Thiện Giới Có Ý Nghĩa Gì? Lợi Ích Gì?


THIỆN GIỚI CÓ Ý NGHĨA GÌ? LỢI ÍCH GÌ?

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Như vậy, này Ananda,

❶ các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc.

❷ Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan.

❸ Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ.

❹ Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an.

❺ Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc.

❻ An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định.

❼ Ðịnh có ý nghĩa gì như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến.

❽ Như thật tri kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán.

❾ Nhàm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham.

❿ Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến.

Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – Aṅguttara nikāya – i. phẩm y chỉ – (I) (1) Có Lợi Ích Gì

🍀🍀🍀🍀🍀

Aṅguttara nikāya – 11. book of the elevens

1. What is the Purpose?

🍀🍀🍀🍀🍀

“Thus in this way, Ananda,

❶ skillful virtues have freedom from remorse as their purpose, freedom from remorse as their reward.

❷ Freedom from remorse has joy as its purpose, joy as its reward.

❸ Joy has rapture as its purpose, rapture as its reward.

❹ Rapture has serenity as its purpose, serenity as its reward.

❺ Serenity has pleasure as its purpose, pleasure as its reward.

❻ Pleasure has concentration as its purpose, concentration as its reward.

❼ Concentration has knowledge & vision of things as they actually are as its purpose, knowledge & vision of things as they actually are as its reward.

❽ Knowledge & vision of things as they actually are has disenchantment as its purpose, disenchantment as its reward.

❾ Disenchantment has dispassion as its purpose, dispassion as its reward.

❿ Dispassion has knowledge & vision of release as its purpose, knowledge & vision of release as its reward.

“In this way, Ananda, skillful virtues lead step–by–step to the consummation of arahantship.”

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB