Cúng dường hộ độ chư tăng an cư ba tháng mùa mưa 28/7/2018 – 24/10/2018

CÚNG DƯỜNG HỘ ĐỘ CHƯ TĂNG AN CƯ BA THÁNG MÙA MƯA 28/7/2018 – 24/10/2018

Dana Supporting Monks For Three Months Of Vassa Rain Season 28/7/2018 – 24/10/2018

May the good deed of dana for 3 months of VASSA rain season at Tharmanaykyaw Mahagandhayon Monastery Yangon Myanmar – bring to donors and their family uncountable benefits & blessings in this very life and create suitable conditions to atain Nibbana in near future.

Nguyện cho thiện nghiệp cúng dường hộ độ chư tăng an cư ba tháng mùa mưa 2018 này tại Thiền viện Ta ma nê chô Yangon Myanmar – mang lại phước báu vô lượng tới các thí chủ – Kim Phuong Nguyen, Loan Tran, Hien Phan, Nguyễnvăn Phúc .…… – cùng gia đình ngay trong kiếp sống này và mai sau và tạo duyên lành giúp sớm chứng ngộ Đạo Quả Niết Bàn trong ngày vị lai.

Cái chúng ta cho đi và cái chúng ta nhận được, cái nào hơn?

What we give and what we receive which one is more?

Thực hiện dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) giống như trồng một hạt giống. Trồng một hạt cây Bồ đề nhỏ bé, chúng ta có thể có được một cây khổng lồ. Thành quả của việc thực hiện dāna cũng đến theo cách tương tự.

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một con vật, quí vị có thể kỳ vọng thành quả nhận được sẽ nhân lên 100 lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người không có giới đức (puthujjana), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được sẽ nhân lên 1,000 lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người bình thường có giới đức, quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được sẽ nhân lên 100,000 lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người ở ngoài những Giáo huấn của Đức Phật (Buddha Sāsana) nhưng đã vượt qua các chướng ngại (hindrances), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được sẽ nhân lên 100,000 x 10 triệu lần;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một người đang thực hành để trở thành một Thánh nhân (ariya), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được là vô lượng;

Nếu quí vị dāna (chia sẻ, giúp đỡ, cúng dường) đến một vị Thánh nhân (ariya), quí vị có thể kỳ vọng kết quả nhận được là vô hạn lượng.

(Bài kinh Phân biệt cúng dường -Dakkhiṇāvibhaṅga – Trung bộ kinh 142)

Nguồn trích dẫn: Tharmaneykyaw Sayadaw U Dammika – “Requisites of Freedom.”

What we give and what we receive which one is more ?

Giving dāna is like planting a seed. By planting small seed of a Bodhi tree, you can get a very huge tree. The result of giving dāna arises in a similar manner.

If you give dāna to an animal, you can expect the result multiplied by 100;

If you give dāna to an unvirtuous worlding (puthujjana), you can expect the result multiplied by 1,000;

If you give dāna to an a virtuous puthujjana, you can expect the result multiplied by 100,000;

If you give dāna to a person outside Buddha Sāsana who has overcome hindrances, you can expect the result multiplied by 100,000 x 10 million;

If you give dāna to those who are practising to become Noble person (ariya), you can expect uncountable result;

If you give dāna to those who are Noble person (ariya), you can expect result much more than that.

(Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta, M.III, 298)

From: Tharmaneykyaw Sayadaw U Dammika – “Requiites of Freedom.”

Bài viết liên quan

 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB