Thần chú siêu thoát

THẦN CHÚ SIÊU THOÁT

Chớ phí phạm phút giây

Hãy đi sẽ có đến

Cùng Thần Chú Vô thượng

Chân truyền bởi Như Lai:

“Khứ, Lai cùng Hiện tại

Tâm và Thân xác này

Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức

Không Trường tồn Vĩnh cửu

Nhân Duyên, Sinh rồi Diệt

Tất cả đều Vô Thường

Đã Vô thường là Khổ

Vì Khổ nên Vô ngã

Danh – Sắc không ‘Của Ta’

Cũng không phải là ‘Ta’

Không phải là ‘Tự Ngã’

Chân lý vượt thời gian

Với Tri Kiến Thanh tịnh

Nhàm chán và Ly tham

Từ bỏ Ngũ Uẩn này

Đoạn tận mọi kiết sử

Vượt bể khổ thế gian

Đạt tới nơi an ổn

Thoát khỏi mọi khổ ách

Sinh Tử Luân hồi diệt

Được Siêu thoát hoàn toàn

Chứng Hạnh phúc tối thượng

Bất tử Vô vi giới

Vô thủ chấp Niết Bàn.”

Năm ngàn năm không hơn

Thần Chú Siêu Thoát này

Trao truyền người Hữu duyên

Đại phước của Đại phước

Với Tín tâm bất chuyển

Thực hành ngày và đêm

Như dập lửa cháy đầu

Thành tựu như ý nguyện.

Sumangala Bhikkhu Viên Phúc

Nguyện mong cho Chánh pháp của Đức Phật Gotama được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chư thiên và loài người sớm giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

 

Bài Viết Liên Quan

 • Thần Dược: “Nói Lời Tốt Lành – Nghĩ Điều Chân Chính – Làm Việc Hướng Thượng”, Web
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB

Bài viết trên facebook ngày 25 tháng 6, 2021.