – Elements) Là Gì? Xứ (Àyatana – Spheres) Là Gì?, Web, FB
  • Người Hiền Trí – Bài 3/4: Duyên Khởi Là Gì? (Paṭic­Ca­Samup­Pāda­ – Depending Arising), Web, FB
  • Người Hiền Trí – Bài 4/4: Xứ Phi Xứ (Có Thể & Không Thể) Là Gì? (Ṭhānāṭhā­Na­ – Possible And Impossible), Web, FB

  • Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản?, Web, FB
  • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
  • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
  • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 29 tháng 11, 2017