Vô Phân Biệt Cái Gì, Và Phân Biệt Cái Gì

VÔ PHÂN BIỆT CÁI GÌ❓

VÀ PHÂN BIỆT CÁI GÌ❓

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

– Hoàn Thiện Tri:

Cái quan trọng là tu tập có đúng chánh pháp không? Có thành tựu không? Tu Phật mà còn phân biệt này nọ, chứng tỏ chưa chuyển 8 thức thành 4 trí thì không thể nào thành tựu được.

– @: Những vị này lẫn lộn con đường tu tập và kết quả tu tập. Bản thân họ đã là phân biệt khi họ luôn luôn phê phán, chê bai những người nào chỉ rõ, phân biệt đâu là chánh đâu là tà. Vào lúc này, chắc là không thể phân biệt, giải thích đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà cho những vị chuyên hý luận, nói giọng “vô phân biệt” này, nhưng vẫn hy vọng và mong sao họ vẫn còn chút ít đầu óc bình thường để “phân biệt” được đâu là cơm, đâu là đất trước khi ăn!

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

PHÂN BIỆT ĐÂU LÀ PHÁP ĐÂU LÀ LUẬT

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

1. – Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ phi pháp là phi pháp, các Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, sở hành như vậy, đem lại

hạnh phúc cho đa số,

an lạc cho đa số,

lợi ích cho đa số,

đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

2–10. Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ

pháp là pháp…

phi luật là phi luật…

luật là luật…

Như Lai không nói lên, tuyên bố là Như Lai không nói lên,…

Như Lai có nói lên, tuyên bố là Như Lai có nói lên,…

Như Lai không thực hành, tuyên bố là Như Lai không thực hành,…

Như Lai có thực hành, tuyên bố là Như Lai có thực hành,…

Như Lai không chế đặt, tuyên bố là Như Lai không chế đặt,…

Như Lai có chế đặt, tuyên bố là Như Lai có chế đặt…

Các vị Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, sở hành như vậy, đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người. Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, các Tỷ–kheo ấy tạo phước đức và an trú diệu pháp này.

&&&

13–20. Những Tỷ–kheo nào, này các Tỷ–kheo, nêu rõ

tội nhẹ là tội nhẹ…

tội nặng là tội nặng…

tội thô trọng là tội thô trọng…

tội không thô trọng là tội không thô trọng…

tội có dư tàn là tội có dư tàn…

tội không dư tàn là tội không dư tàn…

tội có thể sám hối là tội có thể sám hối…

tội không có thể sám hối là tội không có thể sám hối.

Những Tỷ–kheo ấy, này các Tỷ–kheo, với sở hành như vậy, đưa lại

hạnh phúc cho đa số,

an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số,

đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người.

Và hơn nữa, này các Tỷ–kheo, những Tỷ–kheo ấy tạo điều phước đức và khiến cho diệu pháp được an trú.

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Chương I – Một Pháp, XI. Phẩm Thứ Mười Một & XII. Phẩm Vô Phạm

Này các Tỷ–kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật:

– “Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi”.

Nguồn trích dẫn: Trường Bộ Kinh – Digha Nikaya, 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla sutta) Tụng phẩm thứ nhất

 

Bài viết liên quan

 • Có Phải Vô Ngã Là Không Nên Phân Biệt, Không Nên Lựa Chọn Đúng Sai, Tốt Xấu, Thiện Ác?, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Tại Sao Không Thể Tin Tưởng, Nương Tựa Vào Thần Linh Đấng Tạo Hóa, Đấng Sáng Thế? Nơi Đâu Là Nơi Nương Tựa Vững Chắc Nhất?, Web, FB
 • “Từ Bi Hỷ Xả Vô Lượng” Có Thể Hiện Phật Tính Hay Không?, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tà Kiến: “Tánh Biết Không Sinh Không Diệt”, Web, FB
 • Cả Tin, Dễ Dãi, Nông Cạn, Hồ Đồ, Web, FB
 • Giác Ngộ Có Nghĩa Là Là Gì, Web, FB
 • Giác Ngộ Giải Thoát Là Giác Ngộ Tứ Thánh Đế, Web, FB
 • Anata – Vô Ngã Là Gì, Web, FB
 • Who Am I, Ta Là Ai, Web, FB
 • Tái Lập Ni Đoàn. Tại Sao Không?, Web, FB
 • Tái Lập Tỳ Khưu Ni Sẽ Đưa Theravada Về Đâu., Web, FB

Bài viết trên Facebook, 6 Tháng 11, 2019