Namo tassa bhagavato arahato sammāsaṃbuddhassa

https://archive.org/details/pali1namo

1. NAMO BUDDHĀYA! 
(KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT) 
[#Pali1 dành cho thiền sinh và cư sĩ tại gia]
———————————————————– 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (Ba lần). 
Nghĩa Việt: Kính lễ đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đức Phật tự mình giác ngộ chân chính (Chánh Đẳng Giác). (Ba lần). 
Phân tích: 
– namo <bbt> = cung kính. 
– tassa (ta) <đại, cđc, sđ> = đến vị ấy. 
– bhagavato (bhagavanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế Tôn. 
– arahato (arahanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến bậc A-la-hán, bậc Ứng Cúng. 
– sammāsambuddhassa (sammā + sam+ √ buddh + ta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đấng Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Giác. 
– sammā <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chơn chánh. 
– sam (saṃ) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 
– buddhassa (buddha) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật, đến bậc đã được giác ngộ.
Nguồn trích dẫn: 

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 14/9/2023