Thế nào là sống có người thứ hai❓thế nào là sống một mình

THẾ NÀO LÀ SỐNG CÓ NGƯỜI THỨ HAI❓

THẾ NÀO LÀ SỐNG MỘT MÌNH❓

––––––––––––––––––––––––––––––

Nhân duyên ở Sāvatthi …

Tôn giả Migajāla đi đến Thế Tôn …

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajāla bạch Thế Tôn:

— “Sống một mình! Sống một mình!”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình? Và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai?

🔸 — Này Migajāla, có những sắc do mắt nhận thức … có những tiếng do tai nhận thức … có những hương do mũi nhận thức … có những vị do lưỡi nhận thức … có những xúc do thân nhận thức …có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.

Nếu Tỷ–kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy;

⇛ do vị ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ấy nên hỷ (nandi) khởi lên.

⇛ Do hỷ có mặt nên dục tham (sàràgo) có mặt.

⇛ Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt.

⇛ Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajāla, nên Tỷ–kheo được gọi là người sống có người thứ hai.

🔸 Tỷ–kheo sống như vậy, này Migajāla, dầu cho đến ở các trú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quần chúng (vijanavàtàni), vắng người, thích hợp với tịnh; dầu vậy, vẫn được gọi là sống với người thứ hai.

Vì sao? Vì rằng ÁI, người thứ hai, chưa được đoạn tận cho nên được gọi là sống có người thứ hai.

🔹 — Và này Migajala, có các sắc do mắt nhận thức … có những tiếng do tai nhận thức … có những hương do mũi nhận thức … có những vị do lưỡi nhận thức … có những xúc do thân nhận thức … có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.

Nếu Tỷ–kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không tham luyến pháp ấy;

⇛ thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ đoạn diệt.

⇛ Do hỷ không có mặt nên dục tham không có mặt.

⇛ Do dục tham không có mặt nên triền phược không có mặt.

⇛ Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajāla, nên Tỷ–kheo được gọi là người trú một mình.

🔹 Tỷ–kheo sống như vậy, này Migajāla, dầu có ở giữa làng tràn đầy những Tỷ–kheo, Tỷ–kheo–ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình.

Vì sao? Vì rằng ÁI, người thứ hai, được đoạn tận, do vậy được gọi là sống một mình.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: SN 35.63 – Paṭhamamigajālasutta – Chương 35: Tương Ưng Sáu Xứ – II: Phẩm Migajāla – 35.63. Bởi Migajāla

––––––––––––––––––––––––––––––

🍀—Thật vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ấy

🔸ưa thích hội chúng, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích hội chúng,

🔸ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng, chuyên tâm ưa thích đồ chúng, vui thích đồ chúng

⇛ sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này không xảy ra.

⇛ Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này không xảy ra.

⇛ Không nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này không xảy ra.

⇛ Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra.

⇛ Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này không xảy ra.

⇛ Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết–bàn, sự kiện này không xảy ra.

🍀Thật vậy, này các Tỷ–kheo, Tỷ–kheo ấy

🔹không ưa thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không chuyên tâm ưa thích hội chúng,

🔹không ưa thích đồ chúng, không vui thích đồ chúng, không chuyên tâm ưa thích đồ chúng,

⇛ sẽ hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, sự kiện này có xảy ra.

⇛ Hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị ấy sẽ nắm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra.

⇛ Nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn chánh kiến, sự kiện này có xảy ra.

⇛ Làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra.

⇛ Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiết sử, sự kiện này có xảy ra.

⇛ Từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết–bàn, sự kiện này có xảy ra.

– Hết trích dẫn –

Nguồn trích dẫn: AN 6.68 – Saṅgaṇikārāmasutta – VII. Phẩm Chư Thiên – 6.68. Hội Chúng

Bài viết liên quan

 • Danh mục các bài viết quan trọng, Web, FB
 • Tôi nguyện, Web, FB
 • Tại sao Myanmar, Web, FB
 • Mục đích sử dụng Facebook là gì, Web, FB
 • Sàng lọc thông tin như thế nào, Web, FB
 • Thế nào là tu đúng đạo Phật, Web, FB
 • Điều kiện tham dự các khóa thiền minh sát Vipassana (Tứ niệm xứ), Web, FB
 • Cái gì, như thế nào, để làm gì, Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p1/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p2/3), Web, FB
 • Lưu lại để dễ tìm kiếm các bài viết quan trọng (p3/3), Web, FB

🔊🔊 Audio – Video bài giảng – Tỳ khưu Viên Phúc Sumagala – thiền viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar, Youtube, Archive

 • Yếu pháp tu tập trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, FB, Youtube
 • Thiền minh sát Vipassana – Lý thuyết & thực hành – Thiền sư Viên Phúc Sumagala (2019), FB, Youtube
 • Ehipassiko – Đến để thấy: phóng sự về khóa tu thiền minh sát Vipassana tại chùa Nam tông SG, Youtube
 • Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây – Thiền sư Viên Phúc Sumagala. Youtube
 • Giới và luật trong Phật giáo nguyên thủy Theravada, Web, FB, Youtube
 • Thọ trì tam quy và ngũ giới, Web, FB
 • 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng, Web, FB
 • Sám hối – rải tâm từ – phát nguyện – hồi hướng công đức, Web, FB

Bài viết trên Facebook, 11/12/2023