Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada

GIỚI VÀ LUẬT TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVADA


Phần 1: Giới Bổn Patimokkha. Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada

 

 1. Nhân Duyên Lợi Ích
 2. Phạm Tội Apatti
 3. Bậc Sa Môn Chân Chánh
 4. Vatta 14 Pháp Hành
 5. Giới Bổn Patimokkha 227 Điều
 6. Bất Cộng Trụ Pārājika
 7. Bất Cộng Trụ Pārājika P2
 8. Tăng Tàn P1 Di Tinh
 9. Tăng Tàn P2 Xúc Chạm Phụ Nữ
 10. Tăng Tàn P3
 11. Bất Định, Ưng Xả Đối Trị 10
 12. Ưng Xả (nissaggiya) 20
 13. Ưng Xả (nissaggiya) 30
 14. Ưng Đối Trị (Pācittiya) 1 Nói Dối
 15. Ưng Đối Trị (Pācittiya) 2 Thảo Mộc
 16. Ưng Đối Trị (Pācittiya) 3
 17. Ưng Đối Trị (Pācittiya) : Phẩm Lõa Thể, Uống Rượu
 18. Ưng Đối Trị (Pācittiya) Ba Phẩm Cuối
 19. Ưng Phát Lộ (Pāṭidesanīya) & Ưng Học Pháp (Sekhiya)
 20. Pháp Diệt Tranh (AdhikaraṇasamathāDhammā)
 21. Tứ Thanh Tịnh Giới
 22. Các Bổn Phận Khác Của Tỳ Khưu

 

Phần 2: Giới Theo Thanh Tịnh Đạo. Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada

 1. Dẫn Nhập: Giới Trong Tam Học
 2. Giới Phân Loại 1, 2, 3
 3. Giới Phân Loại 4
 4. Giới Phân Loại 4, 5
 5. Thế Nào Là Giới Ô Nhiễm, Giới Thanh Tịnh?
 6. Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 1
 7. Khổ Hạnh “Đầu Đà – Dhutanga” 2

 

Phần 3: Tăng Sự. Giới & Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada

 1. Lễ Xuất Gia Sa Di, Tỳ Khưu
 2. Hành Sự Lễ Bố Tát Uposatha, Lễ Tự Tứ Pavāraṇā
 3. Giao Y Kathina, Kết Giới Sima
 4. Gián Nghị, Xây Cất, Lìa Tam Y
 5. Xử Lý Tăng Tàn, Sám Hối, Nhập Hạ, Y Bát

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB