Đại Sư Ta-manay-chô

Sayadaw Ashin Dhammikā-lankārā-bhivassa was born on 28 July 1956 and became a novice at age of 11. He became a monk at age 20, with the well know Maha Gandhayon Sayadaw U Janakabhivamsa as his preceptor. He got the well respected Tharmanaykyaw degree, has earned the Dhammacariya degree and also passed Sakyasiha examination.

He stayed in Mahasi Center for 8 years and when Panditamrama Sayadaw U Pandita moved to his new center, he also followed Sayadawgyi.

Since 2006, he has been residing in Thamrmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Mawbi. He gives instructions to vipassana yogis, teaches Pali to monks, novices, nuns, and children; and works for the good of Sasana. He has writte more than hundred books so far. He has visited Malaysia, Singapore, Canada, and United States to teach Meditation Retreats.

Đại sư Ta-manay-chô (Sayadaw Ashin Dhammikālankārābhivassa) sinh ngày 28/07/1956 và trở thành sa-di năm 11 tuổi. Đến năm 20 tuổi ngài trở thành tỳ-kheo với thầy tế độ của mình là Đại sư Ma-ha Gan-day-on (Maha Gandhayon Sayadaw U Janakabhivamsa). Ngài đã nhận được học vị Ta-ma-nay-chô (Tharmanaykyaw), một học vị rất được kính trọng, cũng như học vị Pháp sư (Dhammacariya), và cũng vượt qua kỳ thi Sakyasiha.

Ngài đã ở Trung tâm thiền Mahasi 8 năm và đã theo chân Đại sư Panditamrama (Ngài Pandita) chuyển tới trung tâm mới của Ngài Pandita.

Từ năm 2006, ngài đến ở tại Tu viện Ta-ma-nay-chô Ma-ha-gan-day-ôn (Thamrmanaykyaw Mahagandhayon Monastery, Mawbi, Yagoon). Ngài hướng dẫn thiền sinh (yogis) vipassanā, dạy Pāḷi cho các vị tỳ-kheo, sa-di, tu nữ, trẻ em; và phụng sự cho Giáo pháp của Đức Phật. Ngài đã viết hơn 100 cuốn sách. Ngài đã đến thăm và hướng dẫn các khoá thiền tại Malaysia, Singapore, Canada, và Hoa kỳ.

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB