Sự khác nhau giữa vô minh (avijjā) và tà kiến (micchā diṭṭhi) là gì

SỰ KHÁC NHAU GIỮA VÔ MINH (AVIJJĀ) VÀ TÀ KIẾN (MICCHĀ DIṬṬHI) LÀ GÌ

Vô minh (avijjā) có nghĩa là không biết được sự thật. Có hai loại vô minh (avijjā): không biết và biết sai. Ví dụ: không biết về dukkha là dukkha (khổ), và biết sai như xem dukkha (khổ) là sukkha (lạc); không biết về kamma (nghiệp) và quả báo của nó, v.v

Tà kiến (micchā diṭṭhi) nói đến những quan điểm sai như “không có quả báo của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp (kamma).” Nó còn nói đến ba loại quan điểm sai: quan điểm về cái tôi hay cá nhân (sakkāya diṭṭhi – thân kiến), quan điểm về sự vĩnh hằng (sassata diṭṭhi – thường kiến), và quan điểm về sự tiêu vong (uccheda diṭṭhi – đoạn kiến). Chúng đều dựa trên quan điểm sai về “cái tôi” bất biến (atta).

(Mahāsi Sayadaw, Paṭiccasamuppāda Taya Daw)

What is the difference between ignorance and wrong view ?

Ignorance (avijjā) means not knowing the truth. There are two types of ignorance (avijjā): not knowing and knowing wrongly. For example, not knowing dukkha as dukkha, and knowing wrongly such as knowing dukkha as sukkha; not knowing kamma and its result, and so on.

Wrong view (micchā diṭṭhi) refers to wrong ideas such as “there is no result of good and bad kamma.” It also refers to three type of wrong ideas: the view of self or personality (sakkāya diṭṭhi), the view of eternity (sassata diṭṭhi), and the view of annihilation (uccheda diṭṭhi). They are based upon the wrong idea of permanent “self” (atta).

(Mahāsi Sayadaw, Paṭiccasamuppāda Taya Daw)

Ghi chú

– Vô minh và tham ái là hai nhân chính trói buộc chúng sinh trong khổ đau trầm luân, sinh tử luân hồi.

– Đoạn tận vô minh và tham ái là giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt vĩnh viễn sinh tử luân hồi. Đây là cốt tủy của Đạo Phật, đó chính là con đường Trung Đạo gồm Giới – Định – Tuệ, tức Bát Thánh Đạo.

Nguồn trích dẫn: The Requisites of Freedom, Những Điều Thiết Yếu Cho Sự Giải Thoát
Thiền sư Tharmanaykyaw Sayadaw, Việt dịch : Tỳ Khưu Viên Phúc

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB