Một số phép tắc phật tử cần biết

MỘT SỐ PHÉP TẮC PHẬT TỬ CẦN BIẾT (Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada) –––––––––––––––––––––––––––––– ❶ Đảnh lễ Đức Phật và Chư Tỳ khưu –––––––––––––––––––––––––––––– – Khi Phật tử đến chùa, trước tiên là lên chánh điện đảnh lễ Đức Phật,