Lợi ích của bố thí cúng dường là gì

Hôm nay 26/9/2020 chư tăng Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar đã thọ hưởng trai tăng cúng dường bởi thí chủ TTMH để tưởng niệm và hồi hướng công đức phước báu nhân kỷ niệm ngày ra đi của bà LTL, bà thân của thí chủ. Thiện nghiệp cúng dường tới Tăng đoàn Sangha đã được thành tựu viên mãn.

[lwptoc]

LỢI ÍCH CỦA BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG LÀ GÌ

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường thanh cao này sẽ mang lại phước báu vô lượng ngay trong kiếp sống này và mai sau tới quí thí chủ TTMH, cũng như tới tất cả các thí chủ đã cúng dường tới chư tỳ khưu và Tăng đoàn trong thời gian từ trước tới nay, đặc biệt trong kỳ dịch bệnh và kỳ an cư mùa mưa năm nay, cùng mọi người trong gia đình thí chủ còn hiện tiền hoặc đã quá vãng, và nguyện cho các thiện nghiệp cúng dường này cũng sẽ là duyên lành giúp quí vị thí chủ sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!
Xin được tùy hỷ công đức này cùng quý đạo hữu.

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Ghi chú

Đợt tái bùng phát lần thứ hai này lây nhiễm nhanh và mạnh hơn trước nhiều lần, mỗi ngày khoảng 200 – 300 ca mới. Lệnh phong tỏa trở lại, không đi khất thực từ đầu mùa dịch đến nay. Dân nghèo thiếu công ăn việc làm, ăn uống, cuộc sống rất khó khăn. Chỗ khác nhiều thiền viện, tu viện đông tu sĩ cũng gặp khó khăn. Chỗ Sư trú ngụ – Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon, Yangon, Myanmar, thì vẫn an ổn, vì ít người, và cúng dường thức ăn, vật dụng tới tận thiền viện đầy đủ, trong đó có sự cúng dường hào phóng, trong sạch của các đạo hữu thí chủ Việt Nam.
Mong cho đại dịch sớm chấm dứt, mọi người ai cũng được an ổn.

Sādhu! Lành thay!

LỢI ÍCH CỦA BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG LÀ GÌ?

Gieo gì gặt nấy là Chân lý tự nhiên về sự vận hành của Nghiệp và Quả của nghiệp. Sự thật này chi phối toàn bộ mọi khía cạnh cuộc sống của chúng sinh, và đã được Đức Thế Tôn bằng nhiều cách diễn giải, truyền đạt:

… các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu.

135. Kinh Tiểu phân biệt nghiệp

“Bố thí những vật thực,
Là bố thí sức mạnh.
Bố thí những y phục,
Là bố thí sắc đẹp.
Bố thí phương tiện đi lại,
Là bố thí sự an lạc.
Bố thí đèn thắp sáng,
Là bố thí đôi mắt.
Người bố thí chỗ ở,
Là bố thí tất cả.
Bậc giảng dạy chánh pháp,
Là bố thí bất tử”.


Nguồn trích dẫn
: Tương Ưng Bộ Saṃyuttanikāya – Sāgathavagga, kinh Kiṃ Dadasutta.)

🍀 Gieo gì gặt nấy, gieo nhân bố thí cúng dường sẽ gặt hái, thu hoạch lợi ích lớn lao, thiết thực hiện tại, không thể nghĩ bàn của hạnh nghiệp bố thí cúng dường. Trong bài viết này chúng ta sẽ lắng nghe những lời Phật dạy về những lợi ích của hạnh nghiệp bố thí cúng dường đã được ghi lại trong Tam Tạng kinh điển Pali:

… Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể trình bày cho con về QUẢ THIẾT THỰC HIỆN TẠI CỦA BỐ THÍ?

Thế Tôn đáp:

– Có thể được, này Sìha!

1. NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ ĐƯỢC QUẦN CHÚNG ÁI MỘ VÀ ƯA THÍCH, đây quả bố thí thiết thực hiện tại

Lại nữa, này Sìha!
2. BẬC THIỆN, BẬC CHÂN NHÂN THÂN CẬN NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Lại nữa, này Sìha!
3. NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ ĐƯỢC ĐỒN TỐT ĐẸP TRUYỀN ĐI. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Lại nữa, này Sìha!
4. NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ ĐI ĐẾN HỘI CHÚNG NÀO, HOẶC HỘI CHÚNG SÁT ÐẾ LỴ, HOẶC HỘI CHÚNG BÀ-LA-MÔN, HOẶC HỘI CHÚNG GIA CHỦ, HOẶC HỘI CHÚNG SA-MÔN, VỊ ẤY ĐI ĐẾN VỚI TỰ TÍN, KHÔNG CÓ DO DỰ HOANG MANG. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Lại nữa, này Sìha!
5. NGƯỜI BỐ THÍ, NGƯỜI THÍ CHỦ, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG ĐƯỢC SANH LÊN CÕI LÀNH, THIÊN GIỚI. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại.

Ðược nói vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn:

– Bốn quả bố thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thế Tôn. Con biết được chúng. Bạch Thế Tôn, con là người bố thì, là thí chủ được quần chúng ái mộ ưa thích. Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí chủ được bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận với con. Bạch Thế Tôn, con là người bồ thí, người thí chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con: “Tướng quân Sìha là người bố thí, là người làm việc, là người hộ trì chúng Tăng.”
Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Con đi đến với lòng tự tín, không do dự hoang mang. Bốn quả bố thí hiện tại này, bạch Thế Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi đến lòng tin Thế Tôn, con biết được chúng. Nhưng bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: “Người bố thí, này Sìha, người thí chủ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.” Ðiều này con không được biết, ở đây con đi đến lòng tin Thế Tôn.

– Sự kiện là vậy, này Sìha! Sự kiện là vậy, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới.

Người cho được ái mộ,
Ðược nhiều người thân cận,
Ðược tiếng đồn tốt đẹp,
Danh xưng được tăng trưởng.
Không hoang mang do dự,
Ði vào giữa hội chúng,
Với tâm đầy tự tín,
Là người không xan tham.
Do vậy người có trí,
Thường thường làm bố thí,
Nhiếp phục uế, xan tham,
Tìm cầu chơn an lạc.
Ðược an trú lâu ngày,
Trên cõi trời Thập Tam
Họ sống vui hoan hỷ,
Ðồng bạn với chư Thiên.
Sanh duyên đã làm xong
Thiện hạnh đã làm xong,
Mệnh chung sanh chư Thiên,
Ðược sống và thọ hưởng,
Tại rừng Nan-da-na
Tại đấy họ hoan hỷ,
Họ vui thích, thoải mái,
Thọ hưởng năm dục lạc,
Ðối với lời thuyết giảng
Bậc Vô trước Thế Tôn,
Các đệ tử Thiện Thệ,
Sống hoan hỷ Thiên giới.


Nguồn trích dẫn:
 Tăng chi bộ kinh – IV: Phẩm sumanà – (IV) (34) Ðại Tướng Sìha

🍀 Trong Đại kinh Hạnh Phúc (Mahà-Mangala Sutta), Kinh Tập, Tiểu Bộ, Đức Phật giảng dạy rằng Bố thí là một trong 38 điều mang lại HẠNH PHÚC TỐI THƯỢNG cho hàng cư sĩ tại gia:

… Bố thí, hành đúng pháp,
Giúp ích hàng quyến thuộc,
Giữ chánh mạng trong đời,
Là phúc lành tối thượng…

🍀 Đức Phật cũng khẳng định rằng Bố thí là một trong ba pháp để nhận biết được một người CÓ LÒNG TIN TRONG SẠCH, như đã ghi lại trong Tăng Chi Bộ, Chương Ba Pháp:

“Do ba sự kiện, này các Tỳ-khưu, một người được biết là có lòng tin. Thế nào là ba?
1. Ưa thấy người có giới hạnh,
2. ưa nghe diệu pháp,
3. với tâm ly cấu uế của xan tham, sống trong nhà, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, thích phân phát vật bố thí.”

🍀 Một người bố thí trong sạch theo lời Đức Phật, sẽ tạo được tài sản lớn, không bao giờ bị lửa đốt cháy, nước cuốn trôi, bị trộm cướp, bị vua chúa tịch thu, hay bị kẻ thù địch chiếm đoạt. Tài sản phước báu do hạnh Bố Thí tạo ra là một trong 7 loại tài sản cao quí nhất – là THÁNH TÀI – mà chúng ta có thể tích lũy được như lời Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ, Chương Bảy Pháp:

… Này các Tỳ-khưu, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy? ① Tín tài, ② giới tài, ③ tàm tài, ④ quý tài, ⑤ văn tài, ⑥ thí tài, ⑦ tuệ tài.

