Về Ngũ Uẩn

– VKS:

Con chào Sư, mấy hôm nay con đang nghe và đọc nhiều tài liệu giảng giải về Ngũ Uẩn mà thấy mông lung vì các thông tin con nghe và đọc được thì mỗi nơi có cách giảng giải khác nhau! Sư có bài giảng nào về Ngũ Uẩn Sư cho con xin với ạh, con đảnh lễ cảm tạ Sư ạh!!

– @:

“Ðức Phật đã khám phá chân lý. Ngài biết đặc tính của mỗi pháp do bởi kinh nghiệm thực chứng riêng của Ngài. Vì lòng từ bi Ngài dạy cho chúng sinh nhận chân được sự thật bằng nhiều phương pháp khác nhau, để cho chúng sinh có được sự hiểu biết uyên thâm về nội pháp và ngoại pháp, hiểu biết dẫn đến giác ngộ giải thoát. Khi chân lý được phân tích bằng những pháp chân đế, chúng là:

⑴ Tâm.

⑵ Sở hữu tâm.

⑶ Sắc pháp.

⑷ Níp bàn.

Tâm, Sở hữu tâm, Sắc pháp là pháp hữu vi (Sankhàra). Chúng sinh vì duyên diệt; chúng vô thường. Níp bàn là pháp chân đế vô vi; nó không sinh không diệt. Tất cả 4 pháp chân đế đều vô ngã.

Tâm, Sở hữu tâm và Sắc pháp là pháp hữu vi, người ta có thể phân tích thành 5 uẩn. Uẩn có nghĩa là khối, nhóm.

Những gì được phân tích thành 5 uẩn thì nó sinh và diệt. Năm uẩn không khác với 3 pháp chân đế là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp.

Chân lý có thể được phân tích thành nhiều cách khác nhau và như vậy những tên gọi khác nhau được người ta đặt cho chúng. Năm uẩn là:

① Sắc uẩn (Rùpakhandha) bao gồm tất cả sắc pháp.

② Thọ uẩn (Vedanàkhandha) bao gồm các cảm thọ.

③ Tưởng uẩn (Sannàkhandha) bao gồm tưởng.

④ Hành uẩn (Sankhàrakhandha) bao gồm 52 sở hữu tâm.

⑤ Thức uẩn (Vinnànakhandha) bao gồm tất cả tâm (89 hoặc 121 tâm)” [Nina Van Gorkhom].

Xin đạo hữu tham khảo thêm các bài sau:

 • Ngũ Uẩn Là Gì, WebFB
Audio Bài Giảng
 • (46) Quán Pháp: Ngũ Uẩn – Vị Ngọt, Sự Nguy Hiểm, Sự Xuất Ly, Youtube
 • (47) Quán Ngũ Uẩn: Sắc – Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Không Phải Của Ta Hãy Từ Bỏ Nó, Youtube
 • (48) Như Lý Tác Ý Ngũ Thủ Uẩn Là Rỗng Không Là Trống Không, Youtube

Nguyện cho đạo hữu luôn được an vui và hạnh phúc trong thực hành chánh pháp.

Trong tâm từ,

Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala

Bài Viết Liên Quan

 • Danh Mục Các Bài Viết Quan Trọng, Web, FB
 • Tôi Nguyện, Web, FB
 • Tại Sao Myanmar, Web, FB
 • Mục Đích Sử Dụng Facebook Là Gì?, Web, FB
 • Sàng Lọc Thông Tin Như Thế Nào?, Web, FB
 • Thế Nào Là Tu Đúng Đạo Phật, Web, FB
 • Điều Kiện Tham Dự Các Khóa Thiền Minh Sát Vipassana (Tứ Niệm Xứ) Theo Phương Pháp Ngài Trưởng Lão Thiền Sư Mahasi Sayadaw Tại Thiền Viện Ta-Ma-Nê-Chô, Yangon, Miến Điện, Web, FB
 • Cái Gì? What? Như Thế Nào? How? Để Làm Gì? For What? – Ba Câu Hỏi Cốt Lõi Trong Minh Sát Tu Tập – Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Các Danh Mục Bài Viết Theo Chủ Đề – Photo Albums Trên Fb Sumangala Bhikkhu Viên Phúc (P1/3), Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P2/3) Facebook Links List A Tam Bảo, Nghiệp…, Web, FB
 • Lưu Lại Để Dễ Tìm Kiếm Các Bài Viết Quan Trọng: (P3/3) Facebook Links List B Tu Tập Định, Tuệ, Tứ Thánh Đế…, Web, FB

Audio – Video Bài Giảng – Tỳ Khưu Viên Phúc Sumangala – Thiền Viện Tharmanakyaw Mahagandhayon Monastery, Yangon, Myanmar.

 • Youtube, Youtube
 • Archive, Archive
 • Yếu Pháp Tu Tập Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thiền Minh Sát Vipassana Lý Thuyết Và Thực Hành, Youtube
 • Ehipassiko – Đến Để Thấy: Phóng Sự Về Khóa Tu Thiền Minh Sát Vipassana Tại Chùa Nam Tông SG, Youtube
 • Xin Hãy Đừng Phí Phạm Dù Chỉ Mỗi Một Giây – Thiền Sư Sumangala Bhikkhu Viên Phúc, Youtube
 • Giới Và Luật Trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, Youtube
 • Thọ Trì Tam Quy và Ngũ Giới, Web, FB
 • 9 Ân Đức Phật, 6 Ân Đức Pháp, 9 Ân Đức Tăng, Web, FB
 • Sám Hối – Tha Thứ – Rải Tâm Từ – Phát Nguyện – Hồi Hướng Công Đức, Web, FB