Phước – tuệ đồng tu

[lwptoc]

PHƯỚC – TUỆ ĐỒNG TU

Tu Phước – Bố Thí Đúng thời và Thiết thực của lãnh đạo, nhân viên công ty EC cùng gia đình:

– thọ trì Tam qui và Ngũ giới;

– nghe pháp thoại bởi Sư Cả, Ngài Trưởng lão Thiền sư U Dhammikabhivamsa;

– cúng dường trai tăng và vật dụng, thịnh tài, hộ độ kỳ an cư mùa mưa 2020 tới Tăng đoàn Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon;

– hồi hướng công đức, chia phước, phát nguyện.

Xin được tùy hỷ cùng công đức phước thiện cúng dường, cung kính, nghe pháp này:

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

CHO GÌ?

[Tương Ưng Bộ Kinh – Tương Ưng Chư Thiên – Phẩm thiêu cháy – 42. Cho gì? ]

Cho ăn là cho lực,

Cho mặc là cho sắc,

Cho xe là cho lạc,

Cho đèn là cho mắt.

Ai cho chỗ trú xứ,

Vị ấy cho tất cả,

Ai giảng dạy Chánh pháp,

Vị ấy cho bất tử.

 

BỐ THÍ ĐÚNG THỜI, ĐÚNG NGƯỜI

[Tăng Chi Bộ Kinh – Chương năm pháp – IV. Phẩm sumanà – (VI) (36) Cho Ðúng Thời ]

Có trí, thí đúng thời,

Lời từ ái, không tham,

Ðúng thời, thí bậc thánh,

Bậc Chánh trực, Thế Tôn.

Cúng dường vậy to lớn,

Ðưa đến lòng tịnh tín,

Ở đây người tùy hỷ,

Cùng người làm nghiệp vụ.

Không ai thiếu cúng dường,

Họ san sẻ công đức,

Do vậy hãy bố thí,

Với tâm không hạn chế.

Chỗ nào với bố thí,

Ðưa đến kết quả lớn,

Ðối với các hữu hình,

Công đức được an lập,

Cho đến trong đời sau.

BỐ THÍ XỨNG BẬC CHÂN NHÂN

[Tăng chi bộ kinh – Chương năm pháp – XV. Phẩm tikandaki – (VIII) (148) Bố Thí Xứng Bậc Chân]

– Này các Tỷ–kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc Chân nhân. Thế nào là năm?

❶ Bố thí có lòng tin, ❷ bố thí có kính trọng, ❸ bố thí đúng thời, ❹ bố thí với tâm không gượng ép, ❺ bố thí không làm thương tổn mình và người.

❶ Này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen.

❷ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với tâm hiểu biết.

❸ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc.

❹ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức.

❺ Và này các Tỷ–kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự.

Này các Tỷ–kheo, có năm loại bố thí xứng bậc Chân nhân này.

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 17 tháng 7, 2020