Như Nắm Muối Bỏ Chén

Photo: Quá mặn.

“Ví như, này các Tỷ–kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ–kheo, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?

– Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn.

Vì cớ sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này, nước trở thành mặn, không uống được.

– Ví như, này các Tỷ–kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các Thầy nghĩ như thế nào, này các Tỷ–kheo, sông Hằng có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không?

– Thưa không, bạch Thế Tôn.

Vì cớ sao? Lớn là cả khối nước sông Hằng. Khối nước ấy không vì nắm muối này, nước trở thành mặn và không uống được.

– Cũng vậy, này các Tỷ–kheo, ở đây, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục.

Ở đây, này các Tỷ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều.

4. Hạng người như thế nào, này các Tỷ–kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục?

Ở đây, này các Tỷ–kheo có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Hạng người như vậy, này các Tỷ–kheo, làm nghiệp ác nhỏ mọn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục.

Hạng người như thế nào, này các Tỷ–kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là nhiều.

Ở đây, này các Tỷ–kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, không hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời vô lượng. Người như vậy, này các Tỷ–kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được, nói gì là nhiều.”

Nguồn trích dẫn: Tăng Chi Bộ – Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, Chương III – Ba Pháp X. Phẩm hạt muối

 

Bài Viết Liên Quan

 • Hàng Ngày Không Quên: Sám Hối – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB
 • Sát Sinh, Web, FB
 • Các Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Không Chỗ Nào Trên Đời, Trốn Được Quả Ác Nghiệp., Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới
 • Phạm Ngũ Giới Gặp Quả Báo Gì, Web, FB
 • Các Bài Viết Liên Quan Đến Nghiệp Và Quả Của Nghiệp:
 • Nghiệp Và Quả (Kamma Và Vipaka), Web, FB
 • Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, Web, FB
 • Quả Của Thiện Và Ác Nghiệp Rất Lạ Lùng, Web, FB
 • Quả Của Nghiệp (Kammaphala), Web, FB
 • Thế Nào Là Nghiệp Trọng Yếu (Garukakamma), Web, FB
 • Các Chúng Sinh Là Chủ Nhân Của Nghiệp Do Mình Tạo Ra., Web, FB
 • Như Nắm Muối Bỏ Chén, Web, FB
 • Sám Hối Như Thế Nào? Để Làm Gì, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB
 • Tụng Buổi Tối Sau Thời Thiền, Youtube
Bài viết trên Facebook, 1 tháng 12, 2016