Ai thấy Pháp là thấy Phật – vậy thấy Pháp là thấy gì❓

AI THẤY PHÁP LÀ THẤY PHẬT – VẬY THẤY PHÁP LÀ THẤY GÌ❓

https://archive.org/details/dhamma-in-photo-canva-20230909

––––––––––––––––––––––––––––––

SN 22.87 Vakkalisutta – Chương 22: Tương Ưng Uẩn – IV: Phẩm Trưởng lão – 22.87. Vakkàli

….. Ðã từ lâu, bạch Thế Tôn, con muốn đến để được thấy Thế Tôn. Nhưng thân con không đủ sức mạnh để được đến thấy Thế Tôn.

—Thôi vừa rồi, này Vakkali, có gì đáng thấy đối với cái thân hôi hám này. Này Vakkali,

AI THẤY PHÁP, NGƯỜI ẤY THẤY TA. AI THẤY TA, NGƯỜI ẤY THẤY PHÁP.

ĐANG THẤY PHÁP, LÀ THẤY TA. ÐANG THẤY TA, LÀ THẤY PHÁP.

—Này Vakkali, Ông nghĩ thế nào,

❶ Sắc là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

—Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc?

—Là khổ, bạch Thế Tôn.

—Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”?

—Thưa không, bạch Thế Tôn.

— ❷ Thọ …

— ❸ Tưởng …

— ❹ Các hành …

— ❺ Thức là thường hay vô thường?

—Là vô thường, bạch Thế Tôn.

—Cái gì vô thường là khổ hay lạc?

—Là khổ, bạch Thế Tôn.

—Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là:

① Cái này là của tôi.

② Cái này là tôi.

③ Cái này là tự ngã của tôi?

—Thưa không, bạch Thế Tôn.

—Do vậy, ở đây, thấy vậy, này các Tỷ–kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử

❶ yếm ly đối với sắc,

❷ yếm ly đối với thọ,

❸ yếm ly đối với tưởng,

❹ yếm ly đối với các hành,

❺ yếm ly đối với thức.

⇛⇛⇛ Do yếm ly, vị ấy ly tham.

⇛⇛⇛ Do ly tham, vị ấy giải thoát.

⇛⇛⇛ Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta được giải thoát”.

⇛⇛⇛ Vị ấy biết: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”.

Vị ấy biết rõ như vậy.

Rồi Thế Tôn, sau khi giáo giới cho Tôn giả Vakkali với bài giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến núi Gijjhakuuta (Linh Thứu).

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: SN 22.87 Vakkalisutta – Chương 22: Tương Ưng Uẩn – IV: Phẩm Trưởng lão – 22.87. Vakkàli

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 9/9/2023