VIDEO 4/4: Pattidāna – Sharing merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức Cúng Dường

 

VIDEO 4/4: ⚃ Pattidāna – Sharing merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức Cúng Dường

(English text below) FB

Pattidāna – Hồi hướng chia sẻ công đức

“Iman punnabhagam sabbasattanam dema” (3x)

Tôi nguyện hồi hướng chia sẻ tất cả công đức của tôi với tất cả chúng sinh. Tôi chia sẻ tất cả công đức của tôi với cha mẹ, thầy tổ, người thân, thiên tử hộ trì bảo vệ của tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ nhà tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ làng tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ phố tôi, thiên tử hộ trì bảo vệ đất nước tôi, ma vương, nhân vương, thiên vương, chư thiên và ngạ quỉ.

Nguyện cầu mong cho tất cả mọi chúng sinh đều nhận được mọi công đức mà tôi đã tạo được, nguyện ước cho tất cả luôn hạnh phúc và thoát khỏi mọi hiểm nguy.

Nguyện cầu mong thiên tử hộ trì bảo vệ trái đất hãy chứng thực lời cầu nguyện này của tôi.

Xin cho tất cả các chúng sinh nghe thấy được những lời nguyện cầu mong ước của tôi và cùng hoan hỉ vui mừng với những công đức thiện lành của tôi.

Sādhu Sādhu Sādhu!

Lành thay Lành thay Lành thay!

Lời kính lễ kết thúc hướng về Tam Bảo:

(1) Imaya dhammanu dhammapatipattiya Buddham pujemi

(1) Tôi tôn kính Đức Phật bằng việc thực hành đúng theo Chánh pháp: Giới – Định – Tuệ tương ưng với chín Pháp siêu thế.

(2) Imaya dhammanu dhammapatipattiya Dhammam pujemi

(2) Tôi tôn kính Pháp bằng việc thực hành đúng theo Chánh pháp: Giới – Định – Tuệ tương ưng với chín Pháp siêu thế.

(3) Imaya dhammanu dhammapatipattiya Samgham pujemi

(3) Tôi tôn kính Tăng đoàn bằng việc thực hành đúng theo Chánh pháp: Giới – Định – Tuệ tương ưng với chín Pháp siêu thế.

Ghi chú:

Tùy hỷ: cùng hoan hỉ với các công đức thiện lành của người khác bằng cách nói “Sādhu”.

Người Phật tử thường hồi hướng chia sẻ công đức của mình với người khác mỗi khi họ làm những phước nghiệp thiện lành.

“Hồi hướng chia sẻ công đức của mình với người khác được gọi là “Pattidana kusala “và” Hoan hỉ trong công đức của người khác – Tùy hỷ được gọi là “Pattanumodana kusala” trong tiếng Pali.

Trong Tirokutta Sutta, Đức Phật tuyên bố rằng: “Nếu những người thân đã qua đời, tái sanh làm ngạ quỉ peta, có thể vui mừng trong công đức của người khác, thì nên làm những công đức thiện lành mang lại lợi ích cho họ, và hồi hướng chia sẻ công đức với họ. Nếu peta có thể nói “Sadhu”, họ sẽ thoát khỏi những hiện hữu khốn khổ và họ có thể nhận được quần áo, những dinh thự, những công viên và dụng cụ thiên giới. Cũng trong Peta Vatthu có đề cập rằng nếu một ngạ quỉ peta có thể tùy hỷ, vui mừng trong công đức thiện lành của người khác bằng cách nói “Sadhu”, ngạ quỉ peta sẽ ngay lập tức hóa sanh biến thành một vị thiên tử.

💥💥💥💥💥

Pattidāna – Sharing of Merits

Iman punnabhagam sabbasattanam dema (Three Times)

Meaning:

I share all of my merits with all sentient beings. I share all my merits with my parents, teachers, relatives, my guardian deva, the guardian deva of my home, the guardian deva of my village, the guardian deva of my town, the guardian deva of my country, the guardian deva of the earth, the king of death, the king of men, the king of devas, all devas and all petas.

May they all gain the merits of my meritorious deed as much as I do and may they all be happy and free from enmity.

May I call upon the guardian deva of the earth to bear witness.

