Bố thí cúng dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓

Bố Thí Cúng Dường như thế nào và tới những ai cho quả báu lớn❓Trì giới và hành thiền tâm từ và thiền minh sát cho quả báu lớn đến mức nào❓ –––––––––––––––––––––––––––––– Cúng dường đợt 10 ngày 9/7/2021 ––––––––––––––––––––––––––––––