Thuyết pháp nào không nói cho các hàng cư sĩ mặc áo trắng, chỉ nói cho các hàng xuất gia? Vì sao?

THUYẾT PHÁP NÀO KHÔNG NÓI CHO CÁC HÀNG CƯ SĨ MẶC ÁO TRẮNG, CHỈ NÓI CHO CÁC HÀNG XUẤT GIA❓VÌ SAO❓ –––––––––––––––––––––––––––––– … Ngồi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sāriputta —Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp