Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Từ Đâu

[lwptoc]

Vận mệnh tương lai thành tựu rốt ráo hạnh phúc tối thượng bắt đầu bởi giây phút hiện tại này với lòng cung kính, tín tâm bất động nương tựa quy y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!

Vô lễ, hỗn hào, bất kính, bất tín, lười biếng, vô ơn, dối trá, hung ác, tham lam, kiêu mạn, không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, tà kiến … v.v… tất cả những người không có ý thức phòng, tránh, đoạn trừ những bất thiện tâm này đều không có chân đứng trong Phật giáo, không có chân đứng trong hạnh phúc tối thượng: giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn.

Để có chân đứng trong Pháp và Luật do chính Đức Phật Chánh Đẳng Giác Gotama đã truyền dạy, việc cần làm đầu tiên và cũng là việc cần làm suốt đời cho đến khi thân hoại mạng chung là phải

❶ vun bồi hết lòng cung kính, tín tâm Quy y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng,

❷ thọ trì Ngũ Giới cho trong sạch,

❸ tu tập Tâm và Tuệ.

Khi đã trọn vẹn vững chắc thành thục trong hai công việc đầu tiên và suốt đời này (tín tâm và giới hạnh) thì việc tu tập thực hành vun bồi Định và Tuệ sẽ vô cùng thuận lợi, chỉ còn là thời gian có đôi chút dài ngắn khác nhau tùy thuộc Ba La Mật, sự tinh tấn, hoàn cảnh trợ duyên của mỗi người, nhưng chắc chắn sẽ thành tựu viên mãn, chắc chắn sẽ giác ngộ, giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não, chấm dứt luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự – Niết bàn. [Xem phần Chánh kinh cuối bài]

Nếu không biết rằng đó là điều tối quan trọng nền tảng, không dốc lòng bền sức vun bồi hết lòng cung kính, tín tâm Quy y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và thọ trì Ngũ Giới cho trong sạch thì việc tu tập thực hành vun bồi viên mãn Định và Tuệ dẫn đến hạnh phúc rốt ráo tối thượng sẽ là điều không thể – như muốn nấu cát thành cơm, chẳng thể nào thành tựu.

Vận mệnh tương lai thành tựu rốt ráo hạnh phúc tối thượng: đạt được hạnh phúc thật sự tự do thật sự, tùy thuộc vào sự lựa chọn và quyết tâm của mỗi chúng ta, nó bắt đầu ngay trong từng giây phút hiện tại này.

Nguyện cho oai đức Tam Bảo hộ trì cho quí vị luôn có được trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, từ, bi, hỷ, xả trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau, phiền não đạt được hạnh phúc thật, sự tự do thật sự – Niết bàn.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH 1:

Bấy giờ có Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn,… Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên:

– Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho

❶ lắng dịu năm sợ hãi hận thù,

❷ thành tựu bốn chi phần Dự lưu,

❸ khéo thấy, khéo thể nhập Thánh lý với trí tuệ,

nếu vị ấy muốn, có thể tự trả lời với mình rằng: “TA ĐÃ ĐOẠN TẬN ĐỊA NGỤC; TA ĐÃ ĐOẠN TẬN BÀNG SANH; TA ĐÃ ĐOẠN TẬN NGẠ QUỶ; TA ĐÃ ĐOẠN TẬN CÁC CÕI DỮ, ÁC THÚ, ĐỌA XỨ; TA ĐÃ CHỨNG DỰ LƯU, KHÔNG CÒN BỊ ĐỌA LẠC, QUYẾT CHẮC CHỨNG ĐẠT CỨU CÁNH GIÁC NGỘ.”

❶ THẾ NÀO LÀ NĂM SỢ HÃI HẬN THÙ ĐƯỢC LÀM CHO LẮNG DỊU?

⚀ Này Gia chủ, SÁT SANH, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù trong hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh, làm lắng dịu sợ hãi hận thù này.

⚁ Này Gia chủ, LẤY CỦA KHÔNG CHO…

⚂… TÀ HẠNH TRONG CÁC DỤC…

⚃… NÓI LÁO…

⚄… ĐẮM SAY TRONG RƯỢU MEN, RƯỢU NẤU; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, tạo ra sợ hãi hận ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Người từ bỏ đắm say trong rượu men, rượu nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay hiện tại, không tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này được lắng dịu.

Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu.

❷ THẾ NÀO LÀ THÀNH TỰU BỐN DỰ LƯU PHẦN?

⚀ Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT:

“Ðây là Thế Tôn,

① bậc Ứng Cúng,

② Chánh Ðẳng Giác,

③ Minh Hạnh Túc,

④ Thiện Thệ,

⑤ Thế Gian Giải,

⑥ Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu,

⑦ Thiên Nhân Sư,

⑧ Phật,

⑨ Thế Tôn”.

⚁ Vị ấy thành tựu TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÁP:

“① Pháp được Thế Tôn khéo thuyết,

② thiết thực hiện tại,

③ không có thời gian,

④ đến để mà thấy,

⑤ có khả năng hướng thượng,

⑥ được người trí tự mình giác hiểu”.

⚂ Vị ấy thành tựu TỊNH TÍN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHÚNG TĂNG:

“① Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

② Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

③ Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn;

④ Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng.

Chúng đệ tử Thế Tôn

⑤ đáng được cung kính,

⑥ đáng được tôn trọng,

⑦ đáng được đảnh lễ,

⑧ đáng được chắp tay,

⑨ là phước điền vô thượng ở đời.”

⚃ Vị ấy thành tựu với những GIỚI

① được các bậc Thánh ái kính,

② không bị phá hủy,

③ không bị bể vụn,

④ không bị điểm chấm,

⑤ không bị uế nhiễm,

⑥ đưa đến giải thoát,

⑦ được bậc trí tán thán,

⑧ không bị chấp trước,

⑨ đưa đến Thiền định.

Ðây là thành tựu bốn chi phần Dự lưu này.

❸ THẾ NÀO LÀ THÁNH LÝ ĐƯỢC KHÉO THẤY, KHÉO THỂ NHẬP VỚI TRÍ TUỆ?

– Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như sau:

“Do cái này có, cái kia có.

Do cái này sanh, cái kia sanh.

Do cái này không có, cái kia không có.

Do cái này diệt, cái kia diệt.

Tức là

① do duyên vô minh,

② có các hành.

③ Do duyên các hành có thức.

④ Do duyên thức có danh sắc.

⑤ Do duyên danh sắc có sáu nhập.

⑥ Do duyên sáu nhập có xúc.

⑦ Do duyên xúc có thọ.

⑧ Do duyên thọ có ái.

⑨ Do duyên ái có thủ.

⑩ Do duyên thủ có hữu.

⑪ Do duyên hữu có sanh.

⑫ Do duyên sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não.

Như vậy, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này.

① Do vô minh diệt không có dư tàn,

② nên các hành diệt.

③ Do các hành diệt nên thức diệt.

④ Do thức diệt nên danh sắc diệt.

⑤ Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt.

⑥ Do sáu nhập diệt nên xúc diệt.

⑦ Do xúc diệt nên thọ diệt.

⑧ Do thọ diệt nên ái diệt.

⑨ Do ái diệt nên thủ diệt.

⑩ Do thủ diệt nên hữu diệt.

⑪ Do hữu diệt nên sanh diệt.

⑫ Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt.

Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này diệt.

Ðây là Thánh lý được khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ.”

Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử,

❶ năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu,

❷ bốn Dự lưu phần này được thành tựu, và

❸ Thánh lý này được khéo thấy và khéo thể nhập với trí tuệ,

thời nếu muốn, vị ấy có thể tự mình trả lời về mình rằng:

“TA ĐÃ ĐOẠN TẬN ĐỊA NGỤC; TA ĐÃ ĐOẠN TẬN BÀNG SANH; TA ĐÃ ĐOẠN TẬN NGẠ QUỶ; TA ĐÃ ĐOẠN TẬN CÕI DỮ, ÁC THÚ, ĐỌA XỨ; TA ĐÃ CHỨNG ĐƯỢC DỰ LƯU, KHÔNG CÒN BỊ ĐỌA LẠC, QUYẾT CHẮC CHỨNG ĐẠT CỨU CÁNH GIÁC NGỘ.”

––––––––––––––––––––––––––––––

CHÁNH KINH 2:

Một thời Tôn giả Mahà Moggallāna trú ở Sāvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anāthapiṇḍika.

Rồi Tôn giả Mahà Moggallāna như người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, như vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra trước mặt chư Thiên ở Tāvatiṃsa (Tam thập Tam thiên).

I [QUY Y TAM BẢO PHẬT – PHÁP – TĂNG]

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi đến Tôn giả Mahà Moggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Moggallāna rồi đứng một bên.

🍀 Tôn giả Mahà Moggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên:

– ❶ Lành thay, này Thiên chủ, là QUY Y PHẬT.

DO NHÂN QUY Y PHẬT, NÀY THIÊN CHỦ, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

❷ Lành thay, này Thiên chủ, là QUY Y PHÁP.

DO NHÂN QUY Y PHÁP, NÀY THIÊN CHỦ, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

❸ Lành thay, này Thiên chủ, là QUY Y CHÚNG TĂNG.

DO NHÂN QUY Y CHÚNG TĂNG, NÀY THIÊN CHỦ, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

— ❶ Lành thay, này Hiền giả Moggallāna, là QUY Y PHẬT.

Do nhân quy y Phật, này Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

❷ Lành thay, này Hiền giả Moggallāna, là QUY Y PHÁP, này Hiền giả Moggallāna …

❸… là QUY Y CHÚNG TĂNG.

Do nhân quy y chúng Tăng, thưa Hiền giả Moggallāna, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên …

Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên …

Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên …

Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên … (giống như số 3,4,5 như trên, với những thay đổi cần thiết) …

II [TÍN TÂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI TAM BẢO PHẬT – PHÁP – TĂNG]

Rồi Thiên chủ Sakka với 500 chư Thiên đi đến Tôn giả Mahà Moggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Moggallāna rồi đứng một bên.

🍀 Tôn giả Mahà Moggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên:

– ❶ Lành thay, này Thiên chủ, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG (AVECCA PASÀDENA) ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT: Ðây là Thế Tôn, ① bậc Ứng Cúng, ② Chánh Biến Tri, ③ Minh Hạnh Túc, ④ Thiện Thệ, ⑤ Thế Gian Giải, ⑥ Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu, ⑦ Thiên Nhân Sư, ⑧ Phật, ⑨ Thế Tôn.

DO NHÂN ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT, NÀY THIÊN CHỦ, NHƯ VẬY, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

❷ Lành thay, này Thiên chủ, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÁP: ① Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, ② thiết thực hiện tại, ③ có hiệu quả tức thời, ④ đến để mà thấy, ⑤ có khả năng hướng thượng, ⑥ được người trí tự mình giác hiểu.

DO NHÂN ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG NHƯ VẬY ĐỐI VỚI PHÁP, NÀY THIÊN CHỦ, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

❸ Lành thay, này Thiên chủ, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHÚNG TĂNG: ① Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ② Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ③ Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ④ Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là ⑤ đáng cung kính, ⑥ đáng cúng dường, ⑦ đáng tôn trọng, ⑧ đáng được chấp tay, ⑨ là phước điền vô thượng ở đời.

DO NHÂN ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHÚNG TĂNG, NÀY THIÊN CHỦ, Ở ĐÂY, MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

❹ Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ hoàn toàn các giới ① được các bậc Thánh ái kính, ② không bị phá hủy, ③ không bị phá hoại, ④ không bị lấm tấm, ⑤ không bị ô nhiễm, ⑥ đem lại giải thoát, ⑦ được người trí tán thán, ⑧ không bị ô nhiễm (bởi tham và si), ⑨ đưa đến Thiền định.

DO NHÂN ĐẦY ĐỦ CÁC GIỚI ĐƯỢC CÁC BẬC THÁNH ÁI KÍNH, NÀY THIÊN CHỦ, NHƯ VẬY Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

– ❶ Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG (AVECCA PASÀDENA) ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT: Ðây là Thế Tôn, ① bậc Ứng Cúng, ② Chánh Biến Tri, ③ Minh Hạnh Túc, ④ Thiện Thệ, ⑤ Thế Gian Giải, ⑥ Vô Thượng Sĩ Ðiều Ngự Trượng Phu, ⑦ Thiên Nhân Sư, ⑧ Phật, ⑨ Thế Tôn.

Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật, thưa Hiền giả, như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

❷ Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÁP: ① Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, ② thiết thực hiện tại, ③ có hiệu quả tức thời, ④ đến để mà thấy, ⑤ có khả năng hướng thượng, ⑥ được người trí tự mình giác hiểu.

Do nhân đầy đủ lòng tin bất động như vậy đối với Pháp, thưa Hiền giả, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

❸ Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHÚNG TĂNG: ① Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ② Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ③ Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. ④ Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là ⑤ đáng cung kính, ⑥ đáng cúng dường, ⑦ đáng tôn trọng, ⑧ đáng được chấp tay, ⑨ là phước điền vô thượng ở đời.

Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, thưa Hiền giả, ở đây, một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

❹ Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là đầy đủ hoàn toàn các giới ① được các bậc Thánh ái kính, ② không bị phá hủy, ③ không bị phá hoại, ④ không bị lấm tấm, ⑤ không bị ô nhiễm, ⑥ đem lại giải thoát, ⑦ được người trí tán thán, ⑧ không bị ô nhiễm (bởi tham và si), ⑨ đưa đến Thiền định.

Do nhân đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái kính, thưa Hiền giả, như vậy ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.

Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên …

Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên …

Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên …

III [QUY Y TAM BẢO PHẬT – PHÁP – TĂNG]

Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi đến Tôn giả Mahà Moggallāna …

Tôn giả Mahà Moggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên:

– ❶ Lành thay, này Thiên chủ, là QUY Y PHẬT.

DO NHÂN QUY Y PHẬT, NÀY THIÊN CHỦ, NHƯ VẬY Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

HỌ CÓ ĐƯỢC 10 PHÁP HƠN CHƯ THIÊN KHÁC: ① THIÊN THỌ MẠNG, ② THIÊN SẮC, ③ THIÊN AN LẠC, ④ THIÊN DANH DỰ, ⑤ THIÊN THÙ THẮNG, ⑥ THIÊN SẮC, ⑦ THIÊN THANH, ⑧ THIÊN HƯƠNG, ⑨ THIÊN VỊ, ⑩ THIÊN XÚC.

❷ Lành thay, này Thiên chủ, là sự QUY Y PHÁP.

DO NHÂN QUY Y PHÁP, NÀY THIÊN CHỦ, NHƯ VẬY Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

HỌ CÓ ĐƯỢC 10 PHÁP LỢI HƠN CÁC CHƯ THIÊN KHÁC: ① THIÊN THỌ MẠNG … ⑩ THIÊN XÚC.

❸ Lành thay, này Thiên chủ, là QUY Y TĂNG.

DO NHÂN QUY Y TĂNG, NÀY THIÊN CHỦ, NHƯ VẬY, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

HỌ CÓ ĐƯỢC 10 PHÁP LỢI HƠN CÁC CHƯ THIÊN KHÁC: ① THIÊN THỌ MẠNG … ⑩ THIÊN XÚC.

– Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là QUY Y PHẬT … thiên xúc (như trên).

Rồi Thiên chủ Sakka với 600 Thiên nhơn …

Rồi Thiên chủ Sakka với 700 Thiên nhơn …

Rồi Thiên chủ Sakka với 800 Thiên nhơn …

Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 Thiên nhơn …

IV [TÍN TÂM BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI TAM BẢO PHẬT – PHÁP – TĂNG]

Rồi Thiên chủ Sakka với 500 Thiên nhơn đi đến Tôn giả Mahà Moggallāna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Moggallāna rồi đứng một bên.

🍀 Rồi Tôn giả Mahà Moggallāna nói với Thiên chủ Sakka đang đứng một bên:

– ❶ Lành thay, này Thiên chủ, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT: Ðây là Thế Tôn, bậc ① Ứng Cúng, Chánh Biến Tri … ⑨ Thế Tôn.

DO NHÂN ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT, Ở ĐÂY MỘT SỐ CHÚNG SANH, SAU KHI THÂN HOẠI MẠNG CHUNG, ĐƯỢC SANH LÊN THIỆN THÚ, THIÊN GIỚI, CÕI ĐỜI NÀY.

HỌ CÓ ĐƯỢC 10 PHÁP HƠN CHƯ THIÊN KHÁC: ① THIÊN THỌ MẠNG, ② THIÊN SẮC, ③ THIÊN AN LẠC, ④ THIÊN DANH DỰ, ⑤ THIÊN THÙ THẮNG, ⑥ THIÊN SẮC, ⑦ THIÊN THANH, ⑧ THIÊN HƯƠNG, ⑨ THIÊN VỊ, ⑩ THIÊN XÚC.

❷ Lành thay, này Thiên chủ, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÁP …

❸… ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI TĂNG …

❹… là ĐẦY ĐỦ CÁC GIỚI được bậc Thánh ái kính … thiên xúc.

– ❶ Lành thay, thưa Hiền giả Moggallāna, là ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐỨC PHẬT …

❷… ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÁP …

❸… ĐẦY ĐỦ LÒNG TIN BẤT ĐỘNG ĐỐI VỚI TĂNG …

❹… là ĐẦY ĐỦ CÁC GIỚI được bậc Thánh ái kính … thiên xúc.

Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên …

Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên …

Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên …

Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên … thiên xúc.

Bài viết liên quan

 • Ý nghĩa Quy Y Tam Bảo là gì, Web, FB
 • Qui Y Tam Bảo (Tisaraṇagamana), Web, FB
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • Mở Rộng Tâm Đón Nhận Ánh Sánh Trí Tuệ: Như Thế Nào Là Niềm Tin Chân Chính Trong Phật Giáo ?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào? Đặt Niềm Tin Vào Đâu?, Web, FB
 • Hâm Mộ Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phật Nào? Pháp Nào? Tăng Nào? – Nương Tựa Nơi Đâu?, Web, FB
 • Giả Và Thật, Web, FB
 • Phân biệt Tà với Chánh, Web, FB
 • Chớ Lầm Đường Lạc Lối, Kẻo Hoài Phí Đời Người, Web, FB
 • Tám Đặc Tính Nhận Biết Pháp Và Luật Thật Sự Do Đức Phật Gotama Truyền Dạy, Web, FB
 • Phật Pháp Dành Cho Ai, Web, FB
 • Chánh Pháp Toàn Hảo, Web, FB
 • 4 Sự Thuyết Giáo Chánh Pháp, Được Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-La-Hán, Chánh Ðẳng Giác Giảng Dạy Là Gì?, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • 969 Ân Đức Tam Bảo & Giới Thanh Tịnh Dẫn Chúng Ta Tới Đâu?, Web, FB
 • Phật Pháp, Phật Giáo, Đạo Phật Là Gì?, Web, FB
 • “Giải Thoát Hoàn Toàn Và Vĩnh Viễn”: Sự Thật Về Đạo Phật Giải Thoát., Web, FB
 • Trả Lời Ngoại Đạo, Web, FB
 • Phê Phán Ngoại Đạo (Và Cả Trong Nội Bộ) Có Nên Chăng?, Web, FB
 • Tha Thứ Như Thế Nào, Web, FB
 • Tại Sao Không Có Hai Đức Phật Xuất Hiện Một Lần?, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 1, Web, FB
 • Buddha – Đức Phật – Như Lai Phần 2, Web, FB
 • Kāma – Dục (Tham Ái) Và Chanda – Dục (Mong Muốn) Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Có Phải Vô Ngã Là Không Nên Phân Biệt, Không Nên Lựa Chọn Đúng Sai, Tốt Xấu, Thiện Ác?, Web, FB
 • Vô Phân Biệt Cái Gì?Và Phân Biệt Cái Gì?, Web, FB
 • Thế Nào Là Giới Thế Gian Và Giới Xuất Thế Gian?, Web, FB
 • Cách Thức Thọ Trì Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Chi Phần Của Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới, Web, FB
 • Quả Báu Đại Thiện Nghiệp Trì Ngũ Giới Quả Xấu Ác Nghiệp Phạm Ngũ Giới, Web, FB
 • Sát Sinh, Web, FB
 • Cá Và Thịt Có Được Phép Thọ Dụng Không?Ba Điều Tuyệt Đối Thanh Tịnh Là Gì?Mười Loại Thịt Không Được Phép Thọ Dụng Là Gì?, Web, FB
 • Hỏi Đáp Về Đồ Ăn Nấu Rượu, Phần Mền Lậu Crack, Web, FB
 • Việc “Chư Tăng Chỉ Thọ Dụng Vật Thực Do Đi Khất Thực, Ăn Ngày Một Bữa, Với Ba Y, Một Bát” Là Khổ Hạnh Đầu Đà – Dhutanga, Không Phải Là Giới., Web, FB
 • Ăn Chay Là Tu, Web, FB
 • 4 Loại Thức Ăn Đưa Đến Tồn Tại Và Chấp Thủ Tái Sinh Cho Các Loại Hữu Tình Là Gì? Chúng Cần Phải Được Nhận Xét Như Thế Nào?, Web, FB
 • Phó Thác Sinh Mạng Như Thế Nào, Web, FB
 • Tử Vì Đạo (Thanh Tịnh Giới Đến Mức Nào?), Web, FB
 • Vận Mệnh Tương Lai Thành Tựu Rốt Ráo Hạnh Phúc Tối Thượng Bắt Đầu Bởi Giây Phút Hiện Tại Này Với Lòng Cung Kính, Tín Tâm Bất Động Nương Tựa Quy Y Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng!, Web, FB
 • Vun Bồi Phước Nghiệp Cung Kính, Web, FB
 • Xưng Hô Thế Nào Cho Đúng, Web, FB
 • Namo: Nên Niệm Nam Mô Phật – Không Nên Niệm Mô Phật, Web, FB
 • Tỳ Khưu Đảnh Lễ Những Ai?, Web, FB
 • Tác Bạch Ý Nguyện Làm Kappiya Hộ Tăng Như Thế Nào?, Web, FB
 • Lợi Đắc – Cung Kính – Danh Vọng Mang Lại Khổ Lụy Gì Cho Các Tỳ-Kheo?, Web, FB
 • Phạm Hạnh Được Sống Vì Mục Đích Gì ?, Web, FB
 • Mục Tiêu Cuối Cùng Của Phạm Hạnh Là Gì?, Web, FB
 • Đôi Lời Nhắn Nhủ Tới Những Vị Sắp Xuất Gia Theo Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. , Web, FB
 • Bổn Phận Hàng Ngày Của Cư Sĩ Tại Gia, Web, FB
 • Phận Sự Của Tu Sĩ Xuất Gia Và Cư Sĩ Tại Gia Khác Nhau Như Thế Nào?, Web, FB
 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB