Lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại Thiền viện

LỄ HỘI TÉ NƯỚC 2017

Lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện Tharmaneykyaw Mahagandhayon Yangon Myanmar: Lễ xuất gia gieo duyên thọ giới Tỳ khưu.

New Year Water Festival 2016 at Tharmaneykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar: Bhikkhu ordination.

Bài viết liên quan

 • Nhớ quá khóa tu, Web, FB
 • Video khóa tu văn hóa phật giáo nguyên thủy Theravada nhân dịp lễ hội nước tại thiền viện Tharmanaykyaw Monastery 2013, Youtube
 • Khóa tu thực tập văn hóa phật giáo nguyên thủy 2013 , Web Link
 • Khóa thiền lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện, Web, FB
 • Làm lễ Qui Y & Truyền 10 sa di giới, Web, FB
 • Tết myanmar – lễ hội té nước – xuất gia gieo duyên 2014
 • Fb Ashin Ratanadipa:, Web Link
 • Lễ hội nước đón mừng năm mới 2016 tại thiền viện, Web, FB
 • Làm lễ Qui Y & Truyền 10 sa di giới, Web, FB
 • Khóa tu nhân dịp lễ hội nước 2017, Web Link
 • “Ăn tết” & “chơi tết” hay “tu tết”?, Web Link
 • Khất thực: truyền thống văn hóa phật giáo nguyên thủy Theravada 2018, Web Link
 • Tết “thiền” tại Miến điện – 2019, Web Link
 • Tết “tu” tại Miến điện – 2019, Web Link