May they all hear my words and rejoice in my meritorious deed!

Sadhu _ Sadhu _ Sadhu

Well–done, Well–done, Well–done

The Final Salutation to the Triple Gems

(1) Imaya dhammanu dhammapatipattiya Buddham pujemi

(2) Imaya dhammanu dhammapatipattiya Dhammam pujemi

(3) Imaya dhammanu dhammapatipattiya Samgham pujemi

Meaning:

(1) I pay homage to the Buddha by the practice of Sīla Samādhi Paññā in conformity with the Nine Supramundane Dhammas.

(2) I pay homage to the Dhamma by the practice of Sīla Samādhi Paññā in conformity with the Nine Supramundane Dhammas.

(3) I pay homage to the Samgha by the practice of Sīla Samādhi Paññā in conformity with the Nine Supramundane Dhammas.

💥💥💥💥💥

Note:

Rejoicing In Others’ Merit (Saying Sadhu)

The Buddhists usually share their merits with others whenever they have performed meritorious deeds. “Sharing one’s merit with others is called “Pattidana kusala” and “Rejoicing in others’ merits” is known as “Pattanumodana kusala” in Pali.

In Tirokutta Sutta, it is stated by the Buddha that: “if the deceased relatives are reborn as petas who can rejoice in others’ merit, one should perform meritorious deeds for the sake of them, and share merit with them. If the petas can say “Sadhu”, they will be free from the miserable existences and they can receive celestial clothings, celestial mansions, celestial gardens and celestial utensils.” In the Peta Vatthu also, it is mentioned that if a peta can rejoice in others’ merits by saying “Sadhu”, he will be immediately transformed into a deva.

 • VIDEO 4/4: ⚃ Pattidāna – Sharing merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức, FB

Sunday, 11 Feb 2018 (26/12 Âm lịch, trước Tết Mậu Tuất) – ⚀ Tam qui y & Thọ giới ⚁ Bố Thí ⚂ Hành Thiền ⚃ Hồi hướng, chia sẻ công đức tới gia đình và mọi chúng sinh nhân dịp năm hết tết đến của các Phật tử tại Trung tâm thiền Phật giáo Malaysia – MBMC – Malaysian Buddhist Meditation Center, Penang.

 • Video 1/4: Tisaraṇa Pañcasīla – Tam Qui Y & Thọ Giới, FB
 • Video 2/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB
 • Video 2B/4:, FB
 • Video 3/4: Bhāvanā – Practice Vipassana Meditation – Hành Thiền Minh Sát, FB
 • Video 4/4: Pattidāna – Sharing Merits – Hồi Hướng Chia Sẻ Công Đức, FB

 

Bài viết liên quan

 • Cúng Dường Là Gì, Web, FB
 • Lợi Ích Của Bố Thí Cúng Dường Là Gì?, Web, FB
 • Từ Thiện – Bố Thí – CúNg DườNg – Dāna Với Sự Hiểu Biết, Web, FB
 • Thỉnh Mời Chư Tăng Tới Cúng Dường, Trai Tăng Tại Gia Để Làm Gì? Nên Như Thế Nào?, Web, FB
 • Suy Xét Làm Phước Thiện Bố Thí, Web, FB
 • Xây Chùa, Tháp, Dựng Tượng Phật Có Thuộc Vào Thí Sự Không?, Web, FB
 • Bỏ Công Trực Tiếp Bố Thí Có Lợi Ích Gì?, Web, FB
 • Sai Khác Giữa Có Bố Thí Và Không Bố Thí?, Web, FB
 • Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân, Web, FB
 • Bố Thí Ba-La-Mật, Web, FB
 • Bố Thí Là Việc Dễ Làm, Song Bố Thí Để Tạo Được Phước Thiện Không Phải Là Việc Dễ, Mà Được Phước Thiện Vô Lượng Càng Khó Hơn…, Web, FB
 • Video 2A/4: Dāna – Charity – Bố Thí Cúng Dường, Web, FB

Youtube

 • Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Quả Báu Và Phân Loại Phước Nghiệp Bố Thí Cúng Dường, Youtube
 • Tích Truyện Về Quả Báu Phước Nghiệp Bố Thí, Youtube