… Và này các Tỳ-khưu, thế nào là thí tài? Ở đây, này các Tỳ-khưu, vị Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỳ-khưu, đây gọi là thí tài.

🍀 Bố Thí trong sạch tạo ra nhiều danh thơm, tiếng tốt, được ví như loại HƯƠNG THƠM CAO QUÝ, tỏa ra cùng khắp, theo mọi hướng như trong Tăng Chi Bộ, Chương Ba Pháp:

– “Bạch Thế Tôn, loại cây hương gì có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió?

Đức Phật trả lời:

– “Ở đây, này Ananda, tại làng nào hay tại thị trấn nào, có nữ nhân hay nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, tuân giữ 5 giới, tâm tánh hiền lương, sống trong nhà với tâm không nhiễm xan tham, bố thí không luyến tiếc với tay rộng mở, thích thú từ bỏ, sẵn sàng được yêu cầu, ưa thích chia xẻ đồ bố thí. Người như vậy, được các Sa-môn, Bà-la-môn, Chư Thiên và các phi nhân đều tán thán. Và như thế, người đó là loại cây hương quý. Cây hương đó, này Ananda, có mùi hương bay thuận gió, có mùi hương bay ngược gió, có mùi hương bay thuận gió lẫn ngược gió”.

🍀 Có ba pháp hành để tạo CĂN BẢN PHƯỚC BÁU, tích góp tư lương trên đường đường tầm cầu giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn. Đó là: 1. Bố thí (Dàna), 2. Trì giới (Sìla), và 3. Tu tập Tâm và tuệ (Bhàvanà):

… Này các Tỳ-khưu, có ba phước nghiệp sự này. Đó là: Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp sự do tu thiền tác thành.

🍀 Trong Tăng Chi Bộ, Chương Ba Pháp, Đức Phật dạy về Bố Thí là một trong ba pháp được NGƯỜI HIỀN TRÍ, BẬC CHÂN NHÂN TÁN THÁN:

… Này các Tỳ-khưu, có ba pháp được người Hiền trí tuyên bố, được bậc Chân nhân tuyên bố. Đó là: 1. Bố thí, 2. Xuất gia, và 3. Hầu hạ cha mẹ.…

🍀 Bố thí cũng là một trong bốn NHIẾP PHÁP ĐỂ THU PHỤC NHÂN TÂM, tạo dựng cuộc sống hòa hợp trong gia đình, trong xã hội, cũng như trong Tăng đoàn, như được ghi trong Tăng Chi Bộ, Chương 4 Pháp:

… Này các Tỳ-khưu, có bốn nhiếp pháp này. Thế nào là bốn?

Bố thí và ái ngữ,
Lợi hành và đồng sự
Hỡi các vị Tỳ-khưu,
Ðây là bốn nhiếp pháp.Bố thí và ái ngữ,
Lợi hành và đồng sự,
Ðối với những pháp này,
Ở đời đối xử nhau,
Chỗ này và chỗ kia,
Như vậy thật tương xứng.Và bốn nhiếp pháp này,
Như đỉnh đầu trục xe,
Nếu thiếu nhiếp pháp này,
Thời cả mẹ lẫn cha
Không được các người con
Tôn trọng và cung kính..Do vậy bậc Hiền trí,
Ðồng đẳng nhìn nhiếp pháp
Nhờ vậy họ đạt được,
Sự cao lớn, tán thán.

🍀 Phước Nghiệp bố thí cúng dường là con đường đưa đến tái sinh vào thiện thú, Thiên giới, loài người, được giàu có, tài sản lớn:

… Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy chỉ có tài sản nhỏ. Con đường ấy đưa đến tài sản nhỏ.

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy đượcnhiều tài sản. Con đường ấy đưa đến nhiều tài sản.

Nguồn trích dẫn
: 135. Kinh Tiểu phân biệt nghiệp

🍀 Trong “Cư sĩ giới pháp”, TK Giác Giới có tổng kết một số những

QUẢ LỢI ÍCH KHÁC NHAU TÙY THEO VẬT THÍ, TÂM LÝ BỐ THÍ, CUNG CÁCH BỐ THÍ

1. Quả bố thí tùy theo vật thí

(vật thực, hoặc y phục hoặc trú xứ…), điển hình như bố thí vật thực sẽ thành tựu 5 điều lợi lạc đến thí chủ (A.III.42):

 

1– Hưởng tuổi thọ nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác được kéo dài sự sống.
2– Hưởng dung sắc nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác nuôi thân xinh tốt.
3– Hưởng an vui nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác ngăn được cảm thọ đói khổ.
4– Hưởng sức lực nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác có sức khỏe sung mãn.
5– Hưởng biện tài nhân thiên, vì thí thực giúp cho người khác bồi dưỡng trí tuệ.

 

2. Quả bố thí thành tựu theo tâm lý bố thí

(A.A.257) có 5 sự kiện là:

1– Người bố thí vì thương, vì ghét, vì dốt nát, vì sợ thì quả báo về sau rất kém, có tài sản không đáng kể, không thể sanh ở cõi trời.
2– Người bố thí vì giữ truyền thống thì thường đạt đến tài sản trong cõi nhân loại thôi.
3– Người bố thí vì mong sanh thiên thì được đạt đến tài sản chư thiên.
4– Người bố thí vì để tâm an vui thì có thể đạt đến hai loại tài sản là tài sản nhân loại (manussa-sampatti), tài sản chư thiên (devasampatti).
5– Người bố thí để trang bị cho tâm, làm trang nghiêm tâm, cầu sự giải thoát thì sẽ được tài sản thánh nhân hay thành tựu Níp bàn (nibbānasam-patti), nếu thí chủ chưa chứng đạt Níp bàn mà còn luân hồi sanh tử thì vẫn được tài sản chư thiên và tài sản nhân loại.

 

3. Quả bố thí thành tựu theo cung cách bố thí

(A.III.172) có 5 điều là:

 

1– Bố thí bằng niềm tin, được quả báo tương lai giàu có và xinh đẹp khả ái.
2– Bố thí tôn trọng, được quả tương lai giàu có và nhiều người qui phục.
3– Bố thí hợp thời, được quả tương lai giàu có và các nhu cầu được đáp ứng đầy đủ đúng lúc.
4– Bố thí tâm không gượng ép, được quả tương lai giàu có và hưởng thụ với tâm thoải mái mãn nguyện.
5– Bố thí không gây tổn hại mình và người, được quả tương lai giàu có và giữ vững được tài sản; không bị phá sản bởi lửa, nước, vua, kẻ cướp, hay người thừa kế

Nguồn trích dẫn: “Cư sĩ giới pháp” – TK Giác Giới

🍀 Trong “Tìm hiểu phước bố thí” – TK Hộ Pháp có tập hợp, sưu tập từ Tam tạng các QUẢ BÁU RIÊNG BIỆT CỦA MỖI VẬT THÍ như dưới đây:

✅ – Bố thí cơm nước được 10 quả báu:

1– Sống lâu.
2– Sắc thân xinh đẹp.
3– Thân và tâm an lạc.
4– Thân tâm có sức mạnh.
5– Có định tâm mau lẹ.
6– Có trí tuệ sáng suốt.
7– Có nhiều bạn bè (tùy tùng).
8– Có tâm dũng cảm.
9– Có cơm đầy đủ (không thiếu ăn).
10– Có nước uống đầy đủ.

✅ – Bố thí cháo được 10 quả báu: [Vinayapiṭaka, Mahāvagga, phần Bhesajjakkhandhaka]

1– Sự sống lâu.
2– Sắc thân xinh đẹp.
3– Thân tâm an lạc.
4– Thân tâm có sức mạnh.
5– Trí tuệ nhanh nhẹn.
6– Giảm sự đói.
7– Giảm sự khát.
8– Làm cho chất gió lưu thông.
9– Rửa đường ruột.
10– Tiêu hoá vật thực.

✅ Hoặc bố thí cháo được 10 quả báu:

1– Ðược tái sanh cõi Tam thập tam thiên.
2– Có lâu đài bằng ngọc, có nhiều thiên nữ hầu hạ, hưởng sự an lạc cõi trời.
3– Ðược 33 lần làm vua cõi Tam thập tam thiên.
4– Ðược 30 lần làm đức Chuyển luân thánh vương.
5– Làm vua nước lớn không kể xiết.
6– Kiếp chót xuất gia, khi cạo tóc đồng thời chứng đắc Thánh Ðạo – Thánh Quả.
7– Kiếp chót ấy, chứng đắc đến A-ra-hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi thọ Tam quy và thọ giới.
8– Không buồn rầu, khóc than.
9– Ít bệnh hoạn ốm đau.
10– Chứng ngộ Niết Bàn.

