Các Chi Phần Của Ngũ Giới & Bát Quan Trai Giới

[lwptoc]

CÁC CHI PHẦN CỦA CỦA NGŨ GIỚI & BÁT QUAN TRAI GIỚI

*****

⚀ NGŨ GIỚI ⚀

❶ GIỚI SÁT SANH CÓ 5 CHI:

1– Chúng sanh có thức tánh (Pāṇo).

2– Biết chúng sanh có thức tánh (Pāṇasaññitā).

3– Tính giết (Vadhakacittaṃ).

4– Ráng sức giết (Upakkamo).

5– Chúng sanh chết bởi sự ráng sức ấy (Tena maranaṃ).

❷ GIỚI TRỘM CẮP CÓ 5 CHI:

1– Vật có chủ gìn giữ (Parapariggahitaṃ).

2– Biết rằng vật có chủ gìn giữ (Para–pariggahitasaññitā).

3– Tính trộm cắp (Theyyacittaṃ).

4– Ráng sức trộm cắp (Upakkamo).

5– Trộm cắp được bởi ráng sức ấy (Tena haranaṃ).

❸ GIỚI TÀ DÂM CÓ 4 CHI:

1– Người nữ không nên tà dâm, nghĩa là gái có người gìn giữ (Agamanīyaṭṭhānaṃ).

2– Tính tà dâm với gái đó (Tasmiṃ sevanācittaṃ).

3– Ráng sức tà dâm (Upakkamo).

4 – Đã tà dâm (Maggena maggappaṭipādanaṃ).

❹ GIỚI NÓI DỐI CÓ 4 CHI:

1– Điều không thật (Atathaṃ vatthu).

2– Tính nói dối (Visaṃvādanacittaṃ).

3– Ráng sức nói dối (Tajjo vāyāmo).

4– Đã làm cho người tin chắc lời nói dối ấy (Parassa tadatthavijānanaṃ).

❺ GIỚI UỐNG RƯỢU CÓ 4 CHI:

1– Rượu (Majjanīyavatthu).

2– Tính uống (Pātukamyatācittaṃ).

3– Ráng sức uống rượu ấy (Tajjo vāyāmo).

4– Đã uống rượu ấy khỏi cổ (Tassa pānaṃ).

⚁ BÁT QUAN TRAI GIỚI ⚁

Các chi trong giới ❶ sát sanh, ❷ trộm cắp, ❹ nói dối, ❺ uống rượu đều giống trong Ngũ Giới.

❸ GIỚI HÀNH DÂM CÓ 4 CHI:

1– Trong 30 khiếu [1] (Bhedanavatthu).

2– Tính hành dâm (Sevanācittaṃ).

3– Ráng sức hành dâm (Tajjo vāyāmo).

4– Đã hành dâm (Maggena maggappaṭipādanaṃ).

❻ GIỚI ĂN SÁI GIỜ CÓ 3 CHI:

1– Sái giờ (là từ chinh xế đến mặt trời mọc) (Vikālo).

2– Vật thực được phép ăn trong giờ (Yāvakālikaṃ). (từ mặt trời mọc đến đứng bóng).

3– Đã ăn khỏi cổ (Ajjhoharaṇaṃ).

❼ GIỚI MÚA HÁT, ĐỜN, KÈN, XEM MÚA HÁT, NGHE ĐỜN KÈN, ĐIỂM TRANG NHAN SẮC, NHỨT LÀ XỨC DẦU THƠM, DỒI PHẤN, ĐEO TRÀNG HOA CÓ 6 CHI:

1– Múa hát, đờn kèn (Naccagītādi).

2– Tính làm (Kattukamyatācittaṃ).

3– Đi nghe hoặc xem và đã nghe hoặc đã xem (Sutadassanatthāya gamanaṃ).

4– Vật để trang điểm nhất là tràng hoa (Mālādi).

5– Cố ý dùng đồ trang điểm nhan sắc (Dhāraṇacchandatā).

6– Đã dùng đồ trang điểm mà trang sức (Tassa dhāraṇaṃ).

❽ GIỚI NẰM NGỒI CHỖ QUÁ CAO VÀ XINH ĐẸP CÓ 3 CHI:

1– Nơi nằm ngồi quá cao và xinh đẹp (Uccāsayana mahāsayanaṃ).

2– Tính nằm hoặc ngồi (Paribhogacittaṃ).

3– Đã nằm hoặc đã ngồi (Paribhogakaraṇaṃ).

Khi thiện tín đã phạm đều đủ chi trong mỗi giới gọi là đứt giới, bằng phạm chưa đủ chi, gọi là giới bất tịnh.

*****

Đức Phật dạy 5 quả báu của người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và đầy đủ trọn vẹn, được tóm lược như sau:

1– Có được nhiều của cải lớn lao, do nhờ nhân không dể duôi.

2– Có được danh thơm, tiếng tốt lan truyền khắp mọi nơi.

3– Có tâm dũng cảm, không rụt rè, e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn Hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Samôn, hội đoàn Bàlamôn …

4– Có tâm không mê muội, tâm trí sáng suốt lúc lâm chung.

5– Sau khi chết, thiện nghiệp giữ giới cho quả tái sinh trong cõi thiện dục giới (cõi người, các cõi trời dục giới).

Và Đức Phật dạy 5 điều tai hại của người không có giới, người phạm giới, được tóm lược như sau:

1– Làm tiêu tan của cải lớn lao, do nhân dể duôi.

2– Có tiếng xấu lan truyền khắp mọi nơi.

3– Có tâm rụt rè, e thẹn, sợ sệt khi đi vào nơi hội đoàn Hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Samôn, hội đoàn Bàlamôn…

4– Có tâm mê muội, hoặc tâm sợ hãi lúc lâm chung.

5– Sau khi chết, bất thiện nghiệp (ác nghiệp) phạm giới cho quả tái sinh trong các cõi ác giới (địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh).

Những bậc thiện trí có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nhận thức rõ được 5 quả báu của người có giới trong sạch và 5 điều tai hại của người không có giới, người phạm giới. Cho nên, những bậc thiện trí giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, đồng thời khuyến khích, động viên người khác cũng nên giữ gìn giới của họ cho được trong sạch và trọn vẹn.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””

NHỰT HÀNH CỦA NGƯỜI TẠI GIA TU PHẬT

Bhikkhu VAṂSARAKKHITA

Tỳ khưu HỘ TÔNG

Pháp hành giới

Tỳ Khưu Hộ Pháp – Dhammarakkhita Bhikkhu

– Tất cả các bài viết và hình ảnh trên FB của Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể sử dụng không cần xin phép. Nguyện cho Chánh pháp được lan tỏa rộng khắp mang lại lợi lạc cho chúng sinh sớm giác ngộ giải thoát hoàn toàn khỏi mọi khổ đau phiền não đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Tăng chi bộ kinh – XVIII. Phẩm nam cư sĩ

(VII) (177) Người Buôn Bán

—Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ–kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc.

Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ–kheo, một nam cư sĩ không nên làm.

––––––––––––––––––––––––––––––

Tăng chi bộ kinh – XV. Phẩm tikandaki – (V) (145) Con Ðường Ðến Ðịa Ngục

—Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thế nào là năm?

① Sát sanh, ② lấy của không cho, ③ tà hạnh trong các dục, ④ nói láo, ⑤ đắm say trong rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới. Thế nào là năm?

① Từ bỏ sát sanh, ② từ bỏ lấy của không cho, ③ từ bỏ tà hạnh trong các dục, ④ từ bỏ nói láo, ⑤ từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ–kheo, như vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.

Nguồn trích dẫn:

Bài viết liên quan

  • Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, Web, FB
  • Thế Nào Là Giới Thế Gian Và Giới Xuất Thế Gian?, Web, FB
  • Hỏi Đáp Về Đồ Ăn Nấu Rượu, Phần Mền Lậu Crack, Web, FB
  • Không Chỗ Nào Trên Đời, Trốn Được Quả Ác Nghiệp, Web, FB
  • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB
  • Phước – Tuệ Đồng Tu, Web, FB
  • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, Web, FB
  • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức:, Web, FB