Tất Cả Pháp Lấy Gì Làm Căn Bản

“Tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ tụ hội? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây?”

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

– Vậy này các Tỷ–kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng.

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ–kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.

Ðược hỏi vậy, này các Tỷ–kheo, các Thầy trả lời như sau:

“Này chư Hiền,

❶ tất cả pháp lấy dục [ý muốn] làm căn bản (chandamūlakā).

❷ Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi (manasikārasambhavā).

❸ Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi (phassasamudayā).

❹ Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội (vedanāsamosaraṇā).

❺ Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ (samādhippamukhā).

❻ Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng (satādhipateyyā).

❼ Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng (paññuttarā).

❽ Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây (vimuttisārā)”.

Ðược hỏi như vậy, này các Tỷ–kheo, các Thầy hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy.

 

Nguồn trích dẫn: Tăng chi kinh – Aṅguttara nikāya – IX. Phẩm niệm, (III) (83) Cội rễ Của Sự Vật

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Cetanā – Tác Ý Tư Tâm Sở Và Manasikāra – Tác Ý Chú Tâm Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 1, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 2, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 3, Web, FB
 • Tu Tập Thiền Định VớI Đề Mục Từ Tâm – Phần 4, Web, FB
 • “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo” P4: Vô Minh Duyên Hành, Web, FB
 • Lý Duyên Sinh – Bánh Xe Sinh Tử, Web, FB
 • Playlist Loạt Bài Giảng: “Lý Duyên Sinh” Theo “Thanh Tịnh Đạo”, Youtube
 • Kiên Nhẫn Và Nghị Lực Để Đương Đầu Với Đau Khổ, Đặc Biệt Là Cảm Giác Đau Nhức Trong Khi Hành Thiền, Web, FB
 • Thế Nào Là Tám Pháp Đối Trị Dã Dượi Buồn Ngủ (Hôn Trầm Thụy Miên) Trong Khi Hành Thiền?, Web, FB
 • Yếu Tố Giác Ngộ Thứ Ba: Tinh Tấn (Phần 2: 11 Cách Ðể Phát Sanh Tinh Tấn), Web, FB
 • Khi Thiền, Nếu Chúng Ta Cứ Duy Trì Việc Quan Sát Cái Đau, Sự Nóng Bức Hay Tê Cứng Mà Không Chịu Thay Đổi Oai Nghi Liền, Thì Thực Sự Đó Có Phải Là Tự Ép Xác Hay Khổ Hạnh (Atta-Kilamatha-Nuyoga) Không?, Web, FB
 • (09) Đối Trị Đau Nhức Và Buồn Ngủ, Archive
 • Địa Ngục Có Hay Không, Web, FB
 • 5 Đại Thí – Mahādāna, Web, FB
 • Thiền Minh Sát Vipassana: Lý Thuyết & Thực Hành, Youtube
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada Https://Www.Youtube.Com/Playlist?List=Plpsvnpmi6Bjhftaq4Ggxtni-Rdrctiayz
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube