Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu (Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành)

⚃ LỄ XUẤT GIA THỌ GIỚI TỲ KHƯU

(Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành)

*****

– Photo:

Lễ xuất gia thọ giới Tỳ Khưu tại Thiền viện Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon Myanmar, 6/7/2017: Vị Ðại Ðức được Thầy tế độ ủy quyền dạy bảo tỳ khưu mới bốn pháp nương nhờ và bốn pháp không nên hành.

Lại có thêm một thanh niên vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; lại có thêm một thanh niên với tuổi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; không vì mệnh lệnh của vua mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; không vì nợ nần, không vì sợ hãi, không vì mất nghề sinh sống mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình; nhưng với tư tưởng như sau: “Ta bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này”

Sadhu Sadhu Sadhu! Lành thay Lành thay Lành thay!

**********

Này Nāga, bây giờ con đã trở thành vị tân Tỳ khưu; có những điều con cần phải ghi nhớ rõ là:

❶ Ghi nhận Thầy tế độ, Thầy giáo thọ, thời gian: giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm lúc trở thành Tỳ khưu.

❷ Con cần phải biết 4 pháp nương nhờ.

❸ Con cần phải biết 4 pháp không nên hành.

⚀ Dạy bảo 4 pháp nương nhờ

❶ – Này Nāga, bậc Tỳ khưu hằng ngày đời sống nương nhờ những hạt cơm, do đi khất thực từng nhà. Sống đời Tỳ khưu khất thực này, hằng ngày, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ được thọ hưởng vật thực cúng dường đến chư Tăng, vật thực do chư Tăng chỉ định, vật thực do thí chủ thỉnh mời, vật thực do bắt được thăm, vật thực do thí chủ bố thí từng thời, vật thực ngày giới và vật thực sau ngày giới.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

❷ Này Nāga, bậc Tỳ khưu nương nhờ y phục do lượm vải dơ giặt sạch may y nhuộm mặc. Sống đời Tỳ khưu lượm vải dơ may y phục ấy, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ được mặc y may bằng vải nỉ, bằng bông vải, bằng lụa, bằng vải lông, bằng vải chỉ gai, bằng vải 5 thứ chỉ trộn lại.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

❸ Này Nāga, bậc Tỳ khưu nương nhờ chỗ ở dưới gốc cây. Sống đời Tỳ khưu ở dưới gốc cây ấy, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ được ở chùa có 2 mái, chùa có 1 mái, lâu đài, cốc xây bằng gạch lợp ngói, hang động.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

❹ Này Nāga, bậc Tỳ khưu nương nhờ thuốc trị bệnh bằng nước tiểu bò, hay nước tiểu bò ngâm với trái cây. Sống đời Tỳ khưu trị bệnh bằng nước tiểu bò ấy, con phải nên cố gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con được dùng thuốc bằng bơ đặc, bơ lỏng, dầu, mật ong và các loại đường.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

⚁ Dạy bảo 4 pháp không nên hành

❶ Này Nāga, Tỳ khưu không được hành dâm, dầu hành dâm với loài súc sanh. Tỳ khưu nào hành dâm, Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như một người bị chặt đầu rồi, thì không thể nào gắn cái đầu lại với thân mình, để có mạng sống trở lại. Cũng như vậy, Tỳ khưu sau khi đã hành dâm rồi, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa.

Vì vậy, con chớ nên hành dâm đến trọn đời.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

❷ Này Nāga, Tỳ khưu không được lấy của cải mà người chủ không cho với tâm trộm cắp, thậm chí ít như cỏ cây, mảnh tre. Tỳ khưu nào lấy của cải với tâm trộm cắp một vật có giá 1 pāda [*], hoặc giá trị bằng 1 pāda, hay nhiều hơn 1 pāda, Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như một chiếc lá đã lìa cành rồi, thì không thể nào làm cho chiếc lá xanh tươi trở lại. Cũng như vậy, Tỳ khưu sau khi đã lấy của cải người khác với tâm trộm cắp, một vật có giá 1 pāda, hoặc giá trị bằng 1 pāda, hay nhiều hơn 1 pāda rồi, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa.

Vì vậy, con chớ nên trộm cắp cho đến trọn đời.

[*] 1 kahāpana: tiền Ấn Ðộ thời xưa gồm có 4 pāda. Vàng 1 pāda, bạc 1 pāda, đồng 2 pāda, trộn lẫn vào nhau đúc thành 1 kahāpana.

1 pāda là 1 phần tư (1/4) của 1 kahàpana ấy.

1 pāda vàng = 4 chỉ vàng.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

❸ Này Nāga, Tỳ khưu không được có tác ý sát sanh, thậm chí đến sanh mạng dầu nhỏ như con muỗi, con kiến. Tỳ khưu nào có tác ý giết người, ít nhất làm hư thai nhi trong bụng mẹ, Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như một tảng đá lớn đã bị bể làm hai mảnh, thì không thể nào gắn dính trở lại như trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ khưu sau khi đã có tác ý giết người rồi, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa.

Vì vậy, con chớ nên có tác ý giết người đến trọn đời.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

❹ Này Nāga, Tỳ khưu không được khoe khoang pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình không có, ít nhất cũng không nên nói rằng “tôi rất thỏa thích ở nơi thanh vắng”. Tỳ khưu nào có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, nói khoe khoang: tôi đã chứng đắc bậc thiền, hoặc 3 pháp giải thoát, hoặc thiền định, hoặc nhập định, hoặc Thánh Ðạo, hoặc Thánh Quả, là pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có. Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Ví như cây thốt nốt bị chặt ngang ngọn rồi, thì không thể nào mọc ngọn, phát triển như trước nữa. Cũng như vậy, Tỳ khưu có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh tham lam, sau khi đã nói khoe khoang pháp của bậc Thánh nhân, mà chính mình không từng phát sanh, hiện tại không có, thì không còn là Tỳ khưu, không còn là người con của dòng dõi Sakya nữa.

Vì vậy, con chớ nên nói khoe khoang pháp của bậc Thánh nhân đến trọn đời.

Ttk:– Dạ, xin vâng. Bạch thầy.

(Xong giai đoạn cuối nghi lễ thọ Tỳ khưu).

Nguồn trích dẫn: GƯƠNG BẬC XUẤT GIA (Anagāriyūdāharana), Dhammarakkhita Bhikkhu (Tỳ khưu Hộ Pháp)

Bài viết liên quan

 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Vì Sao Xuất Gia, Web, FB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Web, FB
 • Đức Phật Đã Có Suy Nghĩ Gì Trước Khi Xuất Gia?, Web, FB

Lễ Xuất Gia Thọ Giới Tỳ Khưu

 • Bài 1/4 – Thầy Tế Độ – Ācariyupajjhāya, Web, FB
 • Bài 2/4 – Xét Hỏi Sa Di, Web, FB
 • Bài 3/4 -Tuyên Ngôn & Thành Sự Ngôn, Web, FB
 • Bài 4/4 – Bốn Pháp Nương Nhờ & Bốn Pháp Không Nên Hành, Web, FB
 • Phân Biệt Tỳ Khưu Thật Và Không Thật Dựa Vào Đâu? Phân Hiệt Rõ Vai Trò, Chức Năng Của Giáo Hội Khác Với Tăng Đoàn Sangha Như Thế Nào?, Web, FB
 • Xuất Gia Gieo Duyên, Web, FB
 • Đạt Tới Cái Khó Đạt Tới, Web, FB
 • Mười Pháp Mà Bậc Xuất Gia Phải Quán Tưởng Thường Xuyên., Web, FB
 • Như Thế Nào Là Tỳ Khưu Giới Hạnh Đầy Đủ?, Web, FB
 • Thế Nào Là Bốn Điều Đáng Sợ Hãi Chờ Đợi Những Người Xuất Gia?, Web, FB
 • Bổn Phận Cư Sĩ Tại Gia Là Gì? Bổn Phận Tu Sĩ Xuất Gia Là Gì?, Web, FB
 • Phàm Tăng Và Thánh Tăng, Web, FB

Bài viết Facebook, ngày 7 tháng 7, 2017