Chánh tri kiến về bốn loại thức ăn

[lwptoc]

CHÁNH TRI KIẾN VỀ BỐN LOẠI THỨC ĂN

⚀ Đoàn Thực,

⚁ Xúc Thực,

⚂ Tư Niệm Thực,

⚃ Thức Thực

“Chư Hiền,

❶ thế nào là thức ăn,

❷ thế nào là tập khởi của thức ăn,

❸ thế nào là đoạn diệt của thức ăn,

❹ thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn?

Chư Hiền,

①❗có bốn loại thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú hay các loài hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh.

Thế nào là bốn?

⚀ Ðoàn thực, loại thô hay loại tế,

⚁ xúc thực là thứ hai,

⚂ tư niệm thực là thứ ba,

⚃ thức thực là thứ tư.

②❗Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn,

③❗từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn.

④❗Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Ðịnh.

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử

①❗tuệ tri thức ăn như vậy,

②❗tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy,

③❗tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy,

④❗tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy,

khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là”, đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại.

Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử

❶ có chánh tri kiến,

❷ có tri kiến chánh trực,

❸ có lòng tin Pháp tuyệt đối và

❹ thành tựu diệu pháp này.”

Nguồn trích dẫn:Trung bộ kinh – 9. Kinh Chánh Tri Kiến

– Mọi bài viết và hình ảnh trên FB Sumangala Bhikkhu Viên Phúc có thể chia sẻ và sử dụng không cần xin phép.

– Bài viết liên quan:

 • 4 loại thức ăn đưa đến tồn tại và chấp thủ tái sinh, Web, FB
 • Thế nào là tập khởi, Web, FB
 • Chăm sóc tâm trí của bạn, Web, FB

Ghi chú:

“Thế nào là bốn pháp cần phải biến tri (pariññeyyā)?

Bốn thực (cattāro āhārā): Đoàn thực thô hay tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư.

Đó là bốn pháp cần phải biến tri.

⚀ Đoàn thực:

Thực phẩm có dưỡng chất. Đoàn thực có thô thực (Oḷāriko āhāra) và tế thực (sukhumo āhāra). Thức ăn thô hay tế làm duyên cho 8 sắc bất ly có mặt. Có tám loại sắc không thể tách rời, hễ sinh lên phải có đủ tám, gọi là sắc bất ly. Đó là: đất, nước, lửa, gió, sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc vật thực (đây là đơn vị cơ bản của một đơn vị sắc pháp).

Hiểm họa của đoàn thực là ái luyến sắc thân.

⚁ Xúc thực (Phasso āhāra):

Thực phẩm cảm xúc (bao gồm 6 xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỉ xúc, thân xúc, ý xúc) làm duyên cho các cảm thọ khổ cảm thọ lạc, cảm thọ bất khổ bất lạc sinh khởi.

Hiểm họa của xúc thực là dính mắc.

⚂ Tư niệm thực (manosañcetanā āhāra):

Thực phẩm tư niệm (chủ ý) làm duyên cho 3 ái (dục ái, hữu ái và phi hữu ái) có mặt, và thúc đẩy tái sanh trong 3 cõi. Chính chủ ý (cetanā) còn được gọi là Tư niệm, hay là sở hữu tư thúc đẩy để hoặc nghiệp hình thành, làm duyên cho thức tái sanh (Paṭisandhiviññāṇa).

Hiểm họa của tư niệm thực là huân tập (nghiệp dẫn đến tái sinh).

⚃ Thức thực (Paṭisandhiviññāṇa āhāra):

Thực phẩm kiết sanh thức (tâm tục sinh) làm duyên cho danh sắc (thân và tâm) được sanh lên.

Hiểm họa của thức thực là tái sanh.y

 

Bài viết liên quan

 • Chánh tri kiến hiệp thế, chánh tri kiến siêu thế, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Vị thầy hộ trì, Web, FB
 • Phân biệt tà với chánh, Web, FB
 • Chớ lầm đường lạc lối, kẻo hoài phí đời người, Web, FB
 • Tà kiến: tánh biết không sinh không diệt, Web, FB
 • Vô phân biệt cái gì, và phân biệt cái gì, Web, FB
 • Có và không: con đường trung đạo, Web, FB
 • Who am i? Ta là ai, Web, FB
 • Tu tập chánh kiến đạo, Web, FB
 • Giác ngộ có nghĩa là là gì, Web, FB
 • Vesak 2020 – cùng ôn lại con đường giác ngộ giải thoát, Web, FB
 • Phật giáo (Buddhasasana) là gì?, Web, FB
 • Pháp học, pháp hành và pháp thành, Web, FB
 • Bổn phận cư sĩ tại gia là gì? Bổn phận tu sĩ xuất gia là gì?, Web, FB

🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊🔊

Danh mục audio các bài giảng “yếu pháp tu tập trong Phật giáo Nguyên thủy” – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube

Audio pháp thoại chánh kiến – by Sumangala Bhikkhu Viên Phúc – Thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar

 • 55 – tu tập chánh kiến đạo, Youtube
 • 56 – kinh chánh tri kiến, Youtube
 • 57 – chánh tri kiến hiểu đúng và thấy đúng, Youtube
 • 58 – thế nào là tri kiến chánh trực, Youtube
 • 59 – chánh tri kiến về thiện và bất thiện, Youtube
 • 60 – chánh tri kiến về bốn loại thức ăn, Youtube
 • 61- chánh tri kiến về vô minh, Youtube
 • 62 – trí về khổ đế, Youtube
 • 63 – chánh tri kiến về sinh, Youtube
 • 64 – chánh tri kiến về già và chết, Youtube
 • 65 – khổ đế theo thanh tịnh đạo, Youtube
 • 66 – trí về tập đế, diệt đế, đạo đế, Youtube
 • 67 – tứ thánh đế theo thanh tịnh đạo, Youtube