✅ – Bố thí nước được 10 quả báu:

1– Sắc thân sạch sẽ, sáng sủa.
2– Thân tâm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn.
3– Có nhiều bạn bè, tùy tùng.
4– Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi.
5– Không bị khát nước.
6– Tuổi thọ sống lâu.
7– Sắc thân xinh đẹp.
8– Thân, tâm an lạc.
9– Thân, tâm có sức mạnh.
10– Có trí tuệ sáng suốt.

✅ – Bố thí thuốc trị bệnh được 10 quả báu:

1– Tuổi thọ sống lâu.
2– Sắc thân xinh đẹp.
3– Thân, tâm có sức mạnh.
4– Có nhiều trí tuệ.
5– Có nhiều bạn bè, có tiếng tốt lan rộng.
6– Ít khổ, được nhiều an lạc.
7– Ít bệnh hoạn ốm đau.
8– Tránh khỏi mọi tai họa.
9– Ðược chư thiên nhân loại kính mến.
10– Thường được gần gũi với người thân yêu.

✅ – Bố thí hộp nhỏ được 10 quả báu:

1– Tránh khỏi mọi tai họa.
2– Thân tâm an lạc.
3– Có nhiều bạn bè.
4– Không tái sanh cảnh ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sanh).
5– Cử chỉ nói năng nhã nhặn, vi tế.
6– Không nghèo khổ.
7– Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi.
8– Có hai bàn tay bằng phẳng.
9– Không kinh sợ.
10– Có những hộp bằng vàng, bạc, ngọc, thủy tinh và có ngựa quý, voi quý; những vật quý không bị mất.

✅ – Bố thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 quả báu:

1– Nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao, xuống hố sâu, vực thẳm… sẽ có một vật cản trở không nguy hiểm, nếu bị chết sẽ tái sanh cõi thiện giới.
2– Những kẻ thù không làm hại được.
3– Kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình.
4– Ðức Vua không coi thường.
5– Thoát khỏi mọi tai họa.
6– Ở ngoài trời nắng không cảm thấy khó chịu.
7– Ở cõi người hoặc cõi trời, khi cần xe, voi sẽ hiện ra.
8– Ðược xe ngựa quý Sindho chạy nhanh như gió.
9– Có voi quý bay trên hư không.
10– Chứng đắc A-ra-hán Thánh Ðạo – A-ra-hán Thánh Quả, diệt đoạt tuyệt phiền naõo trầm luân, tịch diệt Niết Bàn.

✅ – Bố thí dù che được 8 quả báu:

1– Thân không bị lạnh hoặc nóng.
2– Thân không bị dính bụi dơ.
3– Tránh khỏi mọi tai họa.
4– Ít bệnh hoạn, không bị hành phạt.
5– Sắc thân có da thịt mềm mại.
6– Ðược chư thiên, nhân loại kính trọng.
7– Tâm trong sạch, không bị ô nhiễm bởi phiền não.
8– Nếu cần, có cả trăm ngàn cây dù.

✅ – Bố thí bát được 8 quả báu:

1– Dùng chén bát bằng vàng, bạc, ngọc….
2– Tránh khỏi mọi tai họa.
3– Ít bệnh hoạn ốm đau.
4– Có nhiều của cải tài sản.
5– Của cải được bền vững lâu dài.
6– Ðược chư thiên, nhân loại kính trọng.
7– Tâm dễ an định.
8– Phiền não ít phát sanh, tâm mong muốn pháp cao thượng.

✅ – Bố thí thuốc nhỏ mắt được 8 quả báu:

1– Có đôi mắt tròn đẹp.
2– Con mắt chỗ trắng thì trắng.
3– Con mắt chỗ vàng thì vàng.
4– Con mắt chỗ đen thì đen.
5– Con mắt trong sáng xinh đẹp.
6– Tránh khỏi bệnh đau mắt.
7– Con mắt như mắt của chư thiên.
8– Có thể chứng đắc pháp nhãn.

✅ – Bố thí vải, y phục được 6 quả báu:

1– Kiếp nào, sắc thân cũng có da màu vàng, đẹp đẽ.
2– Sạch sẽ, không dơ bẩn.
3– Sắc thân phát ra ánh sáng.
4– Sắc thân có da thịt mềm mại.
5– Nếu cần, y phục có cả ngàn.
6– Vải lụa, vải nhung, gấm,…… muốn bao nhiêu cũng được.

✅ – Bố thí khăn lau được 6 quả báu:

1– Sắc thân phát ra ánh sáng.
2– Không dơ dáy bẩn thỉu.
3– Nước da màu vàng óng ánh.
4– Sắc thân có da thịt mềm mại.
5– Bụi dơ không dính vào thân.
6– Có nhiều oai lực.

✅ – Bố thí gối nằm được 6 quả báu:

1– Có được những gối trầm thơm, gối ướp hương sen, gối lông cừu….
2– Thu thúc thân khẩu, thu thúc lục căn thanh tịnh. Có thể chứng đắc các bậc thiền hữu sắc với đề mục tứ vô lượng tâm.
3– Hiểu biết pháp hành giới, định, tuệ.
4– Tinh tấn tiến hành thiền tuệ dẫn đến hoàn thành 37 pháp Chứng đắc Thánh Ðạo.
5– Chứng đắc Thánh Ðạo – Thánh Quả.
6– Hưởng sự an lạc trong Thánh Quả A-ra-hán.

✅ – Bố thí giày dép được 4 quả báu:

1– Có xe, ngựa, kiệu, phương tiện đi lại đầy đủ.
2– Mỗi bước đi như đạp trên tấm thảm nhung.
3– Có chánh niệm tiến hành theo con đường giải thoát khổ.
4– Có chánh niệm, có lục căn thanh tịnh.

Trên đây trích quả báu của một số vật thí làm tiêu biểu, để hiểu rõ mỗi vật thí có quả báu riêng biệt của nó, cũng như mỗi loại giống có mỗi loại quả của chính nó. Tất cả mọi quả báu này nhiều hay ít, hoàn toàn tùy thuộc vào đức tin trong sạch và tác ý thiện tâm (cetanā) cả 3 giai đoạn:

Giai đoạn trước khi bố thí.
Giai đoạn đang khi bố thí.
Giai đoạn sau khi đã bố thí.

Cả 3 giai đoạn đều có đại thiện tâm trong sạch hoan hỉ đến sự bố thí ấy (vật thí dầu ít hay nhiều), chắc chắn phước thiện bố thí vô lượng; thì quả báu của phước thiện bố thí ấy cũng vô lượng.

Nguồn trích dẫn:
 “Tìm hiểu phước bố thí” – TK Hộ Pháp

Bố thí cúng dường có NĂM LỢI ÍCH CHÍNH

… Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của bố thí. Thế nào là năm?
1. Ðược nhiều người ái mộ, ưa thích;
2. được bậc Thiện nhân, Chân nhân thân cận;
3. tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi;
4. không có sai lệch pháp của người gia chủ;
5. khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên giới.

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là lợi ích của bố thí.

Người cho được ái kính,
Sở hành là hiền thiện,
Bậc Hiền thường thân cận,
Sống Phạm hạnh chế ngự.
Thuyết pháp người bố thí,
Ðưa đến khổ đoạn diệt,
Vị ấy biết được pháp,
Lậu hoặc được tịch tịnh.

Nguồn trích dẫn: Tăng chi kinh – IV: Phẩm Sumanà – (V) (35) Lợi Ích và Bố Thí
 

🍀 Sự bố thí, cúng dường được thanh tịnh và mang lại phước báu lớn lao phụ thuộc vào nguồn gốc trong sạch của vật thí, vào giới hạnh của thí chủ và đặc biệt phụ thuộc vào giới hạnh của người thọ thí – tức ruộng phước mà thí chủ gieo trồng hạt giống bố thí cúng dường.
Phước báu bố thí cúng dường TĂNG TRƯỞNG THEO MƯỜI BỐN LOẠI CÚNG DƯỜNG CÁ NHÂN VÀ BẨY LOẠI CÚNG DƯỜNG TẬP THỂ như Đức Phật đã chỉ ra trong Trung Bộ Kinh – 142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường:

 

… Tại đây, này Ananda,
① sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức.
② Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức.
③ Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức.
④ Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức.
⑤ Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức.
⑥ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu?
⑦ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai?
⑧ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai?
⑨ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai?
⑩ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai?
⑪ Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán?
⑫ Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai?
⑬ Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật?
⑭ Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác?

 

Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng chúng.
① Bố thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là vị cầm đầu là cúng dường Tăng chúng thứ nhất.
② Bố thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai.
③ Bố thí cho chúng Tỷ-kheo Tăng là cúng dường Tăng chúng thứ ba.
④ Bố thí cho chúng Tỷ-kheo ni là cúng dường Tăng chúng thứ tư.
⑤ Bố thí và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ-kheo và Tỷ-kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm.
⑥ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho tôi một số Tỷ-kheo như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ sáu.
⑦ Bố thí và nói rằng: “Mong rằng Tăng chúng chỉ định cho một số Tỷ-kheo ni như vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ bảy.

Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có những hạng chuyển tánh (gotrabhuno), với những áo cà-sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố thí đối với chúng Tăng theo ác giới. Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, TA KHÔNG CÓ MUỐN NÓI RẰNG BẤT CỨ PHƯƠNG TIỆN GÌ, MỘT SỰ BỐ THÍ PHÂN LOẠI THEO CÁ NHÂN LẠI CÓ KẾT QUẢ TO LỚN HƠN ĐỐI VỚI CÚNG DƯỜNG CHO TĂNG CHÚNG.

 

KẾT QUẢ DỊ THỤC của bố thí và không bố thí có sự sai biệt lớn lao

… 1. Người có bố thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không có bố thí trên năm phương diện. Về thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện này.

… 2. Người có bố thí, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện: Về nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm người không bố thí trên năm phương diện này

… 3. Người có bố thí, khi được xuất gia, vượt qua vị xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận đồ ăn khất thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu cầu; thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, ít khi không được yêu cầu.
Vị ấy sống với những vị đồng Phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy, xử sự với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, người có bố thí khi được xuất gia, vượt qua người không có bố thí trên năm phương diện này.

… Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ để bố thí, là vừa đủ để làm cho các công đức. Vì rằng chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho các người xuất gia.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Chương V – Năm Pháp – IV. Phẩm Sumanà – (I) (31) Sumanà, Con Gái Vua

🍀 Ngoài ý nghĩa bố thí gồm bố thí Vật chất (Tài thí) và bố thí cao tột nhất là Pháp thí, còn có năm loại bố thí khác nữa – thuộc “tám NGUỒN NƯỚC CÔNG ĐỨC, LÀ NGUỒN NƯỚC THIỆN, MÓN ĂN CHO AN LẠC LÀM NHÂN SANH THIÊN, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc” – được gọi là Đại Thí bởi sự thọ trì Ngũ giới vẹn toàn “đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại” được Đức Phật nêu ra trong Tăng Chi Bộ, [Chương Tám Pháp – iv. phẩm bố thí – (IX) (39) Nguồn Nước Công Ðức – suttacentral

🍀 Ngoài các lợi ích đã nêu trên, các thí chủ tiến thêm một bước tu tập Tâm và Tuệ trên nền tảng các công đức thiện nghiệp bố thí cúng dường trong sạch này thông qua pháp thực hành quán niệm về hạnh Bố Thí, hay “Tùy Niệm Thí” – Cāgānussati là niệm tưởng hạnh bố thí xả tài của mình – như là một trong các pháp tùy niệm (Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, Hơi thở, Sự Chết, 32 Thân bất tịnh, Tịch tịnh) cần phải tu tập, mang lại LỢI ÍCH GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT trở thành bậc Thánh Dự lưu, dẫn đến chứng ngộ Niết bàn:

… Này Mahànàma, Ông hãy niệm Thí như sau: “Thật là được lợi cho ta! Thật là khéo được lợi cho ta! Vì rằng với quần chúng bị cấu uế xan tham chi phối, ta sống trong gia đình, với tâm không bị cấu uế của xan tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng, để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí”…

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ, Chương Mười Một Pháp

… trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Thí, tâm của vị ấy không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí. Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma,

với tâm chánh trực,
có được nghĩa tín thọ,
có được pháp tín thọ,
có được hân hoan liên hệ đến pháp.
Khi có hân hoan, hỷ sanh;
khi có hỷ, thân được khinh an;
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ;
khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh.

 

Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử
sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng,
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân,
nhập được dòng lưu của Chánh Pháp.
[Trường Bộ, kinh 34]

 

… Có một pháp, này các Tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật… niệm Pháp… niệm Tăng… niệm Giới… NIỆM THÍ… niệm Thiên… niệm Hơi thở… niệm Chết… niệm Thân…Thiêm Tịch tịnh. Chính một pháp này, này các Tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ, Chương Một Pháp

Công đức, lợi ích của bố thí là LỚN LAO KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

như Đức Phật đã khẳng định:

… Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục của sự san sẻ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú.

Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ, khi có người nhận của họ.

Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu các chúng sanh không biết như Ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí, và uế nhiễm xan tham ám ảnh tâm của họ và an trú.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đấy, điều này được nói đến.

Nếu các hàng chúng sanh,
Có thể biết như vậy,
Như bậc Ðại ẩn sĩ,
Ðã nói, tuyên bố lên,
Qua dị thục lớn thay,
Của san sẻ bố thí!
Nhiếp phục uế xan tham,
Với tâm thật thanh tịnh
Ðúng thời họ bố thí,
Ðối với các thánh nhân,
Tại đây bố thí vậy,
Có quả thật to lớn
Cho nhiều các thức ăn,
Kính lễ người đáng kính,
Từ đãy xả, từ bỏ,
Ðịa vị làm con người,
Các người làm bố thí
Ðược đi đến cõi Trời,
Họ đi đến cõi trời,
Tại đấy chúng hoan hỷ,
Với mọi điều sở thích,
Họ thọ hưởng như ý,
Vị không có xan tham,
Ðược thọ hưởng đầy đủ,
Quả dị thục của chúng,
Nhờ san sẻ bố thí.

Sādhu, Sādhu, Sādhu anumodāmi!
Lành thay! Lành thay! Lành thay!
Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường thanh cao cùng quý đạo hữu.

Trong tâm từ,
Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài viết liên quan

 • Xin được tùy hỷ công đức bố thí cúng dường hộ độ tam bảo này cùng quý đạo hữu!, Web
 • Cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ ba tháng an cư mùa mưa 2020, Web, FB
 • Cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ an cư ba tháng mùa mưa 2019, Web, FB
 • Cúng dường hộ độ chư tăng nhập kỳ ba tháng an cư mùa mưa 2018, Web
 • Cúng dường là gì, Web
 • Dāna – từ thiện – bố thí – cúng dường với sự hiểu biết, Web, FB
 • Thỉnh mời chư tăng tới cúng dường, trai tăng tại gia để làm gì, Web, FB
 • Bố thí cúng dường tại gia, Web, FB
 • Suy xét làm phước thiện bố thí, Web, FB
 • Xây chùa, tháp, dựng tượng Phật có thuộc vào thí sự không, Web, FB
 • Bố thí đúng thời và cần thiết, Web
 • Bỏ công trực tiếp bố thí có lợi ích gì, Web, FB
 • Sai khác giữa có bố thí và không bố thí, Web, FB
 • Bố thí xứng bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí của bậc chân nhân, Web, FB
 • Bố thí ba-la-mật, Web, FB
 • Bố thí là việc dễ làm, song bố thí để tạo được phước thiện không phải là việc dễ, mà được phước thiện vô lượng càng khó hơn…, Web, FB
 • Phước – tuệ đồng tu, Web, FB
 • 5 đại thí – mahādāna, Web
 • Phục vụ với mục đích gì mang lại lợi ích lớn, Web, FB
 • Mọi việc rồi sẽ qua, Web, FB
 • Video 2a/4: dāna – charity – bố thí cúng dường, Web, FB
 • Youtube, Web
 • Phước nghiệp bố thí cúng dường, Web, Youtube
 • Quả báu và phân loại phước nghiệp bố thí cúng dường, Web, Youtube
 • Tích truyện về quả báu phước nghiệp bố thí, Web, Youtube
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Địa ngục có hay không, Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệt (Pháp cú 127), Web, FB
 • Như bóng không rời hình, Web, FB
 • Như nước nhỏ từng hạt, rồi bình cũng tràn đầy (Pháp cú 122), Web, FB
 • Vì sao có kẻ ác lại gặp điều thiện lành, vì sao có người thiện lại gặp điều ác dữ, Web, FB
 • Công bằng có không? Công bằng ở đâu? (Pháp cú 161), Web, FB
 • Nhân & quả – cái chết của đệ nhất thần thông (Pháp cú 137 – 140), Web, FB
 • Không chỗ nào trên đời, trốn được quả ác nghiệt (Pháp cú 127), Web, FB
 • Sám hối như thế nào? Để làm gì, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB
 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB