Tỳ Khưu Không Nên Đi Đến Và Không Nên Ngồi Xuống Tại Những Gia Đình Nào

Photo: Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn tối cao Nhà nước Myanmar, chủ tịch Đảng cầm quyền Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), cung kính cúng dường Tỳ khưu Phật giáo Nguyên thủy Theravada.

Tỳ khưu không nên đi đến và không nên ngồi xuống tại những gia đình nào?

Tỳ khưu không nên đi đến và không nên ngồi xuống tại những gia đình nào?

– Này các Tỷ–kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời không nên ngồi xuống. Thế nào là chín?

① Không vui vẻ đứng dậy;

② không vui vẻ đảnh lễ;

③ không vui vẻ mời ngồi;

④ nếu có, họ giấu đi;

⑤ có nhiều, họ cho ít;

⑥ có đồ tốt, họ cho đồ xấu;

⑦ họ cho không cẩn thận;

⑧ họ cho không có chu đáo;

⑨ họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp, không thưởng thức lời nói.

Này các Tỷ–kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã đến thời không nên ngồi xuống.

Này các Tỷ–kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần, nếu chưa đến thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi xuống. Thế nào là chín?

① Họ vui vẻ đứng dậy;

② họ vui vẻ đảnh lễ;

③ họ vui vẻ mời ngồi;

④ nếu có, họ không giấu đi;

⑤ có nhiều, họ cho nhiều,

⑥ có đồ tốt, họ cho đồ tốt;

⑦ họ cho cẩn thận;

⑧ họ cho một cách chu đáo;

⑨ họ ngồi xung quanh để nghe pháp, họ thưởng thức lời nói.

Này các Tỷ–kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến thời nên đến, nếu đã đến thời nên ngồi xuống.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi bộ kinh – ii. phẩm tiếng rống con sư tử – (VII) (17) Gia Ðình

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB